Sunnerbo dombok 1661

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 910 (AID: v205987.b910, NAD: SE/VALA/0382503)
9v
Ther Näst om gästningar och fryheetz skiußningar på länß och fierdingzman
eller skiußrättare kunna icke betygas wydhare ähn till förendhe bewilliadt eftter
privilegierna wndher adhelen medh Enskylte Tiänare.   Dee Skiußrättarne her
i häradt hafwer tillforendhe å tinge i Borßna Anno 658 warit bewilliadt
och Resolverat och tingz protocoll finnes inskreffwit som wplästis. Noch be-
rättas sedan armeen gick wpp släpte allmogen hästhållit Ao 660 sist i Juli månad.
 
Om armeens wptågz wedh landzwägen, wprätting, settis till häradz Nembdz
beänckiandhe hwillka icke blifwa ense. för sombliga hadhe dher på för myckit
måst tillsläppa och sombliga mindhre dock mäst alla i ty fall wthstådt.
 
Ther näst företogz i Ransakningh om några Hemßdagz karlar siellf eller bylöpare
såsom Steen på bergzgårdhen i ångellstadh Sochn, Noch Bengt i fällishult af Hyn-
nerydh Sochn, Som i Sommarß wedh sidsta Richzdagh 660 wthi Stockollm androg
några klage punckter. Steenß fullmacht war medh ångellstadz Sochns Sig om
the bekräftadt och her Pedher pastoris Nampn. hwillka bylöpare wthan Nembdens
willia och wedhskap och wthan häradz bewyß och Signethe beräftadh wporta ähro
och hafwa andragit klageligen theraß Sochnerß förnemsta beswärß punckta
för Richzrådh wedh Richzdagen i Stockollm 660. Nu klagar befallningzmannen
wtt andherß larson, thenna serdheles fullmächtige och bylöpare medh sine eenskylte
klage punckter födha af sig mehr beswär willeredha och onytta ähn gagn och 
fördheell till allmogenom, som onödigh sadana particuler fullmächtige skolle
hålla. sasom och för olämpa Cronones wpbyrdzmän nar the kräfwa på wth-
tagerna till Cronan giörandes then tröga och mothwillige. Nu swarar Bengt
i fällishult han war wthsändh af Skiöfledhe och förbrändhe hemanß åboor j
markarydhz giälld och fullmächtigadt och bekom dher på skrefttelig swar, som in-
gen kundhe emoth säga. Men Steen hades afsides.
 
Sammadag beswäradhe sig af mångom häradz inwånnerom thedt några Krygzmans
hemman ähre i sig siellfwe små heman och till forendhe Niutit gamall förmed-
ling för theß ägarß ringheet skull. men sedan dher komme wndher Cavalle-
rietz och Infanteritz staten blifwa dhe i Jordaboken wthan förmedling wpför
dhe sasom i iordaboken wpnämpnas eftterskrefne heman månge åtskillige j
häradedt skatte och Crone må Remitteras till sitt forum som ther om hafwa Com-
mission.
 
Hallaböke frällse wthi Hallaryd Sochn på Donation till salig månß Pedherson
i Nymernem skattfritt i sin och sin hustrus lifztydh giffwit af wällb: fry Ibba
oxenstierna wndher skrefnedh och besegladh Dat. den 6 octob: Anno 1660.
 
Joen Bengtson i Wllarp å frällse ogift dräng hafwer lägradt Ingebor
Pedherßdotter Ibm till tiänst ogiftt som begge tillstå barn samanafladt
Ingebor ähr född af äckta säng intedt ächtenskap war lofwadt och Joen kan ther
till icke benekas ty böthe Joen 40 till 3skiftes efter lag Giftm: B. 3 Cap.
i L.L. fadhernom Jordägendenom och häradedt. 
 
 
10r
Länßmanen Mårtin larson i Näglinge och stäffadheren Måns Pedherson i Wllarp
löftesmän för sakören.
 
Sammadag och iblandh andre beswär som tå androges beswäradhe heela häradedt
sigh på dedt högsta, att dheraß små heman hadhe till forendhe warit förmed-
ladhe, hwillkan för medling ähr eftter handhen them betagen. att the hema
intedt några åhr åthnutit hadhe, dhenne förmedling blef så af häradz nembd
som och wäll.t Jacob Broddeson. Jemwäll af menige man berättat och witt-
nat, att the her i häradedt boendes hafwa mestedeles af whrminnes tydher
then åtnutit ocn henne först mist. Tå hemanen blefwo Ryttare och Solldater
förlänte, och Serdeles tå ther blefwa Militiae Staten anstagne, och sedermehra
till theraß största skadha, them afhändh wordhen, och såsom een stor deell af
allmogen beswära sig för then orsaken dheraß gårdhen deells ödhe och deells
så af sig kompne att the icke förmå gårdharna längre bruka, ödmiuke
ligen bediandes sine gamble förmedlingar få att åttniutha, Markarydz för
sambling wpwiste h.s Kongl. Maytz och then hagl: kongl: Regeringens Resolu-
tion angåandhe samma förmedling Daterat Stochollm then 26 Novemb: 660.
på hwillken dhe sig högdt beropa. lades och in wydlöftig Suplication om
dheße och andhre beswär hwillken lefwereradhes till wällb: herren landzhöf-
dingen, såsom och een Copia af högtbe.te kongl: Resolution och begäradhe få
them åttniugha.
 
I lyka måtto beswäradhe sig och then menige man på dedt högsta att thre
heman som antingen på någon förmedling eller elliest på Jordaransaknin-
gen förmedladhe blifwa niutha then inledt till godho, wthan the Ryttare och Sollda-
ther som blifwa på  be.te gårdhar fördha och förlänte taga fyllest wthlager oach-
tadt antingen bonden brukar litedt eller myckedt och på dedt sättit i stoor
Ruin och olägenheet brachte blifwe.
 
Ähn beswäradhe sig åtskillige här i häradedt att ehuruwäll dhe tillförendhe
hafwa een gång wthlagdt sina åhrliga wthlager, blefwe dhe lyckwist nu på
nytt och andre gången twingade att wthlägga samma skatt och wthlger till
Ryttare och Sålldater, och dhe som sådan obillogheet icke willia eller förmå
att samtyckia, Tå panta the och taga theraß egendombd ifrån them. till
theß the fullkommeligin betalta, och eftter sitt egit behag förnögde ähre,
hwar igenom the på dedt högsta blifwa Ruinerade och moste lyda nådh och
annor wederwerdigheet. ödmiukeligen och för gudz skull bedia the måtte
wedh lagh och Rätt beskylddade blifwa, och att sådan förordning måtte giöraß
att the måtte icke allenast få igen, hwadh them således oskälligen ähr
ifrån tagit wthan och när the een gång hafwa betalt, att the måge tå ser
wydare Molest befrydheradhe blifwa.
 
Sidst beswära sig Ryttare och Solldate heman her i häradedt att oansedt hög:
kongl: may.tz wår allernådigeste konong och herre af kongl: gunst och nådhe
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 910 (AID: v205987.b910, NAD: SE/VALA/0382503)