Sunnerbo dombok 1661

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 850 (AID: v205987.b850, NAD: SE/VALA/0382503)
3v
Brodher lut wthi Replösa Brodh dher broåserna afginge medh hanß Rustwagn hwar
wthinnan hanß och hanß frueß dyraste och bästa ähreklädher finge een stor
skadha och illa fore e. Resolutio.
 
Wthi dhen tuistige sack emellan hr Commendantenß wällb. Linnerdt Bockj full
mächtige Swen Joenson klagadhe moth sex bönder j Eke i Liugnby Sochn. swaradhe om
een stoor brodhe skadhe, andragen forst å tinge i Sunnerbo then 27 Marty 60 genom
fullmächtig leutnant Pedher Steenson i quenßlöf och emädhan Eka åboer hafwa
å be.te förra tinge tillbudit förlickning 42 dlr Smt hwar medh wällb. Linnerdt
Bock  moth sin anfångne skadhe sig icke will benöia låta. Ty uthferdigat om
annan fullmächtig å thetta ting Bäck, begärandeß sluth och änskaph i saken.
 
Så emädhan Linnardt Båckz linden brodhe skadhe wthi Replösa brodh tienat then 23 octo
bris A 659 war stoor, ther broåserna Ekas by åborne sex styrka wårda bordhe, af-
ginge twå styrke och linnert Bockz Rustwagn medh Kistor och Andhra dhyra ähre klädher
i åhen och wattnet kommo, illa fore och förderfwadheß andock alt bleff till Landz w-
than lifzskadhe wpburgidt, omsidor eftter långdt tilltaall och geenswar styrrktes
dheßa parter till een wänligh förlickning och huruledes dhenne Ekeß åboer wil-
lia wprätta igen skadhan, Tre till Sex stycken. eftter sin fattiga olägenheet och eftter
dhenne durcklågz uthgästningh til biudha nu å tinge een Summa och förlickning
eftter sin yttersta förmågo Nembl: hwar åboa af thenne Sex. gudmund Knutzon
i Eka, påfwell Nillß, Pedher Erlandson, oluf håkonson, Pedher Segfredson, Pe-
dher Knutzon Tyo Richzdaler, ähr tillsammanß Sextyo Richzdaler att Conten-
tera och betala Näst kommande Michaeliß 661 Satte för sigh een wiß bollfast
man i löftte Brodhre i Hößlänge till Caution dher på gofwe handerß Samanta-
gande och afträdde, till mera wißo.
 
Framtredde Swen Larson i Moanäß Länßman och gaf tillkänna then hasten M.teg Capi-
ten Bengt Nillson medh honom bytte sigh till, then samme hästen fick han af Simon
Nillson i ottarp som Simon tillstår nu åtinga, och han beropar sig på sin sangißman
Joen Börgeson i Hallsiö, thett och Joen Börgeson tillstädes bekänner, coh förskiuter
till een nu frånwarande fångißman wthhäradtz Joen Joenson i Tånne genom häste
byte, och ther på wittne af honom han fick hästen A 1657 emällan Nyårs dagh och
tiugonde dagh.
Resolutio emedhan hästen ähr ohemult ägandenom forst från kommen, må Simon
Nillson gå till sin fångißman, och hwar söka sin man, såsom dhe andre honom
n. Simon, Joen Borgeson i Hallsiö om hästenß igne betallning och han sin fångiß-
man Joen Joenson i Tånne som bäst han gitter och kan, ther om begöreß skriff-
wellse till ößbo häradtz tingsrätt hwarest Joen ähr hemma.
 
Kom för tingzrätten Pedher Ingemarson i Tranhult medh sin brodher Simon I och käradhe moth
andherß olufson i ällmtåsa å frällse om skiällß ordh wthi dryckeßmåll för een ähre
löß skiällm och född af een ährelöß fadher, som skelle sker wthi Boarydh, ther till
anderß olufson Swarar han hafwer icke skält Pedher Ingemarson för skiällm,
 
4r
wthan hanß fadher hafwer börtt twå gånger tree mark forr å tinge,
wthan sadeß ährelöß weegar, Elliest begärar anderß olufson dagh till
nästa tingh och eftter han hafwer sageßman för sigh att åklagarenß wit-
ne tillstädeß framkalladeß anderß Jöenson i Boarydh wärdhen tå j gården
medh hand å book edheligen bekändhe, thet anderß olufß i allmtåsa kal-
ladhe i dryckeßmåll Pedher Ingemarson för ähre löß wage man icke
skiällm, och förord sakadeß anderß olufß begynte säga i then som haf-
wer ondt moste gå wth, J ty sade strax Pedher Ingemarson moste gå wth,
Så stegh Pedher Ingemarson till anderß olufson i pamnan medh kommen
och ölet. Hwar af Begyntes ond mundh och wredes ordkastningh them e-
mellan wpsattiß till nästa tingh och flere på beropadhe wittne komma
tillstädes.
 
Kom för Rätten Anderß Anderß i Croneboda å frellse medh sin dotter
Karin begära fylla och gå een tollfmanna wthfästan Edh för dedt oför-
skemda wythe och skiällß ordh om ährerörlig beskyllningh att Karin skulle
wara af Jacob Pedherson Kränckt, nu till biuder Anderß anderson edhen wthwis-
sat å sidst förledne tinge, och begärar hanß edmän inskrifwaß må och full-
giöra laggången, Karin andersadotter medh fadheren i föredhen, anderß An-
derson.
Edemännerna, Joenß Börgeson i Flatinge, anderß Carllson i quäniarp Jöenß
Månson Ibm Brodde Månson Ibm, Joen Joenson i dörhult Larß Jöenson i Hu-
legården Nillß gudmundson, Jöenß Jöenß i Flattinge, Nillß Haralldson, Peder
arfwedson, Joen Börgeson i Hallsiö.
Omsidor bekänner Jacob Pederson i Weßhult att han hafwer sagdt osaning
på Karin andersadotter och nu bedes förr, men dock lickwist hafwer
Anderß Anderson i dag sigh för tingzrätten framstelt medh sitt lagkynde
ähre fullhuxe och beredde att fylla edhen.
 
Samma ährende slutades eftter lagh tingm: B. 24 Cap Emädhan Jacob Pederß
bedheß före bekänner sigh osanningh sagdt, förment sigh der igenom
winna till hustru wpgafz Edhen och Jacob Pedher Pehderson böte för ähre
rörligit bewißligit wite 40 till treeskiftes eftter tingm: b. xx Cap.
i L.L. drängzenß fadher Pehder Raßmuson loftes man för sakören, och
Karin andersadotter sades fry och oskylldigh för sedan beskyllning och
mißtancke och hwillken henne sådant förekastar och icke mechtor be-
wisa må wndergå laga straf.
 
Jöenß i grönö derlade moth Bengt i Horsaberga om arfweiord och byrd
eftter dheraß Saliga fadher och modher, som ähre af åttskillige gifttor, ther-
om på beropaß åttskillige wittne wara mera löst medh dhen första
giftten, men sidsta giften som Bengt i Horßaberga till hustru äger
mest löst wara Jordhen att fadrenom medh första giftan, dock togz tingz-
skiöttning in på sidsta gifttan, Ther wppå w.tt Nillß Eskellsonß Tingzskött
ningz bref lydher men faderen blef dödh för 4 åhr sedan ty wpsattes till
wydhare bewiß.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 850 (AID: v205987.b850, NAD: SE/VALA/0382503)