Sunnerbo dombok 1661

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1110 (AID: v205987.b1110, NAD: SE/VALA/0382503)
29v
Såsom ofwanförr förlikt och afskedadt ähr, altså hafwer Jagh eftter flitig begä
ran dätta bewistadt, och nu wittnar så sanfärdeligen passerat och aftalt wara
Datum Anno Die A loco ut Superus.
Nillß Nillson Lindegren L.S
 
Thenne skreftteliga Transaction om Nygård syskonen Emällan bytt Daterat den
12 Juny A 661 af Häradzhöfdingenom wällb. Nillß Nillson Lindegreen beseglat
medh wänligst begäran i tingzprotocoll inskrifwes af tingzrättenom approbe
ras och med häradtz domb Confirmeras må, alltså dömes thenna förlickning
ståndande blifwa och ey återgångande nu eller i tillkommande tydher wedh
bemälte Tollf Richzdlr och parterna hwar sitt lyka lydandes Excemplar inne
hafwa i Bockastafwen förmäla.
 
Gårdhar wpbiudes
1 åhritzhult frällse i Lydhult Sochn                                                       1
1/16 af alanßkiöph på pant klandras af Nillß Erichson till lösa
Gårdar för wpbudne wplästes af protocolit
och Repeterades.
 
Till yttermera wyßo att så ähr å tingo ransakadt bekändt och dömbdt.
Betygar lagläsaren med egen wnderskrefwin hand, Segnethe och Nampn
och Nembden med sitt wanliga häradhtz Insegle her Nedan wnder, Datum
Anno, Diebus, et locis, ut in protocollo, Superius.
 
                                       wppå Tingzrättens
                                       wägnar

                                 Andreas Anderson
                                 Zoterus
   
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1110 (AID: v205987.b1110, NAD: SE/VALA/0382503)