Sunnerbo dombok 1661

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 860 (AID: v205987.b860, NAD: SE/VALA/0382503)
4v
Sammadagh kom för Rätten Nembdemännerna i Berghem Joen och Pedher andersöner och frå-
gadhe Börge i quäniarp om han icke hade wpburit wthlagerna af heela Berghemß by Ao
1650 tå bekände han frywilligen att han alla wthlagorna för ofwanbe.te åhr 650
af heela bergzhemß by wpburit hafwer och dhem Clarerat, och altså dherförr
swara och dhem skadelöß hålla.
 
Samma dagh kom för Rättan Sl. her Johan Lynecj Son wthi Ryßby mr. Pedher Johanson
och på sin modherß dygdesamma och gudfruchtiga Matroneß hustru Malin Carllßdotter
sampt sine och sine syskones wägnar klageligen gaf tillkänna, huråledes som
hanß Sl. fadher hr Johan medh stor omkåstnadt hafwer bebygd Stombnen wthi
Ryßby som tillförende af wådelld wpbränd war, och nu söker pastor wällärde
hr Johan Colliander wthi otydh tränga henne ifrån be.te Stombn. Begärandeß Rät-
tenß adsistantz with saken, och serdeleß hon må ther sittia till dheß hon lage-
ligen wthsagdt wardher. 2). att thet måtte förordnaß godhe män som henneß
huuß, hwillka nu nyeß wpbygde ähre, tage wthi ögonsicht och dhem werdera
på dedt att dhen som Stombnen will tillträdha, motte henne och henneß
barn hwadh öfwer lage bygdning bygd ähr betalla. 3). hafwer henneß Salige
man Kåstadt på een Ängh som tillförende hafwer lyddh till Stombnen, och gif-
wit fäm skepper Rogh emällan then och een annan ängh. och sedan dher dubbelt för
bättrat, och dherförr begärar wedhergällningh. 4). I lyka motto kåstat på een
intäckt som till ängh brukaß, therförr och begäraß wedhergällningh. 5  hafwer
och her Johan medh stor omkåstnadt för bätradt humble gårdhen så wäll som hagen
och giärßgårdhen, så att i förstone war icke till een mark humble wäxt dher nu kan 
bekommaß tree eller 4 lb: 6). hafwer och hustru Malin höstård, och tycker ther
före oskälligdt wthi otydh blifwa ifrån sin egendomb wthträngd.
Jöenß i Skede, Simon i ottarp, anderß Nillson i Nygård och Bengt Post bonden i Ryßby,
wittnade alt hwadh be.te Pedher Johanson berättadhe war sandt, sade och att hustru
malin icke war wthsagde. wthan allenast her Christiern hafwer i höstas sagdt ått
henne dher om, men h. Malin war enerdeles af Redderskapet och adhelen dher i Sochn
förtröstadt dher att på förblifwa, och såsom nu ingen war hustru Malinß san
her till swarß, blef afsagdt, att dhen som hafwer något emoth henne, eller
tänckt henne wthsäga, må han dedt giöra lageligen, J medler tydh blifwer hon
i åhr dher besittiandes, att man kan h. malinß beswer på wedher bör ligidt Ma-
reer lagligen Examinera, dedt skall och förordnaß några godha män som sådane
henneß bygningar och annor prätenderat omkåstnadt werdherer, sedan dedt
ähr skedd will Rätten ytterligare medh een ändelig domb förklara.
 
Sammadag Pedher anderson i åby, Rätten angaf Joen Bengtson i Hällie på sin huß-
bondeß wällb: Johan Gyllenswärß om förlickning om bygningz feell wthlof-
wat 12 Richzdaler och hafwer dher om een men tall wittne nu tillstädhes, som
framkalladheß Tor i Höllie bekänner han hafwer medh hr. Swen i Berga lofwadh för
Joen Bengtson nu boandes i höllie om 12 Richzdaler för een stufwe Bygningh.
her Swen ähr icke tillstädes Joen Bengtson swarar och föregifwer han badh ingen
lofwa för sigh eftter han medh rätta intedt war sådant skylldigh. widare Berättas
 
 
5r
Joen Bengtson bodde i Prästorp wthi 6 eller 7 åhr i nu angifweß dhenne 
12 Richzdhaler wara wthwißadhe för husaröthe een stufwa och Tyondhe
om 3 Richzdaler. Men Joen Nekar till sämmia giordh wara och rethwißat
till Jordägändomen för husaröthe om stufwe bygning om 12 Richzdaler
såsom och Nekar till ombedning att lefwa för sigh ty wpsättes till wydare
bewiß.
 
Sammadagh kom för Rätten Anderß Nilson i Nygårdh och wpwiste ett Köpe-
bref uthgifwit af Joen Pedherson i Selleberga på hanß wegna skref-
wit och wnderskrefwedt af her Christiern Carllson i Ryßby angåendhe
Tyo skeppelandh Jordh som Joen Pedherson hafwer köpt af Joen Knutzon
i Piggebodha, och nu sedermera sålt be.te Jordh till anderß Nillson och hanß
hustru Ingebor Jöenßdotter i Nygårdh för 26 Rickzdaler in Specie.
hwillken Jordh Simon Nillson i ottarp fullmyndigh att Tingskötta. Tå in
stelte sigh för Rätten anderß Joensonß hustru i Nygårdh ingefred [..]dotter
och månß olufson hwillka sade sigh hafwa bördh till be.te tyo skepelandh
och therföre willia thet köpit quällia men såsom be.te 10 skeppelandh för
Tyo åhr sedan ähre köpte och tu åhr sedan lagbuden 2). Theßlikest ähr sam-
ma iordh långdt för detta Anderß Joenson hembudin och han henne  recu-
serat. 3. harwer Anderß Nillson sålt sin hustruß arfweiordh i Hyalt
¼ och Kiöpt dhenne iordh igeen. 4. hafwer och andherß Nillson så goodh
bördzrätt på sin hustruß wägna till be.te Piggebo iordh som anderß Joen
son eftter hustrun och swågeren ähro samsyskon, och dheß föruthan ähr ¼
i be.te gårdh öster by skatte af een annor anderß Joenson kiöpt, samanß
köpa om anderß Joenson will gifwa honom sina päningar igen medh
deß Intereße tillbaka skall han få alt tillhopa, dedt andherß Joen-
son och hanß hustru ingefredh eller månß icke giöra wille, Ländzman-
nen Joenß olufson i Skeda bekände att anderß Nillson och hanß hustru
hadhe gifwit för ¼ skatte iordh i österby etthundradhe Richzdaler in Specie
Såsom och war fullmechtig be.te iordh hemula, deß likest flera skiäll
som her medh förståås, altså emädhan bedha dhe tyo skeppelandh, så wäll
som een ¼ i österby ähr lagbudin och lagståndine ty dömbdeß be.te kiöph
fast och stadugdt och såledeß af händeß Joen Pedherson i sällebergh och hanß
hustru be.te 10 skeppeland, såsom och anderß Joenson och hansß hustru be.te
¼ i österby och dedt medh alla deß lägenheeter, huß, Jordh fyskewatten och
tillägnaß anderß Nillson och hanß hustru Ingeborgh Joenßdotter och begge
dheraß rätte arfwingar till ewerdelige tydher, niuta och behålla dheße
tollff sätto för Rätten och ähre faste ått be.te Kiöph.
 
Föruthan ofwanbe.te krafttige skäll stodh andherß Nillsan för Rätten och än tå
präsenterade sigh om andherß Joenson eller Månß olufson wille giffwe [..]
honom sina päning.r igen, tå wore han ther medh wäll till fredz, eller
och wille han blifwa wedh sitt kiöp. och giffwa andherß Joenson hustru
i Waregåfwa een Richzdhaler dhett hoen ickahellre willie brinka. hon hadhe
icke heller päning.r att insättia i Rätten, wthan att allenest inladhe
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 860 (AID: v205987.b860, NAD: SE/VALA/0382503)