Sunnerbo dombok 1661

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1070 (AID: v205987.b1070, NAD: SE/VALA/0382503)
25v
Sammadag framkom Swen Simonson i Nederledh och klagedligen beswäradhe öfwer sin farbrodher
Andherß Nillson i boarydh, att the äga een sietting i boarydh wthi Ryßby Sochn hwillken
Siätting baren willia siellfwa eftter sin salige fadher tillträdha, Nembl sin egen arf-
weiord 1/6 i gården boarydh. Theß föruthan skulle anderß Nillson warit siellf i Ne-
derledh hoos sin salige brodherß hustru h. Karin och thes barn fiorton dagar för mißo-
maren afsagdt sigh bemälte barnaiordh, men nu föregifwes bete farbrodher will
för wägra them tillträdhe och bruka sin egen arfweiord, altså wedh Michaelis tydh
Anderß Nillson blefwedt warnat och afsagdt ifrån bete 1/6 bruk hwar före begå-
ras thetta må protocolleras och anderß Nillson tillskrifwas och förmanas han sig her
wthinnan icke förgriper, och moth ägandenß willia Jorda parten her eftter icke
wållßwärkan, ther han må wetha sigh fullkommeligen eftter Rätta.
 
Sammadag kifwades emällan hambneda Sochns och Traherydz åbooer medh
stort ifwer och skiutzning och gästning them emällan j tydherna stoor olykheet
föröfwadt, och I ty sombliga som bor af wägen ringa eller intedt tillgiordt.
 
Pedher Nillson i siuhult Nämbdeman fullmachtig att tingskötta på Per Jöensons w.
i yfla som sällier sin egen arfweiordh i fagerhult 7 skepelandh till oluf Jön-
son i Joenßkiöp för 35 R dlr. hwillka 35 R dlr till Nöia sälliaren bekommit haf-
wer. Ty hemulas 7 skeppeland in wnder Oluf Jöenson i Jonßkiöp och hanß
hustru Karin Larßdotter.
 
Månß Månson i Håå fullmächtig på Nillß Joensons wägna i Stockhollm gaf tillkän
na medh sällie bref Daterat then 20 Septemb: 659. hwar medh Nillß Joenson i 
Skockhollm skräddare bekänner sig sällia sin arfweiord i Håå åtta skeppeand till
sin brodher Jöenß Joenson i håå för 40 R dlr till godo Nöyo. Noch hafwer Jöenß
Joenson sin egen arfweluth 8 skeppeland i sammagård N. östragård i Håå i Hamb-
nedha Sochn. Ty hemulas bete Jordh in wnder Jöenß Joenson och hanß hustru
Ingredh Jöenßdotter theraß barn och arfwom till ewerdelig ägo.
 
Gårdar wpbiudes
 
½       mellangård i Extorp i Nyttia Sn.               1/9    af Kornberga i Hallaryd S.
3/8     af Misterhult i Markarydz Sn                    1       åhrishult frällse i Lidhult Sn             1
½       Siöbo i Traherydz Sochn                          1       östragård Liunga i Ryßby Sn
½       Kimellßbögdh i Hallarydz Sn                    2       Christer drägerß gårdher i Håå
3        Tn land j östragårdh Bäckare                   1       yttre boalt i Lydhult Sn                   2
1/6     quinalt Sorag. Traherydz Sn                    ¼       af yttra skaftte i Traheryd Sn
¼       af Hollmeßrydh i Giötherydz Sn       1       ¼      Norreg i yfla i Lunga Sn
1/8     af Ißland i Rydh Wästergårdh                  1/6     af Strenßgård i Ößlöf.
3/8     af Tommare i Hynderydz Sn                    1/3     af 1/3 i Horßnäß i Tutare Sn.
1/6     af Kåteböke i Markarydh S.                     1/8     af Röninge i Nöttia Sn
¼       af örsnäß i Hallarydh Sochn                     5/8    af Röckla j Traherydz Sn
1/8     af Biärsagård i älinge                              1/12   af Swinaberga
1/8     af mellangård i Hallaböke                        1/6    af söra åßnakiöph                          3
5/8     af fläßered i Markaryd Sn                        1/       Nillß Nillßons gård j skeen
½       Tuthult i s.s.                                   2      1       Singzödh i wrå Sochn
3        skepland af Johanßgard i Horn                 1       Tn landh i skerfwe på bythe
¼       af alanßkiöp i Traheryd Sn                       8       sk. land 1 TnL. i skirßerdh
½       biörstorp i Hambneda Sn                         1/12   j Biärßere j wrå Sochn
¼       af Larsgård i Biörstorp s.s.               3
¼       af gumesgård i älinge
¼       af Horsaberga i s.s.
 
 
26r
Anno 1661 then 6 och 7 Decembris Extraordinarie ting höllß wthi Synnerbo häradt
i Nygårdh öfwerwarandes ädle wällb. her Georg Gulldenstierna fryherre till Lundhol-
men herre till Stäket Thorenßborg och Hällerödh, Landzhöfding öfwer Cronobergz
Lähn sampt ädle wällb. Nillß Nillson Lindegreen till forsa Spanislanda och bru-
kentorp Riczherolld assessor wthi hogl: kongl: Gotharykes hofrätt j Jöneköping, och 
Häradhzhöfding ofwer Synnerbo häradt. Theßlikest Cronones Befallningzman
ärhebore och wällbetrodde Isräell Jöenson i Nåtherö wndertecknadt lagläsare Anders
Anderson Zotherus på Siöanäß Häradtz Nembd medh menige allmoge tillstädes af
bemälte Häradhe.
                        Nembden
Åke i Ragnillakiöp. Joen i Rydh. Arfwedh i wiggåsen. Börge Krååk. Joen i Horn
Simon i wästerhult. Per anderson i Berghem. Johan i wirkelsio Joen i wiggåsen
Per Nillson i Siuhult. Per i Skinneßbögd. Joen i grytåsen.
 
Nillß Nillson i Markaryd länsman fullmächtig på Nillß Persons wägna i Högahollm
som sällier ellefwe skeppeland i Högahollm medh sin hustru Inger Steenßdotters
samtyckio till Nillß Joenson i Högahollm för redha betallning siuttyo Sex dlr Smt
och 8 öhre bådhe för Jordh och ättelefwedt, Ty hemulas bete Ellofwe skeppe-
land i Högahollm wthi Markarydz Sochn till Nillß Joenson och hanß hustru Brita
Truedtzdotter begges theras arfwom ewerdeliga.
 
Wäll.t Swen Nillson i alanßkiöp begärar några mån af Nembdena att besee och 
assimera ett hemman tiufhult i Ryßby Sochn Cronoheman wnder Rytteryet, som
ähr wptaget på fryheet Sex åhrß tydh, att låta werdera bygningar och bråkedte
tillsades Sexmän af Nembcenne thett ährende att wthrätta medh första läginheet.
 
Wäll.t Martin Larson i Näglinge länsman fullmächtig på Petter Greens wägna Hä-
radtz skrifware i östra häradt och wpwidinge. och på hanß syskons wägna Nembl:
Per Erichsons w. hemwistandeß wedh Callmare och systeren gunill Erichzdotter w.
hemma nu wedh Callmare. hwillka hafwa wplåtit och sålt sina arfwa luther
i skattagården Ratherydh wthi angellstadh Sochn till sin brodher Jöenß Erichson och hanß
hustru Kirstin både för theras Mödherne och fädherne wpburit pänningar tillhopa
femptyo Richzdlr. Theß förthan hafwer bet köpare Jöenß Erichson inlöst af sin
salige fadher Erich arfwedson 9 ¾ skeppeland för 39 Rdlr. Noch hafwer Jöenß E-
richson sin egen arfwe luth i sama gårdh, ähr således genom arf och köph ägande till
een fierding i skatte, eller Soragårdh, Ratherydh. ther på beseglat sähl och köpebreff.
 
Sammadag framkom Jöenß olufson  i skeda länsman å skatte frällse och delade moth
sin swåger Jöenß Månson i sammagårdh om skiällß ordh och elack munbruk medh
hanß hustru Bengta Månsadotter besynnerligen af Jöenß Månsons hustru, som
Jöenß Månson hwarken kunne eller weste besked och skäll medh, wthan af hu-
struens Mißtancke och förfligne ordh, ther eftter han hafwer sig förgripit, ty
delade om ährwarlig beskyllning och wållßwärkan, Jöenß olufson föregiffwer
när hanß hustru baker för hon wakert brödh, ty sade hon till Joenß Månsons
hustru, När wy hafwer grant miöll och godht iäst så blifwne wackert brödh,
och ingen trulldom ähr ther medh. Elliest hände sig i månas, pigan skulle tända
wnder een brygga kätell, war ellden slucknadt inne lånte hon elld i gran-
stufwan och giorde wnder och mädan hon gick eftter mehr wedh och watn
slucknade eellden, hänglade hon elld i andra granstufwan hon och hanß hustru
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1070 (AID: v205987.b1070, NAD: SE/VALA/0382503)