Sunnerbo dombok 1664

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1990 (AID: v205987.b1990, NAD: SE/VALA/0382503)
25v
Samma dagh framstegh för rätten Jönß Larson i böke och gifwer tilkänna thet
han fader larß gick i lyffte för sin mågerßmanßboot om 40 Rixdlr, ty begä-
rar hanß salige swågerß med arffwa och participanter till å tinge Citeras må,
till nästa tingh och för modar skulle ännu sombligh iorden stå obetalt, som
bewilias Citeras kunne wederbörligen.
 
S.d. kärade Månß Anderson i flattinge till Jönß swenson i flattinge om
lån een tunna rough och twå Rixdlr. och satt honom i underpant itt skeppe-
landh iordh som hanß barn tillkommer på dheraß möderne, nu hafwer hanß
som Håkon Jönson effter tu åhrs förlop tagit jorden igen med bruket och
skatten.
Resolutio. Jönß Swenson äger sielff betala sin egen skuld och giäldh twå
Rixdlr och een tunna roug som han wedergånger. efter lag köpm B. 8 cap i LL.
Lån äger betalaß så gott igen, will han icke godwilleligen Clarera må thet uth-
pantaß aff wederbörandem efter åklagarenß begäran med första.
 
S.d. begärar Bengt Larson i Åby nogra af Nämbdene att affwitra hanß
arfslott i söregårdh quäniarp skatta, och dagen sättia the sielffwe n:gen
Peder Anderson i Bergheem, Simon i Wästerhult, Jon i rydh, Jon
i Horn
Befalningzmannen Wt. Israël Jönson begärar uthi wälb. Ländz höfdingens
præsentia afrödia nogra stycken eker som stå åckeren till för stoor skadha
både i tärnhult och Aggaltz giärde, och ty begärar tyt med heidelrydaren
nogra aff nämbdene som bewiliades med husasyn i aggalt ryttare heman.
 
Sammaledeß begärar nämbdemannen Jon i rydh twenne forne eketrädh
till fotaträdh medh skogewachtarenß besichtningh.
Theßlikest Jon Anderson i Horn, haffwer samma ödmiuka begäran
med skogewachtarenß besichtningh och aff miätningh.
 
S.d. beswärade sigh Länßmännerna som hafwa att giöra medh Cronones rän-
tor att the intet kunna eller förmå uthstå eller föra allmogenß utlagor
till the orter, nembligen Calmar, Bodekul och Jöncköpingh, som dhe förordar
de äro, emädan såsom almogen förmenar sigh uthi senaste utgångne myn-
tet placat befrijade för fördzlepeningars uthgiffwande, samma kongeligh
Mayijtz placat framledes och bleff upläsit, uthi hwilket beskriffweß
huru dhet ena myntet emoot thet andra skal gå och giälla, men icke näm
neß thet att almogen skal wara fry för förtzlan. Hwarföre inråddes we-
derböranderna, som såledeß placatz rätta grund icke förståt haffwa
att the skola sigh rätta, och bleff allom som äga Cronan skatt giöra /: och
icke serdeleß privilegerade äro :/ tilsagde att the skola nu som för flutne
åhren hafwa warit brukeligit gifwa een skilling till försle och omkostnat
på hwar mark sölffwer. Mt, som betalaß med koppar peningar, men
medh hwyt Sölfr Mt. begäran ingen försle penning. Emädan såsö sådant
26r
icke ringare uthan upbördz och Länßmännernaß skada, och nachdeel kan låta
sigh giöra, kunna dhe sigh annorlunda förena stånde dhem fryt. Till ytter-
mera wißo att så är af tingz protocollo extraherat betygar Lagläsaren med egen
underskrifwin hand Signete och nampn Actum ut Supra.
 
                              Gårdar upbiudaß.

1/12 af söndrogården i ößlo skatta
¼ af nedregård i quenßlöff
½ Bränneslyd i bärga s.
¼ af Alanßköp i traherydz s.
1/8 aff Kyllhult i s.s.
1/8 aff Sånna på pant
¼ af mellngård i misterhult i markarydz s.
1 Wärebo frälse i ryßby s.
1/12 aff Bergzgård i Bergheem i Kånna s.
¼ aff söregård i Bergheem i s.s.
1/6 aff häreshult skatta i Bärga s.
1 Hiälmaryd frälse i Liungby s.
            på pant för 600 Rixdlr.
 
2
½ Örßnäß i Hallarydz s.
1/8 af röckla i traherydz s.
¼ och 2 skeppeland af Hallaböke
1 Fägerhult frälse sätery i markary s.
1/8 af Kullagården i Quenßlöff
¼ aff söragård i Eeka i s.s.
1/6 aff Kölabo i Göterydz s.
3/8 af Giötarydh i Hulie på pant
¼ af Söregård i berghem
 
3
Gårdar förr upbudne tredie
gången upreciterades een godh hop.
1 höö hn. frälse skiftes af lego uxkull
till wälb oloff rosenstierna .  .  .  1
½ Skattagård tonnerydh i markarydz s.
1/3 aff Kiäxnäß i pietterydz s.
¼ och 2 sk.l. i grönö i traherydz s.
¼ aff norra skaffta i s.s.
¼ aff balke i nyttia s.
1/6 aff skärseryd i torpa s.
¼ af Lußhult i Wrå s.
½ Mårtinß gård i näglinge
1 Kärr i nyttia s.
½ ryßhult i traherydz s.
1/5 aff Sonamad i s.s.
 
1
½ Lambakullen i Hallarydz s.
1/5 af Lindefälla i Hallarydz s.
1/8 af gräßholmen i trahery s.
¼ aff sånna i s.s.
¼ aff norragård i quenßlöff
 
1

¼                  aff hyltåkra i Hamneda s.
¼                  aff Gumundz Jeppasons g. i håå
1                   Hulabäck i Markarydz s.
¼                  aff Stenßhult i markarydz
3/4 af en half i Ößiöhult uthi Wrå s.
¼                  aff Trulßgård i bölninge i nyttiarydz s.
½                  Sonalt i Odensiö s.
 
3
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1990 (AID: v205987.b1990, NAD: SE/VALA/0382503)