Sunnerbo dombok 1661

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1080 (AID: v205987.b1080, NAD: SE/VALA/0382503)
26v
weste ther intedt af, och eftter grannarna begynthe såå, som lganheeten och tydhen till
sadhe, sådde ther och medh, och ther med weste the ingen wdeskepellse, som Jöenß Mån-
sons hustru skulle förekastadt och solen brände bort theras sädh i sommar som såd-
des på andre sädes dagar, Swärfadheren Måns Person i olufzhammar framsteeg
och på sin saligheet bekänner hanß sona hustru ähr styf och squallerachtig ty
sliter hon Jug iblandh, för hon rådher intedt för sin mundh, och han så war som
Joanß olufson bedia för henne och hennes man om wenskap, Ther hooß gif-
wer tillkänna, han war Månß Persson siellfwer medh att byta husen emellan
sin son och sin måger, eftter han åtte gårdhen, tå kom swinahuset till Jöens Oluf-
son moth een stall hwillkedt Jonnß Månson wthi Jöenß olufsons frånwaro
såsom medh wållß wärkan till sig tog. Wthkörde sin gårdhmanß Swyn och sin i[..]
igne. men tå husen bytte wore, satte huß bonden wällb: oluf Lilleparre
them wythe emällan medh begges theras samtyckio, ett par oxar åfwer förick-
ningen och witedt wore och grannerna till wittnes, som parterna tillstå, och
att Jöenß Månson hafwer moth förlickningen sig tilltagit Swynhusedt.
Resolutio. eftter Jöenß Månson olofwandes tog swinahusedt wthi sin swågers Jöenß
frånwaro, körde hanß swyn uth på markene och sin ther in igen, bothe Jöenß månß
för wållßwärkan 40 mkr eftter konongz L. 29 Cap i L L. och i thett öfriga emädan
Jöenß olufson bedher för sin swåger om skällßordhen och han medh sin hustru
Rättar å första tinge, hafwer förbrutit witedt ett par oxar hema satt till
Jordägändenom, med förord, wytedt Repeterat å tinge och Suplicerat. hallfparten
till Jordägendenom, och andre hallfdelen till häradtzrätten then förlickningen bryther
ytterst sig emällan förlicktes Jöenß olufson behåller stallin och Jöenß mån-
son swynahusedt, medh begäran thätta j tingzprotocollet, inskrifwas må ther medh
giorda afträdh.
 
Sammadag framkom Erich gudmundson i Horßnäß förare och klagade thet fyra åhrs
till deellningar ähre honom på förde mädan han war på tåg, tå ländzmannen
Pär anderson i Bräkentorp N. A 645. 646. 647. 648 nu ähr ländzmanen Per
anderson döödh barnlööß, och arfwingar eftter honom Steen Nillson i Tutare och 
anderß olufson i Bräkentorp, swara och förmehna förerarens fadher, Gudmund
i Horßnäß hafwer wist wpburit sin sons tilldellning eller quittat then medh
ländzmanen i sin åhrs skatt till Cronan wedher then tydhen. allenest förarne
kännes wedher wpburit wara A 647
Omsidor förlicktes drage hallfwer skadan hwarthera 3 dlr och 3 mkr thett öfriga 3 dlr
och 3 mkr drager Erich medh sig och sina brödher till betallning, ther på geffwa hän
derß samantackning ochafträdde.
 
Framstältes Nillß Nillson i ällmås å frällse ogift dräng bekänner sig lägradt
hafwa Elin Bengtzdotter i ällmås oförlofwadt och barn aflat som föddes
wedh Larßmeßo tydh, Elin ähr född af äckta säng, och ähro hemma förlickta för
sina Personer. Resolutio Nillß Nillson bötha för mökränkning eftter Lagh 40
mkr till 3 skifttes Gifttm. B. 3 Cap. i L.L.a fadrenom Jordägandenom och häradet
Länßmanen Bengt Larson i Åby lofdes man för sakören.
 
Wpsteg för Rätten Pedher i Siuhult Nämbdeman klageligen sig beswäradhe öfwer sin åhrs
lön Restantz Ao 660 och menthe then skulle wara afdragen hooß ländzmanen Pedher
Johanson i Lillarydh, ther han icke heller hafwer bekomit sin betallning. w.t Johan
Gisason föregiffwer thett ähr wist kommet i förgätenheet hooß nu salig anderß
Larson Cron. Befallningzman, att aföra. Nu ähr allom witterligit Pedher i Siuhult
 
 
27r
ähr Nembdeman i Sonnerbo häradt och fliteligen achtat sin tiänst som the andre aff hä
radz Nembd. Ty för wedas honom icke heller förwägras sin richtige Nembdemans
lön 16 pro Anno 660 sasom the andre af Nembden bekommit hafwa.
 
      Then 7 Decembris Continuerades tingedt.
 
Framkom Nillß Nillson i Markarydh länsman och gaf tillkänna thett een ogift Solldat
Jöenß Månson i Eckhult å skatte hafwer besofwit een skiökia Karin Johansdot-
ter i ållelt Jöenß kannes wedher gerningen och wedergånger wara hennes barnafadher
Ty bothe Jöenß Månson eftter landzseden 3 . till 3 skifttes och stånde skreftt.
 
Sammadag gaf bemälte Nillß Nillson länsman tillkänna thett een ogiftt dragon Nillß
Nillson i Kuddebodha å Crone hafwer bekändt sig besofwit hafwa ett oförloffwat
quimfollk samman aflat som föddes i sommar 1661 Nillß Nillson kan af Prester
skapet hemma till ächtenskap medh anna Broddedotter beyggia icke bewekas
Resolutio Nillß Nillson böthe för mökränkning eftter lag 40 till 3 skifttes
fadhrenom konomgenom och häradet. Nillß Nillson tager löftte hema på saakören
och Nillß Dragon stånde skrefft eftter Kiörkio ordningen.
 
Sammadag præstenterades och wplästes ett testamentz breff af wyrdig man saligh
mester Christian ozængio pastore i anderstadh wnderskreffwit Daterat dhen
20 Martj A 659 emällan salig h. märit Pedherßdotter i skeen och hennes man
mester Joachim Snickare, h. märit afsompnade pingesdagz måndag then 3 Juny
661 hwillkedt begäras thes Datum i tingzprotocollet inteknas må.
 
Wällt Nillß Nillson i Markarydh länsman gaf tillkänna thett konongz tyonden i Mar-
karydh och agunnarydz Sochnar ähre Donerat till Gotheborgz Gymnasium. Nu sä-
ges een pastor her Nillß i Knähreydz af Halland skolle läst samma Tyondhe spanemåll
af Lectore i Götheborg. hwar emoth begära bönderna af samma bygd få läsa sin
eghin Ty ända och ther om beropa sig på Kongl: tillstånd och breff tillförena i så-
dana hårdhe åhr.
 
Oluf Person i Sallwara å skatte angafz å tinge haffwa genom wådelld mist om nattetyd
all sin egendomb, huuß, kläder, födh och fää medh alt thett han åtte, och hadhe så här
medh sin hustru brunnit inne Michaelis natt, then 29 septemb: 661 och må af heela
häradet branstundh sökias eftter lag Bygning. B. 32 Cap. i L.L. sådant eftter lagh
och landzsedh, ther och om wpwistes Sochna bewiß af pastore her Per i angellstad
then 4 Decemb: 661 på församblingenes wägna wnderskreffwit.
 
Sammadag kom för Rätten andherß Person i Åby och kärade moth Joen i Hullie på sin
hußbondes wägna wällb. och m.tig Per Johansons gyllenswerdh till ößne af för
dra af Joen Bengtson i Hullie om husarötha och Tyonde till 15 Rihzdlr och skatte
satt ther före löftte, her Swen i Bärga nu siuker hemma, medh Thor i Hullie, nu
framkallades Thor i Hullie hwillken föregiffwer sig medh her Swen i Berga
lofwadt till wällb. Johan Person på Joen Bengtsons wägna 12 Rdlr för stufwo
Bygning i Prästorp. wydare föregiffwades Joen Bengtson war siellf intedt
till studes tå förlikningen skolle skee, wthan her Swen i Berga tog tå af Joen Ben-
gtson 12 Rdlr skatt att lefwerera, Jcke heller bad Joen Bengtson honom lofwa för
husaröthe, wthan her Swen trog Thor i Hullie med sig och Thor talte tå intedt med
Joen eftter han Torde intedt siellf fram, ty han befarade för knechterye dok
han hade arenderat Prästorp såsom för sätterje.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1080 (AID: v205987.b1080, NAD: SE/VALA/0382503)