Sunnerbo dombok 1661

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 920 (AID: v205987.b920, NAD: SE/VALA/0382503)
10v
hafwer dätta häradhedt benådadt och för knechta skrifning i några åhr förskondt, och det
hellst eftter the een stor hoop Dragoner godwilligen wthgifwit, och af them så nä[..]
som andra stora beswär wthstådht. lickwist aftiunga Krigzfollkedt som theraß
hemman ähre till deelte them att gefwa Ratha päningar. såsom sedan the haffwa
wthlagdt munstergiärdhen, till munsterhemman taga Ryttare then samma på
nytt igen, ödmiukleligen bediandes dher medh befriadhe blifwa, på dedt dhe må-
ge dheße bättre af dhenne store framledne beswärän wprättadhe blifwa.
 
Ytterst inlades twenne attester gifwen Kiörkioherden m.r Pedher i Odensiö angåan
de Prastegårdhenß ringheet, hwillken wndher dåneligen  och ödmiukeligen begärar
få tillgift och förskoning på Tax och gierdh, på dedt han deste bättra sitt Em-
bete förrätta måtte, dhenne hanß begäran kundhe her nu intedt Resolveras,
wthan wällb.te herren landzhöfdingen belofwadhe sig willia hooß alldra högstb.t
hr kongl: maytz och dhen hogl: kongl: regeringen sig förfråga. såsom  och dheße
allmogenß beswär och klago punckter i lyka måtto och wthi största wnder-
dånigheet andraga. och des Rediga Resolution her om förnima och förwänta
att dätta således för Rätten paßerat, wittnat, begärat och slutit ähr witt-
nar häradzhöfdingen wthi be.te häradt medh egen hand och Signethe, Såsom och hä-
radz nämbd med dhes Secret dhätte attestera och bekräfta Actum die at loco
ut Supra.
 
Sammadag komme för Rätten twenne beskedhelige dannemän Nembl: Kiälle i Boohook
och Nillß Joenson i Särkarydh. Begge Swågrar hwillka frywilligen tillstodhe och be-
kändhe sig på sina och sina hustrurß wägnar medh hwar andra, wänligen och 
wäll wore förlickte om någon iordh som the sin emillan arftt hadhe på sätt och
wyß som föllier.
 
1). Skall Kiälle i Boohook behålla een Sietting wthi Bookokz gårdh och fyra skeppeland
wthi Hörkalt. 2). dher emoth skall Nillß Joensoni Börkarydh behålla een
åtting wthi wästragårdh i Börkarydh, dher medh dher på bodhe sydor wäll ått
nögdeß, och godwilligen satte ett wite att then som thenne förlickningen afbry
ther skall hafwa förwerkadt 20 Richzdaler hallfparten till sin Sochne Kiör
kia och hallfparten till Rätten och ändå wara skylldig wedh dhenne förlickning
för blifwa, dher på dhe icke allenast gofwa hwar andra händerna wthan och
begärade Rätten wille dheraß förlickning wthi protocollet inskrifwa, så
som och med domb bekräfta, altså och emädan dhenne förlickning frywilli
gen ähr för Rätten giord, ty dömbdeß och dhen god och gill ewerdeligen stånda och
alldrig återgånga.
 
Sammadag beklagade sig åtskillige och månge her wthi häradedt att tå danska
krigedt på stoodh hafwa dhe all sin tyonde eftter order låtit baka i Brödh, hwill-
kedt Blef deells af wårt Krygzfollke wpätedt, deells dhem af Krygzfollkedt
ifrån tagidt. deells framförd och inga quitantzier der på bekommit, hwill-
kedt wedh den Ransakningen som wthi Liungby hölls nogsampt skall bewist
wara, hwillkedt ähr nu af månge trowerdiga Kiörkioherder och annadt troo
werdigt follck attesteras. samma tyonde belöper sig wthi een Summa 149½
Tunna hwar om hs kongl: May:tz wår alldrenådigste Konong Så och theraß
 
11r
Häg Excelltier och Nådher Sweriges Rykes rådh hafwa wthi Götheborg allder nådigast
Resolverat, att allmogen skolla dherförr wara fry, så frampt andher med all kunna
finnaß som siellfwa Resolutionen wydhare wthwysar, odmiukeligen och wnder-
dåneligen bediandeß wällb: herren landzhöfdingen wille låthe dem sådan kongl:
Resolution åthniuta, att dhe måtte såledeß slippa samma Tyondhe, och icke tillstädia
någon nu på nytt wthi theraß store trång och nöd wthpanta, thet the eengång
wthlagdt och af wårt egit Krigzfollck förtärdh ähr, denne allmogenß wnderdå-
niga begäran lofwade sig wellb: herren landzhöfdingen wthi all wnderdånig öd-
miukheet willia hooß hs K. m.tz och dhen hogl: kongl: Regeringen Referera och der-
öfwer om nadig Resolution förwänta. I medler tyd gaf wällb: landzhöfdingen
allmogen några wekerß Dilation medh pantningen till des någon wydare
Resolution her om komma kan. att såledeß på Jordaransakningen och tingedt
begärat och afskedadt ähr, wittnar.
 
      om för bränd, och röfwade heman angafz och wpskrifwes thenne serdeles spe-
      cifation then klaganderna siellfwa angofwo, hwillka wist Remitteras till
      wederbörlig Commission ort och stelle dher nagon swarande them möther till
      städeß. medh begäran i Tingzprotocollet skrifwes må hwillka ähro lagde
      wnder Cavalleryet och Infanteryet på nagre åhr, som klaga sig hafwa most
      wnder tyden på ett åhrß tydh blifwa fråntagne ty åhrß skatt.
 
Hendrich i Höllminge i angellstad Sochn beswärar sig wthlagdt hafwa sin åhrß skatt
för ellofwa åhr sedan till på forda Solldater, nu komma andra Solldater som willa
fordra skatten på Nyo för bete ellofwa åhr förlupne.
 
Walldemar i Kallsedt på een änckioß Pernilla Pedherßdotters wägna i Thorißhollma
wthi Hallarydz Sochn å Cawallerietz heman klager dedt henneß Salig man betalt hafwer
Try åhrß rothlager till een Ryttare Haralld Månson i Marhollmen wthi Karstorp Sochn
och östra häradh nu kräfwer Mäster Johan  i Stråte Regementz Präst skall för tu åhr
af bete hemman, Men 660 hafwer Reutmästaren wällb: Johan Hård wpburit åhrs
skatten sedan Reutaren Haralld Månson hade wpburit samma åhrs skatt till förna
Joen girmundson i Thorißhollma å skatte klagar dedt han haffwer på tu åhr lef-
war et åhrß skatten till een ballborare Johan Bongberg. Nu kräfwer Swen Nillson
på Ballborarenß Jöran Dambs wägna be.te ett åhrs skatt som ähr betalter Ao 1657
 
Swen Pederson Torpa Sn och Jacob Joenson i Misterhult å skatte i Markaryd Sn Ryttare
heman 3 st. klaga blefwet förbrända af fienden the danske A. 657 nu hafwer
Reutmestaren Peder Törneskiölld wpburit af be.te 3 heman j Misterhult fuller
åhrß skatt A 657. 658. Tufwe i åhrhult å skatta beswärar sig thet hanß
hemman blef förbrändt af fienden Ao 657 dock måst wthläggia skatten till
een Reutare Eliaß Bastianson 23 dlr 22 öhre 14 Assignerat till leutnanten
Jacob Barkåsen på sin fördeell och quiterat.
 
Sammaledeß hafwer Håkan gudmandson och Tufwe Larson lefwerat 20 dlr Smt
för 657 åhrß skatt till widare rächning för Gunne gårdhen.
 
Pedher Nillson i Bråthult å skatte i Markaryd Sochn klagar sig med sina gårdmän
wthlagdt för bråthult tree åhrß skatter på ett åhr pro Ao 655. 656. 657. 84 dlr
Smt som quitantzierna wthwysa.
 
Steenßgård i Klint Ryttaregård i Traheryd Sn hafwer warit gamall förmedlat
i hallftt Linnehult Sammaledes i S.S.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 920 (AID: v205987.b920, NAD: SE/VALA/0382503)