Sunnerbo dombok 1661

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 870 (AID: v205987.b870, NAD: SE/VALA/0382503)
5v
een Schedhell och begäradhe att tingsköttadt matte Innehålleß. Tå frågadheß hwadh lägredh
hon hadhe att tala wppå. tå inladhe andherß Nillson een Wittneßskreftt de Dato pigge
bodha dhen 18 Augustj Ao 1660 och bewiste att dhen Jordhen war een Kiöpeiordh ifrån
piggebodha och nu andhre gången gådt i Kiöp och såledheß icke någon arfweiordh som 
Ingefredh eller henneß man Kundhe pretentera någon bördzrätt wppå eftter
Jordha B. 2 Cap i L.L. Piggabodha iordh War alldrigh i theraß arf kommen wthenge-
nom Kiöph inlöst af farbrodheren Joen Knutzon i Sälleberg. Ty framträddhe
Simon Nillson i Ottarp fullmächtig på sälliarenß arfweß wägner om pigge-
bodha iordhen att hemula tingsköttningen. som follgde eftter wittnadt skäll
och Kiöpe bref Daterat dhen 20 octob. 659. ther medh Joen Pedherson i Sälleberg
gifwer tillkänna sigh hafwa af frj willia wplätedt och sålt piggaboda iordh
i östreby then han och inlöst  hafwer af rätta byrdemannen Joen Knutzon i Piggaboda
och dher före sälliaren Joen Pedherson i sälleberga hafwer bekommit redha betal-
ningh af andherß Nillson i Nygårdh för be.te Jordaluth 26 Richzdaler in Specie ty
hemulaß be.te Peggabodha iordh till andherß Nillson och hanß hustru Ingebor
Jöenßdotter.
 
Sammaledeß Jöenß olufson i Skeda ländzman fullmächtigh på andherß Jöensonß
wägna i österby och hanß hustru Botill Swenßdotter. sällia een fierdingh wthi
Skattegårdhen österby tingbudin och lagståndin till andherß Nillson i Nygårdh och hanß
hustru Ingebor Jöenßdotter för redha betallningh 100 Richzdaler in Specie ther-
på Kiöpe bref Daterat then 13 Juny Ao 1658. ty dömeß Köpit godt och gilt.
 
Jöenß olufson i Skedha ländzman wittnar och bekänner thet Ingebor i Hyalt
och henneß son Biörn arfwedson sampt Ingredt i Hyalt hafwa sålt till daniell
Johanson i Bästingzhult och hanß hustru gunill Jöenßdotter sina arfweluter
i hyalt wthi een fierdingz för redha betallningh 49 Richzdaler.
 
Joen Joenson i Rydh Nembdeman fullmachtig på Simon påfwellsonß wägene j Hylt
åkra giffwer tillkänna dedt Simon medh sin hustru Gunillß samtyckio sällger
¼  i Hyltåckra i Hambnadhe Sochn till Erich Nillson i Hällerna drängh för etthun-
dradhe fem Richzdaler för huß Jordh fiske och fiske wattn, quarn och quarnastellin
i åker ängh skogh och mark.
 
Samma dagh kom för Rätten Chariß Joenson i Nannarp een ogift Persoen
som ähr beskylladt hafwa haft lägerßmåll medh een gift manß hustru
Kirstin Pedherßdotter b.d Emedhan henneß man som ähr een Kneckt haffwer
warit bordt Commenderat, ty frågadeß Chariß henarföre han sin uthfästa lagh
gångh icke fullfollgde, och såledheß kunnat befrya sigh och Kirstin för dedt ricte
dhe wore wthi Kompen, han swaradhe och sade, att wedh dhen tydhen han skulle sin
laggångh fylt blef han tagen i Borgan och förhindrat och häradtz Prophoßen Joen
gnellingh och i handklåfwar satt, landzgewalleren Mårten Hindrichßon wpsteg och
berättadhe, att dedt gick taal i bygdhen, att Chariß wille rymma, therföre bleff
han Molesterat, deß föruthan hadhe och Mårtin Hindrichson fått befallningh att
stå eftter sådanna loffwar och werffwa dhem till Dragoner, och såledeß heller till
att tiänar Cronan än att giöra illa, och så snart Chariß dhenne Molest stopp, be
rättar han hafwer giffwit sagh till Hallmstadh och dher sigh wndher Artolleriet
 
6r
i Tiänst stelt och såledeß sin Edgång ey kunnadt fullbordha, wthan nu
will sigh befrya, hadhe och een heell hop follck medh sigh, såsom och ett paß
ifrån Hallmstadh och stelte sigh ahn lyka sasom han hu skulle Känna
sigh befrya och oansett dedt syntes i förstone store skäll och laglig for-
fall, som kunne så frampt dhen högl: kongl: hofrätt nådigest
tårktas tillåta Chariß sigh nu befrja motte, men sasom Rätten
rangång hadhe dömbd wthi saken kundhe har nu intedt wydare döm-
meß, men till att pröfwa huru wydha Chariß kunndhe sigh befrya
nu, bleff han tillstodh, om han och nu medh teygd och godt sammet
kunna swäria, sigh icke haffwa begångit hordomß last medh Kirstin,
han swaradhe jagh tror migh wäll till att swäria, men Kirstins
man hadhe honom så illa nothfördh, att han icke kunde få fult la-
gakyndhe, sade sigh och icke wara skylldigh att swara medh mindre
Kirstinß man medh twenne wettne kunde honom sådant lägerß-
måll tillägga och tå will han giffwa sigh skylldigh i saken, Elliest
intedt, Tå spordes hanß godhe män och granner som medh honom
wore, om och the kundhe swäria medh Chariß och honom befrja,
Tå swarade sombliga, teh hade intedt ondt seeddt medh honom, men 
wthi thenne sack sweria honom fry, Tordeß dhe intedt wåga, och 
såsom Rätten således förnam att Chariß her wthinnan ingen lagång
kundhe åstadh komma icke heller annorledes ähn till prost saken
wptagit, eftter dher på tillförende dömbd, altså låther och Rätten
dher wedh bliffwa och Chariß plichta eftter förrige dombd.
 
Ther Näst framkalladeß Kirstin Pedherßdotter så wäll som henneß
fadher Pedher i Torsaberga och sasom be.te fadher haffwer tillförende för-
ment hanß dotter skulle sigh medh ährlige godhe män och dannequinor
befrja, altså frågades om the kunna sådant eftter komma tå senare
de fadheren som dotteren Kirstin och klagadhe högeligen att Kirstins
man hadhe them så illa wthfördt att dhe Kundhe ingen få som willia gå
medh henne, hoen wille och ingelunda bekänna sigh haffwa haftt lägeß-
måll medh Chariß, medi fattade wthi att gråta och klagadhe att hoen
skulle kommit i hoop medh sin man, eftter som hoen berättadhe att
han icke war quinna för , wthan warit i hoop medh honom i äckten-
skap i fäm åhrß tydh, och han warit så machtlöß emoth henne som
een klut, och såledeß tycker sigh nock på dedt sättet wara aff ho-
nom fixerat, och dherförr nu icke boedhe lägga henne ett horeryckte
på. men henneß man Johan Larson berättadhe sigh wara karll god
nock och förskött sigh till Ransakning och proff. hoen stodh weedh
sitt forriga taal, sade sigh och ofta sådant för sina förälldrar klagat
hafwa, dedt och henneß fadher och så nu bekändhe.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 870 (AID: v205987.b870, NAD: SE/VALA/0382503)