Sunnerbo dombok 1670

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3970 (AID: v205987.b3970, NAD: SE/VALA/0382503)
18v skattejord igen som [..]

Ej avskrivet mål här

Samma dagh inladeß i Rätten ett kiöpebreff och pantebreff vthgi-
fvitt till Nilß Nilßon i Markaryd aff Sven Nilson Falk, och hans hu-
stru Elin Nilsdotter i Alanskiöp och pantsatt till Nils Nilson i Marka-
rijd 1/8 i Kylhult för 130 Dr smt med förord om de icke be-
tahlaß till förledne dhen 25 Augustj Ao 1663, tå skulle be:te 1/8 höra
Nilß Nilßon till. Samma 1/8 hafwer Nilß Nilßon Transporterat på
sin Broder Jönß Nillßon i Kyllhult, hvilken be:te 132 Dr till Nilß
Nilßon betalt hafver, och således blifver rätte ägare här till, efter
Sven Falk hvarken till föreskrefven tijd eller detta datum panten
igenlöst hafwer. J lijka måtto hafver hustru Karin Nilsdotter såldt
sin arffvedehl vthi be:te Kyllhullt 1/8 och derföre bekommet 86 Dr 22 öre
noch 1/3 vthi be:te 1/8 sigh sielff förhållet dhen hon ännu äger och detta
kiöpte Jönß Nilßon och hans hustru tillhopa än hafver Jönß Nilßon
emedan han var een ogift drängh för sigh egen jord vthi Alenskiöp
sigh tillbytt och kiöpt 1/4 vthi kyllhult aff Per Tormeson och gifvitt
honom tillbyteß 85 Dr Smtt så att Jönß Nilßon och hans hustru
på offvanbe:te sätt nu äga 1/2 gård i kyllhult på 1/3 vthi 1/8 när. Hvil-
ken iord är laghbuden och laghstånden. altså dömdeß kiöpett och by-
tet krafftigdt och gilt evärdeligen stända och efter begiäran aff-
händeß samma jord ifrån be:te Sälliare och bytare iembwäll
deraß hustrur Barn och arffvingar och fullkomb:n tillägnaß in vnder
Jönß Nilßon i Kyllult han hustru Gertrud Joenßdotter sampt
beggeß deraß barn och arffvingar till lagfången egendomb
med huuß iord etc.

Ej avskrivet mål här

19r

Ej avskrivet mål här

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3970 (AID: v205987.b3970, NAD: SE/VALA/0382503)