Sunnerbo dombok 1670

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3820 (AID: v205987.b3820, NAD: SE/VALA/0382503)
3v sin vällfångne egendomb, att derföre såszom gårdens rätta herre sampt husz
bonde fordrar och äskar han högre skatt aff be:te capiten än han för detta ha
fver varit vahn att vthgiöra hvar aff fougden Jönsz Bengdtzson slutar att all
denstund capitenen icke vill satisfaciera gårdens Vråsz rätta ägare och herre
uthi desz skattz och vthskylders nögachtige contribuerande må capitenen sökia sigh
annort lägenheet dett capitenen och giordt hafver och till een annor gård beflydt.
Capitenen Bengdt Nilszon står hårdt vppå broderens hr Boo Rosenstiernas
skrifft sägandesz sigh vthan den försäkring och [..] om recompance
med byggiande och gårdens förbättrande hade alldrigh så mycket påkåstatt dock
lijkvell sendt omsijder effter långdt discurerande uppå begge sijdor blefvo the sins
emellan så förente som effterföllies.
Capitenen Bengdt Nilszon vpdrager och sällier till hr Oloff Rosenstierna
sin pratension vthi Strömmen sampt såghquarnen och mölnquarnen med all
sin anhörigh redskap för 22 dr sm:tt der med Bengdt Nilszon betahlar dhe 10 dr
som han på gammall revst skyldigh är hvarföre fougden på sin herres wegnar
för detta kiöp 10 dr s.mtt skyldigh blifver om öfverbygning bleff så liqvide
rat dhem emellan att fougden på sin herres vägnar tillböd när Bengdt Nilson
restituerar gården igen så god som han var då han togh emott honom hvad
tå öfver laga byggning effter mäteszmanna ordom skiähligen pröfvas bygdt
vara skall capitenen betalasz eller stå honom capitenen frijtt at föra
husen dädan hvarest han hälst behagar och praetenderar fougden på 12 dr
till vphögningh på skatten hvilket wij lempnade så vijda giörliget är till husz
bondensz och åboens öfwereens kommande hvar med parterne åsämbdes
och togo afträde.

Samma dagh kom rätten gevallieren Mårthen Hindrich
son tillkänna gifvandesz huru som Peder i Äspenäsz hafver för någon tijdh sedan
tillijka med två andra solldater gådt vthi Nilsz Eriksons gård och vthan laga domb
vpslaget een huszdöör tagandes dher vthj 2 klädeszkiortlar, 2 klädesztrögor, 1 klä
deszmösza, 1 hufvudkläde, ett paar klädeszvantar, 3 stycken tillredde fåhrskin
2 sijllfnåhlar, een vedyxa, noch een fiorgammall kalff, samma Nilsz Erikson
som detta toge ifrån är döder men hans änkia står här för rätten igen
och tijllijka med gevallieren ofvanbe:te saak anklagar här till svarar Peder i
Äspenääsz sägandes sigh hafva skrifftelige ordres aff landzhöffdingen
vällborne hr Mauritz Posse att bekomma 10 rixdahler aff Nilsz
Erikszon i så motto alldenstund Peder i Äspenääsz obligerade sigh skola gifva
Nilsz Erikszon 10 rdr dher han bleff vthskrifven på vthskrifningen altså när
dhe kommo fram och denne Peder i Äszpenääsz bleff skrefven i ställett för
Nilses skull hafver be:te hr landzhöffdingen gifvit een sådan zedell
4r som praesenterades för rätten daterat Wexiö dhen 3 Martij Anno 1667 aff
denne ordalydelse skrefven. Effter Peder i Äspenähsz hafver belofvatt Nilsz Erikszon
10 rixdahler der han blefvo knekt altså vore billigdt att Nilsz Erikszon som slap
gifve Peder i Äspenähsz som i dett stället knekt bleff 10 rixd. etc.
När nu denne Peder i Äszpenäähsz åthskillige gånger hade krafft denne offabe:te
Nilsz Erikszon desze 10 rixdahler och dem effter sin offtabe:te giorde fordran
icke ährhålla kunne, tager han två sina camerater med sigh lijka såszom till vitne
och tå han kommer till Nilsesz gård är allena hustrun hemma hvilken effter
några timmarsz fördrögande vthskickar att hemkalla sin mann men när
dhe nu åther några timmar töfvat hade stijger denne Peder i Äszpe
nähsz med sine tvenne cammerater till, förmenandesz lagligen på vällborne
hr landzhöffdingens zedell, sigh kunna till 10 rixdrs värde vthmäta
och exeqvera och när de komma till huszdöran stötte hans cammerat nembl.
dhen ene solldaten på dören med kiäppen som då icke bettre förva
ratt var än haszpan strax flögh aff stolpen in på gållfvet, der effter
gingo de in vthmätandesz så mycket dhe tyckte vara till 10 rixdrs
värde eller pant som vptalt äro och gingo sina färde. Dett ärende togh
rätten i betänkiande och fan skiähligen sålunda resolvera, dhett han Peder
i Äspenähsz lefvererar offtabe:te saker tillbaka och detta sitt miszför
stånd böther med 40 marker smtt. Häradz nämbd beder för honom och
målzäganden gifver sin praetension effter.

Samma dagh framkom för rätten Johan Oluffszon i Borsna
skrifvare  med Berge Jacobson ibm ryttare klageligen sigh besvärade
dett dem bleff ifråntagett vthi förledne höst dhen 13 Novemb: Anno 1669
mycket gott om nattetijd, der effter strax sökt, och effter anmodan vpvachtat
mästa parten igenfunnet, natten effter i mörkret vthi Gnustorpz gärde.
Vijdare bekänner Johan Oluffszon han badh Andersz Christofferson
i Gnustorp ryttare och Andersz Pedeszon i Tutaryd ryttare
vachta effter tiuffven vijd Reeplösza brodh om natten effter thett
stalz. Till swarsz framträdde Andersz Christofferson och Daniel Peder
son gifvandes tillkänna när Andersz Oluffson och Berge Jacobson
hade begiäratt aff dem att de ville vaka effter tiuffven vijd
Replösza
brod om natten näst effter dett dhe och giorde och när
dhe hade vakatt och vakatt länge effter tiufven och icke funno honom
sökte the tillbakarsz igen till Gnustorp och i mörkrett inne vthi Gnu
storpz giärde mötte them tiuffven som språngh strax från skutett lopp
sin koosz åth trånga skogen och så försvan men stodett han redh
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3820 (AID: v205987.b3820, NAD: SE/VALA/0382503)