Sunnerbo dombok 1670

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3850 (AID: v205987.b3850, NAD: SE/VALA/0382503)
6v

Ej avskrivet mål härSamma dagh kom för rätten Swen Månßon i Hallarp och fram-
wyste ett kiöpebreff på een fiärding i Sundragården i Skiäckarp
 
7r
och såßom een Stufva står på grunden som Jöran Nilson i Bökhult för
menar vara sin, alldenstund han på henneß upbyggelse kåstatt hafwa, men såsom 
der uthi invändeß någon pratension, som rätten uthan syn och ransakninghz icke
parterne emellan affdömma kunde, beordradeß, Nämbdemännerna Simon i
Wästerhult och Jon i Wiggåhsa, samma ärende på sätt och vyß som we-
derböör förrätta, wyd den tyd som öfwerenß Stämmer med Swerigeß lagh
och öferliga Sedwännia hvar med Acqviecseerade.
 

Ej avskrivet mål här

S: d: Sven Jonson i Nannarp begiärar ett lagliget och rättfär-
digdt byte och arffskifte på sin hustruß vägnar efter hennes Sahl.
Moder Ingrid Larßdotter i Lyhult. Nu bewilliadeß Sven Jonson må-
taga några goda männ med sigh, som begiärer häradz prophoesen Nilß
Larson Gnilling, och 8 andra goda ährliga männ, att först låtha in-
ventera efter modrern, hvad lagligen till byteß emellan Systern och 
brodern finnaß kan, efter förälldrarna i löst och fast, hvilkeß  begiä-
ran är i sigh sielff skiählig och lagh lykmätig, ty bevilliadeß med första
företagaß kan, med begiäran sådant i Tingz protocollet inskrifaß må.
 
S: d: begiäres Jemkning emellan gårdmännerna i Signeßhult Jönß
Pederson och Gumme Nilßon, uthi een fiärdingz bruuk, halfft annatt
skeppeland
Rx. The må taga sielfwe gode männ, iemka sigh dett emellan effter
dhe äro för lyka skatt.
 
S: d: Framkalladeß Peder Anderson i Walßhult Solldatt ifrån Wäß-
bo härad, som tillförene är påberopat till wittne å förra Tinge
om een köpt Stutt, hvilken afflagd eed med hand å book
edeligen bekänner dett Jönß Broderson i Älmptåhsa, kiöpsla
gade ährligen med Peder Knuttson i Torseberga om een
Stutt för 9 marker Smtt och 2 öra och affdrogh för Faderns
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3850 (AID: v205987.b3850, NAD: SE/VALA/0382503)