Sunnerbo dombok 1661

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 880 (AID: v205987.b880, NAD: SE/VALA/0382503)
6v
denne hordomß beskylldigh och witesmåll förskiötz till Nembden , hwillka eftter Nå
gra betänckiandt och om röstande, sade sigh för dhe skäll som på forrige tingh fund-
ne ähre, såsom och att hwarken Chariß eller Kirstin haffwa kunnat sigh lagligen
wäria Ty kundhe ther icke heller befrya Kirstin nu böra bötha eftter kongl:
strafordningh 80 dlr eller Slita Ryß för tingzdören, men såsom Kirstin icke
allenest oanständigt Nekar till saken, wthan och högeligen klager offwen sin
man, att han icke haffwer kunadt omgåß medh henne som een äckta man
bordhe, altså tycker Rätten skälligdt böterna motte lindraß och Madereras,
dedt dhenne Rätt icke hadhe mackt at giöra, icke heller hafwer någon seedht
be.te Personer haffwa haftt någon olofligh beblandellse tillsammanß, wthan
allenast för mansenß klagan och sedan att ther icke hafwa wthfäste lagen kun-
nat fullbordha, dömbde dherföre och dhenne Moderation som och siellffwa huf-
wet saken wthi all ödmiukheet förskötz till dhen hogl: Kongl: hofrätz Nådige
förklaring och gunstiga resolution.
 
Nillß anderßon i Hambna angafz för Stembningh försittiandhe att böta 3
till treskifttes eftter Recessen.
 
Sammadagh Bengt Larson i quännarp fougde Karll Käradhe moth Månß andherson
i ooß om gamall fryerj till Månsas dotter Bengta för några åhr och them emellan
begåfningar. Nu ähro ther förlickte hemma om hwadh ther kunna haffwa sigh e-
mällan wthi mester Nillßas i Hwyterydh och fleras Närwaro. Elliest bekänna
dhe siellfwa thedt the wetta medh hwar Andhra intedt annat ähn ähr ligidst och gott
och dher på Bengt Larson sin gullring och skeedh igen. så bekomme och Bengta Månß
dotter igen sina kraffwa snor och sillfdubbar. Elliest skäncker han henne een
spegell ther om förlicktis och toge hwar androm i hand och sattis wite 40 . ther
förlickningen bwytter eller skuller them andra på ähran Månß eller hanß
barn, eller the Bengt Larson igen och tå må wytet byteß hallfparten till tingz-
rätten och hallfparten till kyrkian. Theß föruthan kan hwar plickta eftter
lagh.
 
Sammadagh eftter Muntelig som skrefttelig begäran bewilliades Bengt Månßon nä-
gefäll wistandeß i Stockhollm wnder slachteryet ett godt och ährligit byndha breff
nu betygadheß å tinge han Bengt Månson ähr födder af ährlige förälldrar hanß
fadher heet Månß Pedherson i Hällorna bofast bondhe i Hambnedha Sochn och Liunga
Prastegiälld then afsompnade för 30 åhr sedan. Bengt Månsonß slachtar gesällis men
lig danneman Nillß Nillson i Bäck, ther och om wpwistes Kiörckioherdenß wärdige
manß her Bengtz Magni pastoris I Liunga attest Daterat Liunga then 22 January
651. Elliest giffz tillkänna Bengt Månson kunne wara tollf åhra gamall
tå han med sinne modherß och släcktingarß samtyckio gaf sigh bort wthi sin w[..]
domß tydh. stelt sig ährligen och wäll af barndom her i bygden sådant dhe honom 
för sanning och rättwisan skull icke kunne förwägra Till mera wißo 
 
7r
kom för Rätten Peder Nillson i Siuhult fullmächtig på Nillß Bosonß wäg
na i Gorstakiöp och bekände att Nillß Boson och hanß hustru haffwa
sålt till Jöenß girmundson och hanß hustru inger Johanßdotter en tollfte
deell af Elarkiöp gårdh och dherföre redha bekommit sin fullkommelig be
tallning Nembl: Siuttyo fyra dlr Sm.t och wthi ätteleffwet Sex mark Sm.t
nock een stufwe tompt i samma gård af Nillß Joenson för siu och een
hallf mark. thetta alt medh wprichtigt kiöps bref bewistas verificerat
af kiörkioherdhen hr. Nillß i Giötterydh.
 
Sammadagh kom för Rätten gudmund i Biärßerydh och käradhe till Pedher Pe-
dersson Ibm och sade att Peder Pedherson hadhe bytt sig till af hans syster Beng-
ta Jöenßdotter och henneß barn någon Jordh uthi Biärserydh och giffwit henne 
annan iord igen uthi Skärfwe och Skierßeryd förmenthe allså att han såsom 
näste byrdemannen wille iordhen inlösa, men Bengta och henneß barn till
stodhe bytedt, medh Pedher Pedherson och wille dher wedh förbliffwa. sadhe 
och att efter dher hadhe icke sålt uthan bytt bort samma iord altså kunde 
Gudmund här på  intedhe klandra. Gudmund hadhe sålt någon åker aff 
bet jordh oloffwandes, altså såden som dher uppå wäxen war aresterat dhen
Pedher begäredhe få behålla. I medher tydh dhe såledhes agerade bleffwa ther
medh hwar andra om be.te tienste såledhes wänliga i och wäll förlikte 
på sätt och wiß som föllier.
1.  Anlangandhe thedt jorda bythe som Pedher Pedherson haffwer giordt medh hust
ru Bengta och henneß barn dedt skall ewerdeligen stånda, att hwarken gud-
mundh eller någon annan her på haffwa något wydare inspråck. 2) det
kornedt som gudmundh haffwer olofwandes sått på Pedher Pedhersons
tillbytte iordh dedt giffwer Pedher Pedherson godwilligen eftter, och gudmund
således må dedt saklöst till sina nytta annama dock skall gudmundh 
dher emoth wara skylldig medh sin egen omkåstnadt wpårga samma
iordh igen som han olofwandes sått hadhe. 3). bleff och förlickt een gårß
gorderna att dher the äga ängh eller giärdhe tillhopa dher äger giärsegår-
den mötheß och bytes, att hwar skall giärda som han haffwer bruk till
men haffwer någon äng eller bruk för sig siellf, dhen äger och giärdha
för sig siellf. 4). bleff och samtyckt att intedt bythe på ägorna
skall skee wthan hwar behåller dher ägor i åker och äng, skog och mark
som af ållder warit haffwer och således ingen Jämkning them eller
andhra haffwa att prätendera mycket mindre eftter låtis.
 
När parterna såledhes wore förlyckte haffwa dhe sin emellan godwilligen
ett wythe wpsatt Nembl: 12 Richzdaler hallfparten till theraß Sochna
kiärckia och hallfparten till Rätten hwillket wjthe them skall uthan 
någon förwändh änskyllan wthlägga som thenna förlickning i någon 
måtte afbryther. Begärandes i lyka måtto Rätten willa samma theraß
förlickning wthi protocollet inskriffwa och sedan med domb bekräfta
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 880 (AID: v205987.b880, NAD: SE/VALA/0382503)