Sunnerbo dombok 1661

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 930 (AID: v205987.b930, NAD: SE/VALA/0382503)
11v
her Larß i Steensedt wthi Piätteryd Sochn klagar hanß hemman hafwer warit ga-
malt förmedlat i hallft. men nu kräfz för heelt heman wttlager, dock för- 
des ägerß ringheet skull giör icke skäll mer ähn för ett hallft heman.
Oluf och Larß i Skephult klaga hooß them war twå tredingar för brändt af fien-
den A. 1657 dock most uthläggia och betalla åhrs skatten Ao 1659 21 dlr 3 öhre
20 med 3 dlr 4 öhra Smt som trullß Nillson i Saraböke på Routmästarens
anderß Månsons wägna wpburit och låtit quittera.
 
Sammaledeß 658 af samma twå för brände tredingar wthlagdt 24 dlr Smt till
Capiten leutnant Isack Oluffson. Theßlikest A. 657 åhrßräntan af Skephult
twå tredingar förbrände wthlagdt 27 dlr 12 öhre Smt som Hanß Joenson quiterat
af Tiust häradt j Börseboda.
 
Larß i Ängabeck i Markaryd Sn å skatte förbrändt af fienden 657 dock uthlagdt
åhrß skatten Ao 659 12 dlr 18 öhre Noch 658 wthlagdt åhrß skatten 16 dlr Smt
een koo för 3dlr Smt.
 
Jöenß i Hambneda å skatte förbränt A 657 wthlagdt tu åhrß skatt hwardt åhr
23 dlr Smt till leutnanten Jöenß Anderson i yxnahaga.
 
Gunne Nillson i Bodha angefwer och klagar sig hafwa betalt på ett åhr tu åhrs
gårdzrentor Ao 657 först till een Ryttare Knuth Nillson i Pinningarp, Sedhan till
wällb: Torne anderson Major 15 dlr Så 27 dlr Smt.
 
Nillß i Fläßerydh wthlagdt på ett åhr, tu åhrß skatt A 657 som dher på åttskilli
ge quittentzier af anderß Månson och Erich Erichson.
 
Sammaledeß Nillß i Fläßerydh Ao 658 wthlagdt skatt till wällb. Staphan Klingspo-
res fougde Nillß Månson 20 Richzdaler Noch 658 wthlagdt till Månß Erichson
åhrß ränta för 658 tiugo Richzdlr.
 
Eskell i Örnafellan förbrändt A 657 Swen Nillson wpburit åhrß skatten 657
21 dlr 30 öhre. Nock 1658 åhrß Räntan dher på quitentzier. Noch 660 åhrsräntan
 
Anderß Pedherson i ooßhult å Crone ähr Röfwadt af fienden 657 betalt fält-
skäraren A 658. fördeells Pängr 4 dlr dock för menthe sig Niuta frjtt.
 
Girmundz gård i Hanneba förbränt 657 wpförd till een förare och een Corpo-
ral pro Anno 658 659.
 
Jöensas gårdh i Hanneba förbrändt 657 wpförd wällb: Johan Pållman för en gårdz
Ränta. Sammaledes Jöenß Mathiason i Köphult uthlagdt tu åhrß skatt assignerat
Sabellfelt.  Nillß i Brånalt för 657 åhr litit heman medh gamall förmedling
wthlagdt skatten till wällb. Sabellfelt 5 dlr 24 öhra och m. Jacob Markhusion på
sin fördell 5 dlr 24 öhra quiterat för ett fierdingzheman. Nock Betalt Reut
mästaren göstaf Hård 1 dlr 24 öhre.
 
Swen i Hallabek klagar sig wthlagdt 655. tu åhrß Ränta, till första tog Nillß
Jacobson i borsna. Samma åhr 655 Jacob Barckhuuß för fordeell och låtidt
quitera 9 dlr 10 öhra blef förbrändt 657. dock lickwist betalt wthlagerna
eftter assignationerna, sedan dubelt i åhr 661. des för uthan kräfz för 656.
så wäll wom strax eftter wpbränningen A 659. wthlagdt 23 dlr 10 öhra.
Mathias i Hylte wthlagdt tu åhrs Ränta A 656.
Ingemar i Lindafall ähr på fördt tu åhr till ett åhrß Ränta Ao 1657.
Jöenß i Erichztorp brändt 657. betalt wthlagerna 656 nu kräfz å Nyo
samma Ränta 656 i åhr Noch flere sådana beswär omkring i Häradedt af
den ene som dhen andre wnder krigz staten lagde. hwillka må Romitiras
till sitt forum.
 
12r
Anderß Nillson i Washult å frällse ogift dräng bekänner sigh lägradt haffwer
Karin i giäßhult till tiänst barn samman aflat som föddes för ähn Solldaten
anderß reste på tåg åth Danmark Ao 658 anderß kan till ächtenskap medh
Karin icke benekas. Dock Karin ähr född af ächta säng. Ty böthe anderß j waß-
hult eftter lag Giftem. B. 3 Cap. i L.L. 40 till treskiftes fadrenom Jordägan-
denom och häradedt.
 
Bengt Nillson i Bökelydan å frällse ogiftt består sig haffwa besofwit Kirstin
Bengtzdotter inhyses Ibm. och barn aflat som föddes Ao 660. Kirstin ähr född
af ächta säng Bengt Nillson säger sig willia henne ächta om hanß förälldrar
willia dher till giffwa tillstånd, men faderen Nillß i Bökelyden medh sin hu-
stru willia icke samtyckia thedt äcktenskap för sina ordsaker. Ty blef afsagdt
eftter thet 3 Cap. af giftt.m. B. i L.L. Bengt Nillson Böthe 40 mkr till 3 skifttes fadre-
nom Jordägandenom och häradet. men tager han hene till ähta tå sak hanß
ware hallf mindre till 3 skefttes.
 
Om gullsmedh i Borßna Jacob be.d hafwer tagit till arbete 15 lodh Sillfwer och ar-
betes löhn 2 Richzdlr och satt therförr löftte, som löfttesmannerna nu å tinge bestå
Resolutio them som går i löftte går i betallning kopm. B 12 Cap. i L.L.
 
Eskell i Högahollen å skatte för stempning böthe 3 till 3 skifttes.
Anderß i tuärcke å frällse möllaregård för stempning bothe 3 till skifttes.
 
Swen Håkanson i Eekhult af Markarydh Sochn för dråp kännas wedh gerningar
drapit Jöenß Bengtson i Eekhult och sedan stelt sig wnder Dragonerna A 657 Nu
hafwer Swen Håkanson förlickz medh Barna mållßmänerna Nillß Månson i We-
keboda och dråparen skall giffwa till thenß dräpnaß son Bengt Jöenson etthun-
drade dlr Smt förlickningz brefwedt wndherskreffwet och besegladt Daterat Borß-
na dhen 16 May Anno 1661.
 
Majoren ädell och mtig Mårtin Linnerodh förlicktes medh her Pedher Benedicti j Horsa-
berga för dedt han hafwer boodd wthi Majorens gårdh Torpa ett åhr. blefwe sams
således att när her Pedher betaller 6 dlr tå åhr alt klart them emellan. dher på
gafz handtagning för rättenß åsyen.
 
Jöenß Joenson i Stahult å frällse för stempning böthe 3 till 3 skifttes.
 
Kom för tingzrätten anderß Joenson i fagerhult klager öfwer Nillß anderson i gunghult
å skatte thedt han hafwer skult honoom för een Menedhare och een lögnare, hwad han
för lag och Rätta taladt hafwer, hwillka ord skulle hafwa warit falldne på skreffe
gängz möthe, och beropar sig anderß Jöenson på frånwarande dock skreftteliga wit-
ne. Nembl: her Pedher Paulin i hwillkas Schedell framwistes. Nu Nekar fuller
Nillß Anderson i gunghult till sådanna ord och mening moth anderß Jöenson, och
om så wara wittnen skolle honom sådant öfwertyga sagde wara j hastigheet
bedz han förr och rättar sig gierna nu å tinge.
Resolutio blef afsagdt eftter dedt 43 Cap. af Tingm: B. i L.L. Nillß anderson böte
för oqäedis ordh af hastige modhe 3 mkr till 3 skifttes och anderß Joenson dömb-
des wedh sin ähra behållia.
 
Sammadag framsteltis för tingzrätten Erich i Kylabo å frällse geftt man som
bekänner sig hafwa besofwit ett ogiftt quinfollck Kirstin arfwedzdotter
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 930 (AID: v205987.b930, NAD: SE/VALA/0382503)