Sunnerbo dombok 1664

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1930 (AID: v205987.b1930, NAD: SE/VALA/0382503)
19v
S.d. framkom Bengt Larson i Åby och gaff tilkänna, thet Sal. Arfwid pe-
derson hanß hustruß första man, hafwer med sin hustru Karin Jonßdotter
köpt och löst ¼ i söregårdh trotteslöff af Jönß Jonson för 80 rixdlr. Nu
äro arfwidz barn införda i tingz sköttningen, och Arfwidz hustru Karin Jonß
dotter icke eens nämbd uthi fasta breffwet.
 
S.d. framkom Kirstin pederßdotter i ramborne med sina mågar Jon Mån-
son och Månß Bengtson ibm klageligen sigh beswärade öfwer sin man Erich
pederson dhet han henne illa trachterar, att hon intet kan längre i ächten-
skap blifwa när honom, Noch betygas dhet Erich pederson hafwer tillförena
giordt eenfalt hoor, och hon tagit honom till ächta sängh igen, och äro böter
af oskiffte boo utlagde, han tå lofwat bättringh och roligit ächtenskap.
Ther om remitteras till thet wyrdiga Consistorium om decision eller
divortium.
 
S.d. framkom Bengt Haraldson i tutare och begärar andeligh sluth
på dhen långe löfftes saak som Anders Thoorson i böke är gången uthi
löffte för sin mågers Larß Swensons resterade mansboot 40 rixdlr
nu lofwar hanß son, Jönß Anderson i böke skriffteligen på sin gamble
faders wägnar, såsom å förra tinge munteligen, willia ställa Bengt
Haraldson till fredz innan pingesdagzmåndagh.
 
Ty bleff å tinge affsagt effter lagh köp. B. 12 cap. i LL. then som går i Lyffte
går i betalningh, och Jönß Anderson såsom fulmechtigh på sin faders An-
ders Thorsons wägnar effter sin lofwan å näst förledne tinge dhen 9
Marty 664 Och nu å tinge upwysta skriffteliga bekännelse kännes skyl
digh Clarera then förriga gambla Caution medh sin fader, 40 rix dlr.
Ther medh remitteras till wederbörandom om execution effter begäran
annan dagh pinges dagh nästföliande uthan längre upskåff.
 
Eliest bleff affsagt Bengt Haraldson håller itt Ledh wydh macht, och
itt blifwer qwitt.
 
S.d. framkom Brita p.d. i Halsiö änkia Och angaff Jacob Pe-
derson i Höreda för för stempningz försittiande uthan förfals witne om
4 rixdlr, eller 2 sölfskedar, böte 3 .
 
S.d. saakfältes Erick Nilson i quarnegården å frälse för oquädens ordh af ha-
stigo mode rättat å första tinge, eller uthskriffningh moot Aßar i gräß-
holmen, Mårten och germund, böte 3 till 3 skiftes. tingm B. 43 cap.
i LL.
 
S.d. Effter nämbdenes berättelse, bleff omsyder tingzrättens uthslagh att
nygårdh behåller af ny inläcktz hagen, till med sin gamble och östrabydz
halffwe gårdz åboer som klandra af nyintages betes hagen een treding
och hwar så händer the ther medh icke beroa, må the effter Lagh.
bygn. B. 32 cap. i LL. uphäfwa betes hagarna till laga skifft åkommer
efter öre och örtuge, som the skatta i by till.
20r Gårdar upbiudaß

½ Örßnääß i Hallarydz s.
3/8 aff rökla i Traherydz s.
¼ och 2 skep. L. af Hallaböke
1 Fägerhult frälse Säteri markarydz s.
1/8 aff Kullagårdh i quenßlöff
¼ aff Söregård i Eka
1/6 aff Kölagård i göterydz s.
¼ aff Hyltackra i Hamneda s.
¼ af gumundh jeppasons gård i Håå
1 Hulabäck i Markarydz s.
¼ aff Swenßhult i Hallarydz s.
3/4 af ¼ i Ößiöhluut i Wrå s.
¼ aff Trulses gård i Bolminge
 
2
1 Lyawagnen frälse i göterydz s.
½ Sonalt i Odensiö s.
¼ Norregård i Hallaryd
1/6 af norregård i Hallaryd
¼ af Söregård i Hallaryd
1/8 af maresiö i Anderstad s.
3/8 af Axhult i Markarydh s.
½ Tånnerydh i s.s.
1/3 aff ängabäck i s.s.
1/10 aff Hulebäck i s.s.
1/5 af fagere på 1½ sk. l. när
 
2

10 Skeppeland i tolarp
1 Hörishult frälse i berga s.
1 Bråna frälse i Agunnarydz s. 5 lb.
1 Bråna frälse i s.s. 4 lb.
1 preßbygd i götterydz s.
1 Liustorp i ryßby s.
½ Norra älmtåsa i Agunarydz s.
1/3 att stockhult i s.s.
2/3 aff tomhult i s.s.
1/8 aff granhult i s.s.
1/3 aff norregård i ryßby
1 Tillfällit Liunga quarn
1/6 aff boarydh i ryßby s.
 
3
1/3 af Floboda i Hamnada s.
1/6 och 1/3 af 1/6 i mellomgård i bäckare
1/12 af S.g. i Ößlöff
¼ af nedregård i quenßlöff
½ Bränneslyda i berga s.
¼ af Alanßköp i traherydz s.
1/8 aff Kyllhult i s.s.
1/8 aff sånna på pant
¼ af mellomgård i mesterhult
1 Wärabo frälse på byte i ryßby s.
1/12 af Bergzgårdh i Bergheem
¼ af Söragård i Bergheem
1/6 aff Hörißhult Skatta i berga s.
1 Hiälmarydh i Liunga s.
   på pant för 608 Rix dlr
? af Stafuerhult i Nöttia Sochn
 
3

Till yttermera wißo at så är å tinge angifwit, witnat och dömbdt betygas
medh häradz insegle när åhrs doomboken slutas, iämpte nampn och Signete
                                                   Actum ut Superius.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1930 (AID: v205987.b1930, NAD: SE/VALA/0382503)