Sunnerbo dombok 1661

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1010 (AID: v205987.b1010, NAD: SE/VALA/0382503)
19v
beskyllaß för dråpit, sedan bonden och hustrun hadhe lagdt sig coh thenne tree Nillß Swen-
son, Nillß Nillson skomakare, och Pedher Person komme till på gården, tå hadhe Nillß
Swenson sin knif dragin i handen, Emädan han hadhe skröfwedh ther medh på sin
baße låås, j bodhan ladhe bößan i husit tädhan the wthgingo dock behält Knifwen
i handen, thett Nillß tillstår, eftter han hadhe ingen slidh medh sigh, Sedhan begynte
the ordkastas på gården, Nillß sade Manar tu Pedher tu will rådha ofwer drängarna alla
her i byijen, i ty begynte the Böna moth hwar androm, Pedher swarade Jag näsa löpa
inga drängar, Meen hafwer Jag brutit tig eller andra emoth, bedes Jag förr,
och han bödh honom handen till förlickning men strax litit eftter båro the i wredhe
moth hwar androm, tå språng Nillß Nillson skomarkare then dräpin blef, them emel-
lan och wille skillia them från hwar annan, med tu quinfollck som tillkomme, hwill-
ka pigan Elin lup eftter, Nembl: Pedher Persons hustru, Elin Olufzdotter och Nills
Swensons syster Kirstin een piga som bure med Skomakaren them emellan i samma
stund stackz skomakaren Nillß Nillson neder och blef liggandes på markone, Per
Person fick ingen skadha men på Nillß Swenson blef Trögan sönder skuren på sy-
dan och sargadt i lårit, Then dödes fadher Nillß Erlandson bekänner på bröstedt gick
wth andadräckten att skiortan rördes.
Sedan Inlades j Tingzrätten och wplästes hr Lars vbbobrj Kiörkioherdens i Kånna wn-
derskrefne Relation eftter dhen Salige dödes muntelige bekänellse på sitt yttersta an-
tecknadt ther medh Nillß Swenson dräng beskyllas för the såår och skadha han Nillß Sko-
makare hafwer fått framantill wnder bröstedt, men the andre på Ryggen skulle Per
Person werkadt, begge med sina egne händer, ther på annamodhe Sacramentet och af-
sompnade på trättande dagen eftter wndfångin skadha, och ther öfwer wore flere witt-
ne tillstädes som thett samma hörde, Nembl Lars Swenson i Liungby gästgifware Jon
Person Ibm Swen Nillson Ibm. Wittna, på bröstedt gick wth andadräckten att skiortan
rördes, men på Ryggen war han illa sargadt och hullstungit wnder skulldro bladett
Nillß Swenson swarar och bekänner tå han blef stucken af Per Person genom trögan
på Ryggen gaf Nillß Nillson skomakare sig emällan, kan see stack han Nillß, men
han weet thett icke siellf wthan i armen, Elliest hade Nillß Nillson skomakare och Nills
Swenson sig intet ondt emällan med wpsåt och willia, men å then dräpne befunnes
såår trättan styrke try framantill och tyo på Ryggen medh thett i wänster sydan
yttermera säger Nillß Swenßons syster Kirstin, thett Pedher Person satt skweftz öf-
wer Nillß Nillson och stack mest all såren, ther till Per Person Nekar, sasom till the
sååren framan till wore. men såren på Ryggen kommer han icke Ney förr, Elliest
blef ett kött stycke skuret wthaf Ryggen som för kom till oskälig Creatur, ther
hooß Nillß Nillson emällan hufwud högre ähn the båda som willa skillia them
från hwar annan fick skadhan till döödz, men bane såredt i bröstet ther andan
wthgick tilladhe then sargade på sitt yttersta Nillß Swenson i hans åhöran och När-
waro. ther till Nillß Swenson säger sig nu icke wetta eller ihogkomma och gior-
de afträdh.
Andre tingzdagen den 17 July framkallades her Lars wbboberus pastor i Kånna
sin ähra och saligheet tillstår med hand å book således wara bekändt af then nu
döde Nillß skomakare som han wpskrefwet hafwer, ther och närworo flere godhe
mån af grannarna till wittne, N. Larß Swenson i Liungby, Joen Person Ibm
tillstå thenne salige mansens yttersta bekännellse. Swen Nillson Nillson Ibm
 
20r
medh händer å book edeligen bekände, sanferdigt wara som her Lars om Nillß Nill-
sons skomakares yttersta bekännellse wptecknadt hafwer. sidst friligen be-
knner Joen Person han war och hooß thenne sargade Nillß Nillson på sin salig
heet bekänner, Nillß bekände tå, han wille gifwa alla meniskior till så wäll
the som honom styrket hade som andra honom moth brutit och budh förälldrarna the
skulle intedt stå eftter theras lyfh.
Ähn tillspordes Mållßäganden Nillß Erlandson hwillka thera af theße twenne han
förmehnar sig med skiäll will och kan till sins sons sann dödzwållande binda? thet
han mehnar Per Person i Liungby giorde hanß son döödz skadan, om han icke skadde
honom i bröstet, så stack han tå honom på Ryggen och skaar och i sydan till tyo
såår  och skråmer, som han icke kommer Ney före, Men thenne döödhe Nillß Nillson
beskylledhe måst Nillß Swenson för sitt döödz wållande, som stack framan till j
bröstet, ther andan gick wth, med samma bekännellse annamade sacramentet och
afsompnade. Nu framkallades giertrud bonda dotter som war leigd att skiöta then
ne slagne Nillß skomakare på sitt yttersta wedh sin saligheet bekänner, I the
dagar hon wistades hooß thenne sargade, sade han the ähro både Nillß Swenson
och Per Person wållande till hanß döödh, ty af ett såår wnder bröstet och andra
såredt baak i härana gaf han sigh mest förr.
Sedan på prof förhördes quinfollken hwar för sigh som sågo tå skadan giordes först Elin Olufs-
dotter fryligen bekänner, när granpigan Kirstin kom eftter henne och sade drängen
Nillß Swenson löpne wredh ther på gården medh een dragin knyf och will modh hennes
man, strax språng hon wp och kom tydt, och Nillß skomakare för tog Nillß Swenson
och drog honom bort twå gånger till the komme tredie gången i hoop, tå war Nillß
skomakare them emällan stadder, och the sloge med knyfwarna moth hwar annan
och således fick Nillß skomakare skadan, han trätte medh hwarken thera, icke heller
hadhe han något j handen, ther med hoen giorde afträdh.
Nillß Swensons syster som dråpit tilläggas framkallades Kirstin Swenßdotter bekän-
ner thet Nillß Nillson skomakare wille skillia them åth tå the komma med wredz wer-
kan Nillß Swenson och Per tillhopa Per Person stack först Nils Nillson i sydan medh
knyfwen, tå fick Nillß Nillson skomakare Pedher i håredt, sägandes thet skall intet
gå så illa som tu hafwer achtat, tu skalt låta wara min broder, j ty stack Nillß
Swenson till skomakaren j armen som hoen sågh, men icke blef hon warse när
skadan skeddei bröstedt, wthan Peder kom nedher först, sedan strax skomakaren
wnder och Pedher wppå honom satt skrefse, stack och skar med knyfwen, men
till skrefse sittiandet Nekar Per Person.   J medler tyd sändes budh eftter Bå-
skiäraren som war hooß then sargade, dock han intedt tillstädes kom,   Sedan in
kallades tu quinfollk som wore hooß thenne dräpne på sitt yttersta, Ingredh gu-
ma dotter och giertrud bonda dotter, edheligen bekänna, hwar för sig, Ingerd först,
thett Nillß skomakare sade på sitt yttersta tå the honom tillfrågade hwillken man
hanß döödzwållande? Swarade hon, Nillß weeth Jag, giertrud hadhe samma bekännellse
som Ingredh, sidst bekännde änkan och pigan Elin Perßdotter the sågo intedt Pedher s[..]
tia skrefse öfwer Nillß skomakare och stycka som Nillsas syster Kirstin föregiffwer
ytterst till prof till spordes Nillß Swenson om han tröste med ett gott sam-
weeth swäria han icke hafwer stuckit dödz stungit i bröstedt, ther till han Ne-
kar, sägandeß sig heller willia döö, ähn owist swäria.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1010 (AID: v205987.b1010, NAD: SE/VALA/0382503)