Sunnerbo dombok 1661

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 890 (AID: v205987.b890, NAD: SE/VALA/0382503)
7v
och Consirmera såsom nu detta så frywilligen för een sittiandhe Rätt slutit för-
lickt och aftall ähr Jemwäll parterna dhenne förlickning medh henderß i hoop läg-
gande bekräfttat och wythe wpsatt, altså emädhan dhe och berombdeß begge wara förr
nembliga godhe män i gårdborr och grannar, theßlikest förlickningen på lag och goda
skäll funderat. dherförr dömbdes oftta be.te förlickning wthi alla sma Cluicsulis godh
och gill ewerdeligen stånda och aldrig återgånga. att thetta såledhes på tinget pas-
serat. talt. swarat och förlickt. Jemwäll afdömb ähr wittnar häradzhöffdingen
wthi be.te häradt medh egen wnderskreffwen hand och anborne Signethe Jämwäll
Häradtz Nembd medh dhes Secret thet samma Confirmerar och bekräfttar Actum
Anno Die et loco ut Supra.
 
Om giälldz wedher räckning till settis Nerwara w.t Johan Gisason Häradz skreffware
arfwedh i weggåsen, Joen i weggåsen. M. Bengt Nillson Capiten. Simon i wästerhult.
Resolutio blef wedher rächnadt till andhre dagen, them emellan, och förlickt sale
des att gudmund behåller sillfwer bandedt och skeedan för 62 dlr Reftez altså
6 dlr Smt tå thedt betalt blifwer werdher them emellan klardt.
 
Om skulld fodran eftter Sl: Hanß Hendrickson i fouglanäß Krammare hwillkeß
eftterlefweska och änkia begärar nu hästarna må någon af giälldenwenerna we-
dhertaga till widhare wthslag och Jämkning att the icke af wannjekt i fadhertrång för-
derfwas må. w.t Johan Gisason hafwer dher öfwer Inspection och Direction att the
icke af wanskiötzell förgååß.
 
Åke Johanson i Boarydh klagade om fem skeppeland arfwe iordh i fageredh wthi liunga
Sochn som honom genom arf skulle tillfallit wara, hwillka fem skeppelandh han haf-
wer hwarken sålt eller afhändt sigh ty weet icke medh hwadh skäll the i fageredh
willa förhålla honom sin iord. Nu framsteg Joen Eskellson i yfla till swarß fram
wiser ett lagafångz bref af Sigge i waraböke thet wthgafz i Manßboth ¼ och 1/16 dell
i fageredt. Men wthi trögda brefwedt Nembneß en fierding och fem skeppelandh j
fageredt giffwas i Manßboth för theaß fadher Eskell Murare i Ifla, som Sigge j
Waraböke gaf uth för sin sons Nillß Siggason dråp begångit på Eskelll Murare
Nu äger Joen Eskellson i yfla någon iordh i Boarydh ty menthe åke the skulle bytha
iordh för iordh i Boarydh moth fageredt, j medler tydh hafwer Jordhen warit bruckt
och åke haftt iordh igen j Boarydh in till Joen Eskellson i yfla säller bort thedt the
åtte i boarydh för try eller fyra åhr sedan Joen i Rydh Nämbdeman berättar dhett
åke frågadhe straz tingzskiöttningen gick lagläsaren Nillß Eskellson om hanß frem sk.
L. bortsköttes. Tå swaradhe Nillß Eskellson om thet ähr tina fem skeppelandh bortsköttes. Tå må
Sigge i waraböke swara antingen medh Jordh eller pänningar. Elliest åtte åkeß mo-
dher hallparten genom arf. dedt ofriga Hon och barnen på köph. Nu hafwer Nillß
Siggason åkeß syster till hustru. anhålliß om förlickningh Joen Eskellson biudher
åke för Jordhen be.te fem skeppelandh 12 dlr Sm.t Ther medh åke sig icke will benöia
Elliest beropaß på her Bengtz i Liunga witneß schedhell framskafwas till Nästa
Tingh.
 
 
8r
Ländzmannen Ingemar i Bellke lofwar å tinge Clarera Häradz höffdingz Rän
tan till Segfredzmeßo 1661 wedh 40 wythe.
 
Kom för Rätten Eskell Påfwellson i Boarydh fullmächtig på wällb.d Håkan
Huäsk lagläsares wägna i wplandh. medh besegladt sälhl och kiöpe breff
Daterat den 14 Septmb: 656 ther medh Håkan Bengtson Höök wpdrager
och sällier sin arfweiordh i Boarydh östergårdh till sin brodher Pedher Bengts
nu boandhes i Boarp för redha betallning etthundradhe Richzdlr een fempte-
deel i Boarydh bådhe för iordh och byrdh Nock hafwer Pedher Bengtson arff
i Boarp een fempte  deel j Boarp. Nock Nyttra bool i Klabbenß skog ähr ty
Pedher Bengtson medh sin hustru Gånill Månß dotter ägandhe genom köp
och arf till twå femptingar. ähr ting budit och lagståndit ty dömmeß
kiöpet fast och gilt.
 
Nillß i Hoö angafz för stemning försittiande att bötha 3 eftter åkes
arfwing i Ragnellakiöp å första tinge eftter lagh.
 
Ambiörn Joenson i gyltebo å skatte frellse för stempningz försittiandhe
Simon i Hallarp å frellse i anderstadh Sochn. å första tinge eftter lagh.
 
Sammadagh wplästes een attest wthi Manhaftig Leutnantens Nillß Jo-
hansonß Närwaro hwillken bekräftadhe medh sin Edh nu som tillförende
att hwadh wthi ofwanbe.te Attester ähr om dhe 19 Richzdlr bewittnat thedt 
ähr sanferdigt. dhenne Attest hafwer Rätten eftter begges begäran
skälligen ey welat förwägra. wthan heller sanningen till styrkio med
delat, att såledhes för Rättan passerat och wittnat ähr Attesterar häradhtz
höfdingen och lagläsaren wthi be.te häradhe medh egna händher och Signethe.
 
Sammadagh kom för Rätten ädle wällb: arfwedh Sillfwerhiällmß tiänare
och påminthe Rätten huru såsom be.te Sillfwerhiällm förledne åhr i egen
Person war för Rätten i Hampnedha och thå begäradhe ett sanferdigt bewyß
huru medh Myreråß och Rönäß gårdhar i agunnarydh Sochn belägen war
beskafwadt, eller om någon hafwer förståt ther emellan hafwer warit
någon Rågång eller Byaskilldnat. Tå wpstego twenne redheliga och be-
skedelige Nembdemän, åke Pedherson i Ragnellaköp och Johan i Wixeö begge
boandes och wpfödda i be.te Sochn och bekände att emellan be.te gårdhar Myrr-
erråß och Rönnäß ähr fögo mer ähn ett bößo skått, och såledhes legga när
till hwar andra och alldrig hafwa west någon Rågång dher emellan
wara, wthan i skog och mark hafwa haftt sin allmening tillhopa
begge gårdhar hafwer och be.t Sillfwerhiällms fru fått till arfz och så
ledhes allena dheruthinnan rådhandhe, och inga andhra äger emellan be.te
gårdhar insticker och kan altså icke annat förstå än att the gårdhar
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 890 (AID: v205987.b890, NAD: SE/VALA/0382503)