Sunnerbo dombok 1661

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 840 (AID: v205987.b840, NAD: SE/VALA/0382503)
2v
Barn aflat som föddeß i forregårß natt Hoen ähr född af äckta sängh. In
thedt äcktenskap ähr them emillan lofwadt, och han kan ther till icke Bewe-
kaß, ty böte Pedher Jöenson för mökranckning 40 mkr till treskiftes fa-
dernom Konengenom och häradedt.
 
Sammadagh framstelteß för tingzrätten Jöenß Börgeson i Ålinge å skatte
frellse giftt man som bekänner sigh lägrißmåll sammanhaftt medh sin le-
gopiga Kirstin Bengtzdotter barn aflat som Begge tillstå.
Resolutio Jöenß Börgeson eftter giordt syndh och egen bekänellse och eftter
publicerat straf ordinantien, Böte Jöenß Börgeson 80 dlr Sm.t och Kirstin
Bengtdotter 40 dlr Sm.t Begge stå wppenbara skreftt, the satte för sig löftte.
 
Sammadagh framträdde Pedher Stennson ogiftt dräng och Dragon som bekän-
ner sigh hafwa besofwit Karin Simonßdotter ogiftt barn samman aflat
som föddeß wedh midsommarß tydh A 660 Karin Simonßdotter ähr född af
äckta sängh, dock inledt äcktenskap lofwadt, han kan dher till icke
öfwertalaß: Ty böte Pedher Steenson eftter lag Griftt.m. B. 3 Cap j L.L.
40 till treskifttes fadernom, konongenom och hörededt.
 
Wällb: Jöran Pose till Håf och Tiselatorp bekänner medh besegladh
och wnderskrefwedt sähl och kiöpe bref. Daterat Säby dhen 9 octobirs
Ao 1652 sigh sällia ett lißpundh och 16 Smöränta af drängagårdhen
i Bollmstadh wthi Angellstadh Sochn till sin K. farbrodher wällb: herre
hr Nills Pose till Säby och gamallßtorp, then arfpardt dom honom arf-
fallin ähr N: 1 lb och 16 Smörränta i drängagårdhen Bollmstadh, för
redha Betallning ett hundrade otta Richzdaler in Specie. Ty afhänder
bete sälliare sigh och sinom arfwem bete Jordaluther then hemular och
till ägnar wällbe.te hr Nillß Pose och hanß fru wällb: fru anna stake
beggeß theraß barn och arfwom till ewerdelig ägo.
 
Pedher Nillson i Siuhult fullmächtig på Nillß Broordzsonß w. i gorsta-
kiöp gaf och tillkänna skreftteligen af pastore hr. Nillß Collino i göte-
rydh bekräftadt. Nillß Bronedson bekänner sigh, medh sin hustruß
Swenborg Joenß dotterß samtyckio, sällier till Jöenß girmundson i
Elißkiöp och hanß hustru Ingredh Johanßdotter een tollfte deell
af heela Elißkiöp för redha betallning 47 dlr Smt och för ätte
lefwat 6 Smt Nock een stufwe Tompt af Nillß Joenson i s. gårdh
för 7½ Smt.
 
Joen Pedherson i Weggåsen fullmächtig på eftterskrefne sälliareß wäg-
nar N. på Månß Erlandsonß w. j Hambna och han medh sin hustru Elin Jo-
hanß dotter sällier till Joen Månson i Ramborna 12½ skeppeland för päng.r
63½ dlr Sm.t Nock gunill Johanßdotter 13 skep. land för 64 dlr Sm.t
Kirstin Sewedzdotter 6 skepeland för 30 dlr Sm.t Booß arfwingar j Knuß-
torp 1½ skepeland för 6 dlr Sm.t Anundh Sewedsonß arfwingar 1½ skepe-
 
3r
Skepeland för 6 dlr Sm.t ähr Summan betalt 169½ dlr achr ½ w. g
i Ramborna på 13½ skeppeland när, köparen Joen Månson i Ramborna
medh sin hustru gunill Nillßdotter.
 
Andre Tingzdagen then 22 January wplästiß Några Resolutioner angåan-
de Ångellstadz och anderstadz Sochnar. Nock Larß olufsonß klageskrefft
och förlyckningh.
 
Sammadagh wpsteg i Rätten och bekändhe Cronorneß befallningzman Anderß
larson i Ternhult thedt skedde i wptågedt ifrån danmarck, een Tysk
Ryttare om Nattetydh förlöste sin häst och tygh mädhan the wpryckte. och theß-
se bönder Pedher Jöenson i Skepalt, Håkan Månson i Tånneryd och Nillß Larß
Ibm hafwa wptagit be.te Ryttare häst medh Rystning Sadell och pistoler
sampt wåttsärk, Pedher Jöenson togh hästen wedh sin wangn hem till sin
fadherß gårdh een mill ifrån Ryttarens Rätta wpresa. Ryttarna moste
fordt resa ty kiöpte anderß larson till sigh af honom på äwentyr häst
och Rustningh för 8 Richz dhaler.
Nu tillspordeß dhenne fyra böndher Tå the så funne hästen om Nattetyd
snard medh betsle lit af wägen och gnäggadhe. wedh han hördhe them hemresa
hwarförr dhe fördhe häst och tygh tillbakerß medh sigh emoth ägandenß rätta
resa, emädhan dhe nock weste dhen hästen kom Ryttarna till som wptåga
dhe och fram om Nästa by sedhan dhe hadhe sluppit sin skiutzning. Ther
till the swara sigh icke bättre förstodho wthan meenthe liusa then wpp
på nästa Kiärkiodagh, hästen förkom dhen 7 January 661 och then 9 eius-
dem spreiadeß hästen, dock reste the hem om Nattetyd och fallskedh lågh
i byen the fram om reste. thenne böndher föregifwa hästen war snardher
medh betzlet något af wägen wedh han hörde them resa medh hästar stodh
och wagner gnäggadhe hästin the togo ty wp honom som han war medh
Sadell och pistoler att wpliusa och icke dällia. Nu bewittna granerna
af samma bygd thenne wpskrefne män hafwa altydh haftt om sigh
ett Erligit lofordh.
Resolutio när thedt 32: 33 C. af Tiufwa B. j L.L. och Bygne: 53 Cap.
Sorlickteß andreß larson medh be.te fyra böndher och the gifwa honom
hwar sin Richzdaler för sin omkåstnadt att låta rydha omkringh och
sökia eftter hästin och the wari Böndherna wthw tiufnadhe.
 
Jöns arfwedhson j yxnäß å frällse angafz för stempningz försittiande
wthan förfallß wetten böte 3 till tree skrefttes stembd för siällßord.
 
Sammadagh kom för Tingzrätten Swen Joenson af Tunatorp wällb: Lin
nard Bäckj fullmächtig klagande moth Sex bönder i Eka som åtte een
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 840 (AID: v205987.b840, NAD: SE/VALA/0382503)