Sunnerbo dombok 1661

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 950 (AID: v205987.b950, NAD: SE/VALA/0382503)
13v
wällb: Carll Nederwodt lofwar åke i Ragnillakiöp dränga löns betalling som åke gick
gad före, dock åke eftter begäran giorde först sin lofliga Edh å book thet han sade
sanningen. han lyfttade till dränge löhn för 5 Richzdlr och dher på een betalt
nu loffwar wällb: Carl Nedervod betallning med första 4 Richzdlr.
 
Jöenß ambiörnson i östraby wthwißade een sexmanna Edh thet han icke war skyll-
dig mehr päningar lånta af Mathiaß i Lunden hwarken i werd eller Myndt
ähn siu Richzdlr som han nu betalt hafwer wthwißades Edher till laga ting.
 
Kom för tingzrätten Nillß Knutzon i Sälleberga och käradhe moth Nillß Bengtson
i Theßåß å frällse om een bößa tagin af Jöenß Knutzon i obytt Mark, eller o-
skifttat skog wed han hög torr störh i Martj Månadt och slagidt honom trj hull
i pannan. till wittne framkallades gißle Bengtson i Theßås edheligen bekände
thedt skogen ähr gamalt bytter till Swedie högge in till winter wägen. N. nord en
wägen skulle Sälleberga hugga men Sunnan till Theßåß.
Resolutio Nillß Bengtson böthe för tu willia såår eftter lag 1 Sarm: B. x Cap
i L.L. mållßäganden 3  hwart åhr. m 6  och 6  till 3 skifttes. Jordägandenom
. mållsägandenom 2  häradedt 1  H.H. 1 .
 
Swen Johanson i rotorp begärer fylla een treggamanna uthfästan eedh. thedt han icke haf
wer huggit then boken han wytes och beskyllet förr, af hegderydaren. Biediandes sigh så
sandt Gudh hulldan till lif och Siäll. Hanß Edmän Knuth Joenson i Rotared Nilß Joenson
i Hylte. lofwade och sweria Juramentum Credulitatis att the troo Swen Johansons eedh i
dag gångin ähr reen och icke fallsk bediandes sig så sandt Gudh hiellpe. Eden fyll-
tes och Swen Johanson frysades.
 
Then 17 May å tinge i Borßna wplästes några kongl: mtz Resolutioner
 
1.) Som Truet i Hannaba af Markaryd Sochn wthwerkadt hafwer om Markarydz Kiör-
kia och Prästegårdz Reparation wällb. Herren landzhofdingen lofwar sig willa
skrifna och hiellpa hooß höga öfwerheeten om nödigdt  audiens och hiellph
Sammaledes för them Supplicera.
2.) om des wthplundring och brändning altså.
3.) om samma punckt ähr nu på tingedt een ny Supplication till kongl m.tz anstelt
4.) dragonerna bekomma förlof. Emädan knechteskrifningen till gifwin ähr på 6 åhrs tyd
Andre Resolutionis bref på ångellstadz och anderstadz Sochners förnembsta andraga
beswär af Sttan på bergzgården.
 
Elliest om hållhästar har i häradedt wphäfwas medh dhen Condition kommer d[..]
tåg att the kunna eftter proportionen i haradedt Prästagiälldedt drega lyka.
Wedare om skiutzning bewilliades een karll af hwart Rättare lag wpwachta wedh
wägen sin weka när durcklåg kommer och skafta fellekedt till börligen fram ge-
nom sitt Rättare lagh.
Blef och bewilliadt Elliest om någen skiutzrättare lägger wthi eens annors Rättare
lag må leggia i Häradtz Kistan een Månadt och betalla skadhan.
Blef afsagdt att om någon bägger i eens annors Rättar lagh tå lagges i Kistan
och wpfylla skadhan.
 
14r
Om förste pänningar Nekar landzman och Nembdemän i angellstad och anderstadh Sochnar sigh
begärat att Steen skulle om then punckten klaga för höga öffwerheeten omsider begär
allmogen få blifwa wedh förra sämmia 6 öhra af gårdhen åhrligen sedan slippa
päninger framföra.
Om Tingz kost päningar een Mark af gården åhrligen, säger allmogen tillstädes sig icke 
hafwa begärat klaga. och heller ähn the willia mista fierdingz ting willa the rottläggia
Tingzkost päng.r förra wahna altså betygas steen thenne twenne punckter siellf kräf
wiandes klagadt.
Om Commißary giärden 1 dlr Sm.t af gården till Liungby gästening hafwer Steen i Bergz
gården icke heller någon befallning klaga. hwar uthinnan känner sig wällb. landz
höfdingen offenderat emädan allmogen får the päningar tillbaka, och Cronan betalte
siellff thet kost hålldedt.
Nu tillspordes Steen hwillken hafwer Skrifwit dhenne hans angiffne klage och beswärs
punctar i Steen swarar och till Nempner Cappelanen her Bengt. Sedan Jöran i Böke skreff
för honom sina be.te wpsände beswärs puncter.
Sidst präsenterades och wplästes en Supplication till wällb; landzhöfdingare stels om 
theraß beswär Steen förgifwer her David i anderstad, then stält och skrefwer haffwer
Nu ähr her David icke tillstädes och af Kiörkiones Sexmän war ingen tillstädes tå Sup
plicationen Conciperades, som steen tillstår, wthan Steen och hans brodher.
Om giärdan till Thrahered hafwer tillförende allmogen wthwißat een god dlr förholaßadt
der aftter ähr Steen budit betallning af ländzmannen 4 Sm.t men Stten wille intedt
wedhertaga wthan her finge Sex mark för laßedt, medh dhen puncten hafwer Steen Sirige-
rat till oredes ordsak om betallning dock han Nanpn giffwit Bookhållaren Johan Johan-
son för sigh.
Om anderß larsons breff påst löpande, Swara allmogen sig icke medh lupit wthan
påst bönder ther till förordnadhe.
Ytterst gifz tillkänna hwar Ryttare bestås Sex Richz dlr  om månaden. som Inquarte
rade ähro her i häradet af hwart Rättar. lag eller Prästegiälld.
Cammereraren w.t Johan Johanson angifwer Börge i quäniarp tillförende ländzman haf-
wer emoth tagit etthundradhe tunnor miöll ifrån wastena   Ao 657. som emoth togz
och quitterades. Men Börge säger 93 Tunner Miöll som Rächningen kan wthwisa. berätter
och börge att 658. hafwer bedidt befallningzmanen oxdebitera. samma miöll bleff wth
fått till allmogen att bakas. och såsom mörkeredh betag  Rätten och thenne saak war
widlöftig wpsattes han till ett annat ting att ransakas.
 
Hustru Karin Bengtzdotter på åsen klager moth h. Malin Jacob Jöensas änckia i Borß
na om tyo Richzdlrs giälldz krafd. som h. malin son Johan Jacobson tillstår, dock
sager sig icke wara fullmyndig till att swara wthan hans modher. Nu haffwer
h. malin på åsen een taaduurk i pandt på fem Richzdlr och i höstas haffwer
hennes man Bengt på åsen tillsagdt sig willia wndhertaga Jöenß Nillsons
handskrefft i hule på tyo Richzdlr. dock först sändt handskreften i förledne
måndagz then 13 May 661 till Bengt på åsen. Nu ähre Bengt och hanß hustru
Karin medh thenne handskreftten icke benögde. Nillß Jacobson på sin och sin modherß
wägna, swarar, och beropar sig på förlickning wedh Rygårdz ting, och dher om
skulle wara Sex dannemän till wittne som han will framskaffe. Resolutio
Tingzrättens wthslag follgde. hwar gånge till sin man. hustru malin äger be-
tala giälldedt tillfyllest och löse sin pant eftter mätismanna ordhom.
 
Sammadag kom fram arfwidh larson i lilla Beet förare och gaf till känna.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 950 (AID: v205987.b950, NAD: SE/VALA/0382503)