Sunnerbo dombok 1661

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 980 (AID: v205987.b980, NAD: SE/VALA/0382503)
16v
slåß medh sig, så att pigan bekänner sig tror åtskillige gånger hafwer skylldt
them åth. 4 hafwer och then dräpne på sitt yttersta seellf bekändt sig wara or
sak och wållande till sin dödh, i thett han siellf haffwer tagit wpp yxan och
wellat slåå sin brodher med. 5) hafwer then dräpne wedsagdt sin brodher en
willia sin hanß hierta bloodh om han icke wille giffwa honom flere päningr
6.) hafwer dhen dräpne icke williat på wth när Nillß slog i biällken medh yxe
hammaren. icke heller kunne Nillß slippa wth, eftter then dräpne war emellan
Dörran och honom, och språng in till honom och wille draga yxan af honom
och således Nillß ingen annan wndflycht haftt ähn most sig medh yxan
wäria 7 synes icke Nillß haftt animum occidendi eftter han icke hafwer
huggit åt sin broder med yxan, wthan i räddhaga slagit honom med yxham a
ran tå han wille löpa in på honom 8. ähr han och på fry leigde fram
kommen och åter på frya fötter stadd. 9. Stå icke heller Mållßäganderna
på rätt wthan hafwer förlicktz medh dråparen om een wiß summa pänigr
och nu ödmiukeligen bedia för honom. altså dömbdes dråparen Nillß Nillson
eftter thet 12 och 13 Cap. i drapm: B. medh willia.  dock hemstelles thena
saak wthi all ödmiukheet till then hogl: kongl: hofrätz Nådige och wydare
förklaring.
 
Sammadag kom åther för Rätten wällb: hr Erich anderßons oxes fullmächtig
her Joen Nicolay och käradhe till wällb. Axell Kåse om 40 st. eller 1½ lb Torra
åla sam han på sin frues wägner förmanar sig med rätta äga wthi orß
hulla Sätesgård, wpwisandes dher hooß een bytes längd Extraherat af Salgh
wällb: Anderß grips Jordabok, ther wthinnan samma ålaränta infördh war
begärandeß att såsom wällb: axell Kåse icke godwilligen wille honom bete
ålaränta betala, han måtte therföre lagligen ther till hållin och dömbd blifwer
wällb: axell Kåse instelte sig till swarß, och sade sig icke wetta huru thett
för wetter, eller medh hwadh skiäll wällbt hr Erich anderson sådant nu kan
begrandes få ser några gambla gårda bref ther på. Men her Joen Refererade
sig på bete bytes luth, I medlertydh till bödh sig axell Kåse willia medh Erich
Anderson oxe siellf tala och med honom wänligien förlykes, thet och honom eftter
låtz och förmentes medh flit thet eftter komma, ther thet icke skorr Remitteras
thenne eftter 14 puncten wthi Rätte gångz ordinantien till then hogl: Kongl hof:
rätten såsom till sitt rätta facum ett wthföras, Bytes lutin gåfz her Joen igen.
 
Sammadag hafwer befallningzmannen här i häradet, ähre baron och wt man
hr anderß Larson i Ternhult låtit präsentera af wndre och saköris fougden
w.t Jöenß Nillßon ett Morgongåfwe bref som han sin sedermera hustru h.
Kirstin andersadotter å Rättan Hinderdag wthfäst och tillsagdt hafwer, angå
ende etthundrade lødh förgylt Sillfwer, eller etthundrade Richzdalers wärdhe, och
i thes stelle betalt een gård Norra Bökhult wthi Traherydz Sochn, hwillken gård
han sin k. hustru på thet krafttigaste till morgongåfwo wthfäst  hafwer
medh sådanna Conditioner, som siellfwa morgongåfwo brefwedt j Bork
stafwen wydare wasary for, med begäran och förbud hans k. barn thetta ic
ke quällia wille. Såsom och af domare wille hålla hand har öfwer, I lyka
måtte hafwer befallningzmanen sin k. hustru bebrefwedt att arfwe eftter
Stadzlagen och Prästerlige privilegier, hwillkedt bref ähr af åtskillige för
 
17r
Nemblige godhe män, wnderskrefwet och på thett sådan wällment morgongåfwa
må hafwa theß större kraftt, hafwer han then welat wthi Tingzrätten insi-
nuera och publicera, Jämwäll Tiänstwänligen begärat att thett måtte approbe-
rat och i protocollit inskrefwit blifwa, hwillkenß begäran skäligen icke
förwegnaß kunde, wthan fast heller thetta bewilliades, hellst eftter som thett
war med gode trowerdige mänß Nampn och Signethe bredhe wedh hr Befallningz-
mansens eget nampn och Signethe bekräfttat, theßlikest å Rättan hinderdagh
och hanß egen aflinge wthfest för säkradt och giffwet, bete morgongåfwa bretly-
der ord ifrån ord som eftter föllier.
 
Jag anderß larßon Bärg Cononeß befallningzman öfwer Synnerbo häradt j
Småland och Cronobergz lähn. giör för allom kanongdt och witterligit, Ao 1655 d
7 Januarj thå Jag bröllop hade, wthi Hallarydz Prästegård, medh min allskelige k.
hustru, Kirstin andersadotter, att Jag på samma tydh Rättan hederßdagh, af
ett kiärligit och gott betänckiande för alle förefallande orsaker, och een gamall
laglig och skällig Sedwanmio skull, hafwer Jag af een fry willia och  wällbetäncka
mod wthi min k. fadherß fordom befallningzmanß wall.t larß anderßons och
k. swärfaderß, sammaledeß för thetta befallningzmans wt Haralld Trolles,
sampt Bockhållarens Ereboren och wällbetrodde Petter borgz, och min Kiörkio-
herdes hederlig och wällärde her Nillß Collini. Item wärdige och wällärdhe hr
Erland Päulini, sampt wäll.t och wällbetrodde Jacob Broddeson, så och flere
gode Herreß och mäns närwaro, skänckt och giffwit be.te min k. hustru till
hederß och morgongåfwo etthundrade lood förgylt sillfwer och för bete etthun-
drade loodh förgylt Söllfwer eller hundrade Richzdalerß wärdhe, hafwer Jag och
betalt i thes stelle Norra Bökhult i Traherydh Sochn, och sådeles krafttigda be.te
gård i stellit för the laglige wthlofwade hundrade loodh förgylt sillfwer till min
k. hustru            morgongårwa med sådanna förordh, at hwar god allßmächtig
täckes oß med barn och lifzarfwingar till hoopa wällsigna, tå wari sama
morgongafwa barnemän för mödherne och ey för fädherne, Men ther Gud allß
mächtig täckes någon thera af oß wthan barn och lifzarfwingar tillhopa ge-
nom dödhen hädan kalla, Tå behåller then samme morgongåfwan som längst
leffwer, som wår beskerfne Sweriges lagh förmåhr, förmanaß för then skull
mina k. barn och arfwingar, om så hende att Jag för ähn be.te min k. hustru
Kirstin andersadotter dödeligen afginge att the här på icke tala klandra eller
quällia, Men hwar således uthan för hopning hände, tå förser Jag migh till
Sweriges lag och lagforne mähn, att eftter sådant ähr frywilligdt och lagligen
giordt, och sådant måtte hafwa sin framgång och blifwa handhafft. Item e-
mädan såsom Jag ähr ett stahz och borgare barn i Bocksundz stad född och merb.t
min k. hustru ett Prästa barn, altså hafwer Jag henne annamat till hallft
boo, att thett Jag äger eller äga får j löst och fast, arf och oarff eller Stadz lagen
och Prasterneß privilegier, att sådant af mig och mina barn och arfwingar,
oryggeligen hålles skall, begärar Jag wnderskreffne gode herrar och män som tillstädes
woro på samma tydh till wittne.
 
@ Anderß larson Berg.                      Mårtin Hindrichson
Erlandus paulinus.          Johan gisason.      Swen Nillson Fallk
                                                     Joenß Nillson.
 
Att thetta såleds för Rätta och på tingedt begärat paßerat och bewilliat ähr wittnar wn-
derteknat med egen hand och Signethe, såsom och häradz Nembd med sätt wanlige häradz In
segell, thetta wydare stadfästa, hwillked ähr skredh åhr och dag sampt ort och stelle som
ofwan förmält ähr.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 980 (AID: v205987.b980, NAD: SE/VALA/0382503)