Sunnerbo dombok 1661

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1020 (AID: v205987.b1020, NAD: SE/VALA/0382503)
20v
Samma åhörda tag tingzrätten i goga öfwerwägande och betänckande eftter lagh 2. 18 och
20 af dråpn B. medh willia. dömeß Nillß Swenson till dråpit sannare banaman
och eftter Gudz lagh Gen: 9. Exod. 21. A Deut. 19 Then som medh willia slår sinom Nä-
sta till döödz, giffwer lif för lif.
                  För theße förnembligaste orsaker skull
1.    först hafwer dhen dräpne Nillß Nillson sielf lagdt Nillß Swenson såår och skråmor
       frammantill i bröstedt, wthi hanß Närwaro och i goda mäns åhöran ther medh anamadhe
       Sacramentet och afsompnadhe i samma bekännellse.
2.    hafwer Nillß Swenson gifwit ordsaak till wreden tå kiöp ölet Nekades gåt obeden j
       klädes huset, siellf läst wpp tå the intedt wille hafwa them till sigh.
3.    wthe på gården medh wredes ord och dragin knyf begyndt trättan och wthi hållandet
       fullkommet sin harm och hämbdn med stungit framantill i bröstett, att skomakaren
       Nillß blef liggandeß på markene, altså wthgutit oskylldigdt blodh.
 
Anlangande Per Person, Emedan han och hafwer tagit flyckten, han och wthi thenne act
warit mycket grym, harmse och hämpnande moth thenne nu dräpne, som mäst wille
stilla till godhe och skillia them bådha owenner wore, från hwar androm, emädan så
dant hanß willia wärkan och wållande, huru wyda thetta dråp, ähr Tiufwall och tygd
och mörkt, dock med stoor förargellse och medh många åkommer, på then afsompnade
wnderdåneligen Remitteras thenne actz wydhare Resolution, till then hogl: kongl: Götha:
hofrättz nådgunstiga Moderation och förklaring. Till mehra.
Och emedan ballberarna som såren på Ryggen noga besichtadt hafwer, icke kom till-
städes, blef i ty måll om Per Person wpsatt till nästa ting. Men Per Person begä-
rar nu hans leigd må prolongeras, till nästa ting. Till mehra wiß. at så ähr å tinge.
 
S. d. wtt Per mårtenson wällb.ne her Ture Sparres lagmanß fougde, gaf till känna thett een
loß kona Swenbor Jöenß dotter i äpplanäß that hon medh een bycksädz, på markena whte
blef ett barn, för gumme Joenson i äplanäß i hiäll brändt, gamalt om fyra åhr, medh näst
kommande larßmeßo tydh, hwillkedt skedde medh brännen ingen war tillstädes när
skadan skedde, wthan som Per mårtenson siellf berättar, eftter bewitß ord, han parkade
på trädit, som låg wnder bykesååen, tå föll byke sååen på honom och brende honom
och Swenbor föregifwer hon weste intedt af barnet, när hon gick eftter brändsle, Per
mårtenson föregifwer, hanß dotter war tå borte wthi ett hööe land och barnedt badh
stof moderen om lof, sättia sin häst eller spää wthi sin stall hemma, ther med lopp han
strax skedde skadan wedh brännen. mållßägänden kan icke betyga Swenborg någon wil-
lia skada hade tillfogadt barnedt.
Resolutio tingzrätten sbutar allthenstund Swenborg icke hade tagit barnet i ondt mening
och goßen siellf bekändt huruledes han siellf war wållande till sin lifzskada i ty han
parkade på trädit wthi Swenborgz frånwaro. Byckningen skedde på wanligit stelle, och 
på markene wttå, altså känneß icke Swenborg för willia wållande till barnsens döödh
och wari wnder häradz provestens Moderation till skriftt och Kiörckiogång är.
 
Kom för Rätten Swen Johanson sergiant och tilltalade Per Bengtson i Kornberga
om tollf skeppelandh, köpta af sin nu salige fadher, för 92 dlr Sm.t nu säger Per Bengtson
han hafwer och kiöpt af samma fadher, sedan ett skeppeland för siu daler S:m.t noch bety
gas thett Anderß Larson häradz fougden hafwer, frigda tydhen, tagit brefwet till sig i
förwaringh, ther hooß gifwes tillkänna, thett Swen Johanson hafwer låtit wpläsa sitt
köpe bref, han af sinom fadher bekommit hafwer, på Kiörkiogårdhen hemma, för ähn
han på tågh reste.       Resolutio Emädan fadheren hafwer een gång sålt till
sin son Swen Johanson som Per B.S icke kan biuda Ney förr sig afwettha tillförende
kiöpt och sålt wara be.t skeppeland. Ty behåller sonen Jordhen och Per Bengtson
 
21r
för kiöpt sina päningar 7 dlr Sm.t Emädhan intet gott finnes eftter fadheren j frigda tiden
ty thett blef wpbrändt alt thett han åtte af fienden, ty ähr ondt päningar laga ther inga
ähro till.
 
Kom för Rätten Jöenß Månson och Jon Jönson i Ingallsstadh och deladhe medh Borge j quä-
niarp om 8 dlr 6 öhra Sm.t skulle wara af honom i Crononesräntor wpborne A. 658.
ther till Börge swarar, kan han medh wettne och skull till bindas sig wpburit hafwa
moste han ther till swara, onsidor belefwades bewiß geffwes ther på medh twen-
ne ährlige wettne och Jöenß Joenson Signethe och nampn wnderskreffwit will han
låta sig beroa.
 
Bengt Larson j åby och Mathias Mårtinson i Hulan Ryttare till binda sig willia hål-
la medh Enkian i åby hallf wallgång, och ty förunna andherß Person j åby hålla
richtigt sin andeell af wallgången j thenne stora torken, eftter boskapen går öf-
wer åhen i thes åkrar och ängar, Ty för nödfall skull att theras åker och ängar icke
alldeles blifwa förderfwade, och han ther igenom Ruinerat ty förmanas här hoß
till godh gransämia och redelig adsistantz att hwar medh sitt må någerlunda bleffwa be-
hållin, åker och äng för afbetning aff Boskaen.
 
Jonaß arfwedson länßman medh åboerna i boarp och flera i Liunga Sochn klageligen beswä
ra sigh hafwa lefweradt giärden 20 lißpund brödh i anderstadh ther på fått quittens, som
nu af Bockhållaren wall.t Johan Johanson icke well approberas, wthan ett pund af 21 [..]
Nu begärar Jonas arfwedson, bönderna må framwisa sin Copie quittens som them först
gafz eller Reversal som wysar sanningen, Theß föruthan till biuda bönderna sig willia
med sina lifliga edher bekräftta the lefwerede åhrligen fram 21 pundh brödh wpsattes
till quittenset framwisas.
 
Kom för Rätten anderß olufson i Bräkentorp, och deelade moth Steen i Tutare och hans
samarfwa om arfziämkning eftter salig Pedher anderson i Bräkäntorp och hans hustru
Karin andersa dotter ther eftter ähr förlickning giordt Emädhan the dödde barnlööß, föll
altså hanß arf moth hennes hallfparten hwar, begge bekänna ännu något wara obytt
i gårdhen så wäll som twå tranflaskor stå arfwingarna tillbytes. om een sillfkädia
inlöst för hustrus arfweiordz päningar, Sewedh boson i Tutare will medh een trigga
manna edh bekräfta thett salig Karin andersadotter inlöste then sillfkädian för sina eg-
ne arfweiordz päningar 5½ R.dlr ty kom kädian på thes låth, Steen Nillson lofwar
sigh willia medh een sexmanna eedh bekräftta, thett han och hanß hustru Britta Bör-
gadotter icke hafwa eller wetta sigh något wndandålt wara af arfwedt till något
wärdhe sigh till gangn och godho.
Omsidher belefwades the taga några goda män medh sig på hwar sidan, och byta sig thett
öfriga obytta arf emällan medh sämmia och enigheet.
 
Sammadag angaf gewållaren Mårtin Hindrichson thett hanß mågar anderß Jönson
i Fägrult ähr kommen genom brådan skilldnat och hastig wredhe wthi slagzmåll medh
Nillß anderson i gunghult för ond ordh skull, eftter kiörkiotiänsten fierde dag, slagit Nillß
i Gunghult öfwer hufwudet med ett spantz röödh på hynderydhz kiökiowall att litit blodh
wthgick. af ordsak Nillß skälte honom för een liugare och meenedhare. sedan ähr honom
förbudin gå in i sin Sochnakiörkia. Nu ähr mållßäganden och åklagaren icke tillstädes
å tinge, ty wpsattes till Nästa tingh.
 
Sammadag wplästes ett morgongåffwes, wnderskrefna attest af wällt. andersß Larson
Crononeß befallningzman, sunnerbo häradt Daterat den 7 January Ao 1655. Nob begäras
thetta j tingz protocoll inskrifwas och medh häradtz insegell bekräftas. som bewilliades.
 
Larß Swenson i Liungby wedh sin siäll saligheet bekienne thett till tyo pund brödh wthi Liun
gby Kornhuuß war så förderfwadt att thett kunne icke komma meniskor till wppehälle
för vulinheet, mogling och förderfning. Samaledeß Larß Nillson i Tohult wed sin saligheet
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1020 (AID: v205987.b1020, NAD: SE/VALA/0382503)