Sunnerbo dombok 1664

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1830 (AID: v205987.b1830, NAD: SE/VALA/0382503)
9v
FJoen Haralson
20 Dr

påfwel Haraldson 20 dlrF Håkan Haraldson som hafwer förbättrat gården 27 dlr
Jönß Haraldson i Lyka måtta för gårdsenß förbättringh 26 dlr. Nock berättar bete Bir-
ge Krååk att Nilß hafwer erft een siettingh uthi bte. fierdingh, och hafwer Nilses hu-
stru warit medh att Lösa uthi bte. fierdingh een halff fierdingh, än hafwer bemte Nilß
Haraldson och hans hustru Botill Thoorßdotter köpt af sin moder Kirstin Håkans
dotter en fierdingh uthi bte Kloxhultegård, så att han nu äger medh kiöp och arff,
halfwa Kloxhulte gård, och såsom alle dheße gårdaparter äro richtigt betalte iämwäl
laghbudne och Lagståndne, etc. dherförr.
 
Sammadagh kom för rätten Länßmannen i markarydh Wt. Nilß Nilson och præsen-
terade itt Kiöpebreeff, uthi hwilket förmäles att Cantzlj skrifwaren i malmö Wt Carl
brodson hafwer såldt till Nilß pederson i fleßerydh och hanß hustru Elin gunnarß
dotter ¼ i fleßerydz gård i Markarydz Sochn, och derförr bekommit – 140 dlr S.mt. och
gifwit Nilß Nilson fulkomligh tilstånd bte ¼ bortskiöta, och såsom han hafwer med
richtigt qüittantz bewyst bete 140 dlr S.mt. wara betalte iämwäl bte ¼ Laghbudin
och Lagstånden, altså etc.

FNils Nilßon
S.d. Insinuerade uthi rätten Ländzmannen uthi Markarydh Wälför: F itt Kiöpebreff uth
giffwit aff Cantzely skriffwaren i malmö W.t Carl brodzson, hwaruthinnan han förmä
lar sigh hafwa sålt till påfwel Nilson i fleßerydh och hanß hustru Gunnil Nilsa
dotter een fierdingh uthi fleßerydh, och dherföre bekommit 120 dlr S.mt. hwilka pe
ningar han förmedelst richtigh Quittantz betygar sig till godho nöyo hafwa undfån
git, iämwäl och tillbetrodt bte Nilß Nilson att skiöta bort samma fierdingh, och emä
dan bte jordh är Lagbudin och Laghståndin och ingen nogot inspräch på bemelte Kiöp
i medlertyd hafwer giordt, altså dömbdes.
 
S.d. Insinuerade uthi Wt Nilß Nilson i markarydh itt Kiöpebreff uthi hwilket
Catzelisten i Malmö ährligh och Wt. Carl Broddeson bekänner sigh hafwa sålt till Nilß
pederson Snickare och hanß hustru Anna Larßdotter een ottingh uthi fleßerydz gård,
dher före bekommit 120 dlr S.mt. dhem Nilß Nilson bekenner richtigt wara betalte, och
derföre effter undfången fulmacht, bte een ottingh bortskiöta, ty begärade han rätten wille
å samma kiöp tinghskiöttningh medh deela, altså och emedan bete ? är tingbudin och Lagståndin.

Eoch en annor
Bengdta Swenß-
dotter
S.d. instelte sigh för Rätten Landzman: Wtt Nilß Nilson i Markarydh, och berättade, att Kirstin Swenßdotter,
Bengta Swenßdotter, Botill gunnil, ingredt och yngre bengta SwenßdöttrE, alla sösko
nen hafwa uplåtit och sålt Nilß Swenßon i Wekeboda och hanß hustru Anna Swenß
dotter, all sin arfsrätt uthi een fierding uthi Wekeboda gård i Markarydz sochn, och
therföre hwardhera bekommit 20 dlr S.mt. dheß föruthan hafwer och Nilß Swen
son sielf arfft i bte ¼. Så att han nu äger een heel fierding i bte Wekeboda, och såsom
Nilß Nilson berättade ofwanbte söskon hafwa gifwit honom tilstånd all dheras rätt i bte
¼ bortskiöta, och bekände att the hafwa fått sin fulkomliga betalning, iämwäl är bte
¼ Lagbudin och Lagståndin. 
 
S.d. framkom för tingzrätten Jönß Nilson i Quinhult och upwiste ett nögachtigt Kiö
pebreeff, uthi hwilket Swen Eskelson uthi Klint bekänner sigh med sin K. hustrus goda
ia och samtycke hafwa sålt till bte Jönß Nilson och hans hustru Elin Swenßdotter,
dhen iord som Swen Eskilsonß barn hafwa arft efter sin salige moorfader Nilß
Swenson i Quinhult som är 4 ¼ skeppeland iord i norra quinhulta gårdh, och dherföre
10r
upburit och till fulla nögo bekommit 21 dlr S.mt. och för samma iord sätter Swen
Eskelson bemälte sina barn så mycken iord igen i röckla som han Köpt hafwer, eller så 
många peningar, och äro dheße 4 ¼ skeppeland tilförenna upbudne uthi dhe 3/4 som
Jönß Nilson hafwer för dhetta fått skiöte uppå. I lyka måtto inlade Jönß Nilson
ett Kiöpebreff utgiffwit af paul petter och hanß hustru Mätta Claeßdotter, och be-
wyste sigh hafwa Kiöpt 19½ skeppeland iordh, uthi bte: quinhult för 90 dlr S.mt.
med sådan Condition, att wydh dhen oförmodelige händelse, när barnen komma till
sine myndige åhr, och wilia gifwa Jönß Nilson sina peningar igen med nögachtigt
interesse, will han dhem samma iordh igen updraga, Wt Swen Nilson falk barsens fa-
der broder hafwer och till thetta kiöp Consenterat, och brede wydh sin kyrkio heer-
de, underskrifwit och bekräftat; I lyka måtto hafr Jönß Nilson arfft och köpt
uthi bte quinhult åtskillige delar, så att han nu äger heela gården quinhult, och
såsom bemelte skeppeland äre Lagbudne och Lagstådne. 
 
S.d. præsenterade Länßmannen börge Krååk uthi rätten een attest daterat
pietterydz sochnastempno, hwilken har vidifierrat af Kyrkioherden wällärde her
Jon i pietterydh och Kyrkiones sex män dher sammastädes, hwar uthinnan berät-
tas att een skattagård Linnerås bd. och een skattagård i Lönßhult, ära myckit
små, och ringa uthi ägor både åcker och äng, hwilka tilförena hafwa warit för
medlade, men för nogra åhr sedan åter till full skatt Lagde, hwilken dhe icke för-
må uthgiöra, så framt the icke sin wanliga förmedlingh få åtniuta, dhetta witna
de både häradz nämbd och omståande almoge sant wara, altså hafwer rätten efter
hans begäran, dhetta bewyß skäligen icke kunnat förwägra, helst efter han sä-
ger sig wilia dhetta ärandet hoos H. K. Mt Wår allernådigst konungh uthi un-
derdånigheet andraga och om förmedlingen underdånligen anhålla.
 
S.d. instälte sigh för rätten ährlig och förståndigh Nilß Kiälson, och berättade
sigh wara ombedin och fulmechtigh giordh af ehrligh och konstryk Mr peder pe-
derson, skräddare och inwånare uthi stockholm, att uttfordra af hanß stiufmo
der hustru Karin månsadotter i gunhult 10 rixdlr som honom Mr peder pe-
derson ännu efter sin fader för reda förstrechta peningar resterade, såsom
och siölf kiädh dher uppå han inladhe iämpte sin fulmacht een klar obligation, hwar
till h. Karin som honom framstegh till swarß, icke nekade, iå så sant wara, men
sade att peningarna wore länta till sina stiufbarn att lega knecht före, och således
wille att the skulle hielpa till them att betala, helst efter hon af sin egen dom haft
hulpit till att Leya för them, dhet dhe icke neka kunde, wittnades och att hon hade
hållit boodet wäl, och om han icke hade warit så flitigh och achtsam i sitt huß, så
hade hennes man salige man Långe sedan bortsålt sin iordh huilken Lykwist är till hans
barn behållin, och dherföre woro ey mehr än skäligt att the hielpa henne samma
peningar att betala, sölfkädian lade hustru Karin strax fram för Rätten, och
tå aflade stiufsonen Jon Pederson sin liflige eedh medh hand å book, såsom och
Nils Pederson i Läsaredh, hwilka begge willnade att Mr peder personß S.fadher
hade för än han trädde i annat gifte med hustru Karin dhenna Kiädh till hono
förordnat och tildelt för sitt möderne, blef altså efter wydlöftigt taal och
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1830 (AID: v205987.b1830, NAD: SE/VALA/0382503)