Sunnerbo dombok 1664

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1960 (AID: v205987.b1960, NAD: SE/VALA/0382503)
22v
Ther näst framkallades Mester Johan dobb hertugh Adolphz balberare hem
wystandes på Husaby, med hand å book edeligen bekände, att dhet sårit Johan
Luddingh hade fått i Lårit war i förstone intet dödeligit sår, uthan bleff
wist genom wanskötzl förderfwat, och i förstone elacka läkare såsom tu quin-
folck som hafwo salt och fleskbeta i sårit, och farit med thett illa i resan till
Wexsiö, ther hooß bekänner mer Johan, när han förmante Johan Ludding
att han skulle achta sig i sin diet ithet han förtärde som intet tiänte, uthan
drack och watn och spyßöl mest på åtta weckor fastande, hwar af tillslog sigh
bröstsiuka, och blef ther aff mer sielf wällande till sin död, än aff sårit.
Lykwist bleff så fryk aff sårit att han gick uppe, dock Mr Johan honom för-
mante att han sigh icke fördrista skulle, då swarade han Löp fanen i wåld
balberare hwad achtar iagh tigh. Men sedan föröfrade sigh siukdomen i bröstet,
att han måtte sättia lyfwet till, bidiandes sigh så sant Gud huldan till och
siäl Thet samma Larß Swenson i Liungby åter igen på sin siäl
saligheet betyga och tillstå will, Om Johan Ludding hade blifwit ther i Liung-
by stilla och mothtaget then fältskärare han effterskreff, hade han intet
dödt af thet sårit, hwar med the toge afträdh.
 
Emädan ingen målßägande i saker war tillstädes, icke heller then saakgifna,
ty kunne för thenna gången intet mer tillgiöras i ty mål, och togz affträdh
till mera wißo, att så är å tinge ransakat.
 
S.d. framträdde för rätten Wälb. Jönß Nederwudt till förarp, och tiltalade An-
derß Christopherson i gnustorp om itt heman Ludde i tutaryd sochn som hanß mo-
dher på köp af Cronan till frälse löst hafwer Anno 642. Daterat Stockholm
14 Septembris Ludde Krone i tutare sochn ¼ heman, ther och om upwysar Bengt
Hansons Attest Daterat Stockholm dhen 25 january A 1645 stod och uthi
Cronones jordabook för Chrone heman Anno 1642. Till swarß sig instälte
Anders Christopherson ther emoot insinuerar och lät upläsa Sal wälb.
Nilß Siöbladz fastebreff Daterat Hamneda A. 1626 dhen 28 Septemb.
Ther medh salies Ludde skattaheman i tutare sochn till Christopher jön-
son i Ludde för 55 dlr. Thernäst framwystes ett sochna grannars Attest,
thet Ludde är fordom bebygdt af skogzgård skatta h. Daterat Tutare
dhen 26 february Anno 1653. Johannes Colliander och Kyrkiones män,
Noch upwystiß een förlickningz skrifft Daterat Ao 1567. At Jönß Knut-
son skulle hålla köp medh Jönß skåning om Ludde skattaheman. Ther
näst upwystes Wälb. Anders Grypz häradz höfdingz breff Daterat 1615
Tå förbiudes grannarna, att the låta åboen i Ludde owägerligen bruka
hemanet Ludde som tillförena efter kongl bref Daterat Ao 1614.
dhet Larß i ludde må boo säkert och att grannarna skulle afstå medh
orätten olagligh tillskyndande dhet och är me häradz insegle bekräfftat.
Noch upwystes een Copia af regeringens breff Dat Stockholm dhen 29 Augustj
Ao 643 Som och å tinge prasenterat dhen 5 Novemb. 644. Och tå Kunne
rätten sigh intet resolvera annat än som sielfwa bookstafwen utwysar, och Chri-
stopher i Ludde giör fruen sin rättigheet, dher efter blifwer fry för wydare molest
på rättenß w. Nilß Eskelson.    Sist uplästes een förlickningh med laga domb.
23r
bekräfftat, hwilket breff med wälb Nilß Nilsons Lindegrenß häradzhöfdingz
dom beseglat och bekräfftat med häradz insegle Daterat Tutarydz ting dhen 24
octob. Ao 1653 wydh wydare klanders wyte på wälb frw Karin Liliesparres
wägner till förarp 20 dlr till tutarydz Kyrkia, eller Anderß Christopherson
wyte för wankat 10 dlr s.mt.
Resolutio.
Rättenß uthslagh folgde Wälb Jönß Nederwudt giör sig sielf skyldig me sitt
klander att hafwa brutit satt i wyte efter förlikningh och domb.
 
Dagen effter med högt bedgrande begiärar och deprecerar Wälb Jönß Neder-
wudt om samma wyte hon war ungt barn när dhetta förr å tinge Wyte
sattes, och weste nu ther intet af ey afbeder och begärar om förlåtelse och
will efter dhenna dagh dher med afstå yttermera klandra.
 
Sammadagh framstegh een ryttare Corporal M.tig Anderß Knutson i näßia under
Wälb Hans Ramswärß Compagnie och begärade tingz wittnesbördh och dhenne trenne
effterskrefne fördeelß heman hulan Kroneheman i berga sochn och lilla gårdh i
Hulie skatta öde på een femtingh när. Nu wittnar nämbden med all almogen tillstädes
dhet Hulan Croneheman i bärga sochn ligger på ödesmål wäl halft, sammaledes lille
gården i Hulie skatta öde på een femtingh när i mångh åhr och att ther näpligh synes
hwar husen hafwa stått, sådant för sanningh för rättwysan wy tillstädes icke kunne förwägra
dheß till mera wißo.
 
Sammadagh upstegh Wt. Israël Jönson Cronones befalningzman uthi Sunnerbo hä-
radt och tiltalade Bengt Anderson i aggalt om accorderingh och förlyckningh om
skatzgifningh för itt hästheman Aggalt i traherydz sochn, Bengt anderson instälte
sigh till swar tillstår och bekänner han bekom hemanet efter sin begäran, och
sin nu hustrus, till bruckz, med the wilkor och förordh, han skulle gifwa Wt. Isra-
el Jönson i skatt såsom hanß förfäder giordt hafwa, som ther på kan finnas skrifte-
ligit Contract, åhrligen om 20 Rixdlr. Nu ångrar Bengt Anderson sigh effter
hemanet är genom annors mödha och omkostnat bracht på förmedlingh, och
will nu intet gifwa uth sådant accord, för the tu åhren A. 662. 663. Som Wt.
Israel Jönson hafwer hållit häst före till 664 år aggalt anfördt wordit i krigz-
manß Jordabook för fördeels heman.
Resolutio Tingzrättens uthslagh folgde, Bengt Anderson moste blifwa wydh sin be-
kända förordh och slutna giorda Contract, såsom hanß förfäder i skatt gifwit hafwa
åhrligen. och behagar W.t Israel Jönson afgifwa eller medla me bengt Anderson
står thet i hanß godh tyckio, ther medh giordhes afträdh.
 
S.d. W.t Israel Jönson tilltalade Johan Jönson i bökhult å skatta, om nogot aff-
händt höö i bökhultz lada uthan hanß löff och minne, hwilket höö wt Israel Jönso köpt
och inlöst hade af een ryttare Leutnant, emädan hemanet bökhult war honom i rytta-
re staten påfördt, Johan Jönson bedz förr och will sattia för sigh Lyffte, att han
skal lefwerera så myckit och så godt höö igen medh witne, som han i ladan
togh i förre åhr inburgit, ther medh the afstege.
 
S.d. kärade Estredh i skaffta till Swenske Larson i gräßholma om otta mark
henneß salige man actoball hoos hanß nidsatte: Resolutio.
Emädan iaff är om betalningen aff tobackzrullen till ägandenom Swenske må giff-
wa änkian Estredh 6 mk S.mt. Och will han icke medh godh wilia betala medh the
thet medh prophoßen uthtagaß efter han hafwer föryttrat tobackzrullen, och man-
nen Jon på sitt yttersta bekändt, peningarna woro ther nidsatte.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1960 (AID: v205987.b1960, NAD: SE/VALA/0382503)