Sunnerbo dombok 1670

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3960 (AID: v205987.b3960, NAD: SE/VALA/0382503)
17v

Ej avskrivet mål här

18r

Ej avskrivet mål härS: d: Insinuerades i Rätten ett Kiöpebreff hvaruthinnan förmähleß
att Jönß Arffvedßon och hans yngste broder Jonas Arvedson
hafver saldt till sin Faderbroder Anderß Jönßon i Saxanähß
och hans hustru Märit Peerßdotter een Treding i halffwa Saxa-
nähß, och derföre fått 80 dlr Smtt Item Cnut Anderßon i Basa-
råhß saldt sin hustrus Jord för 40 dlr Smtt deßlykest Jönß Jönßon
och Joen Swen Ingeborg Kerstin Ingefryd och Anna Jönßdotter såldt
1/8 aff bete Saxenähß halffwe gård för 30 dlr Smtt nock äger Anderß
Jönßon halfwe gården i Saxenähß, med begiäran Rätten ville detta kiöp
med domb och skiöthe confirmera. Och saßom bete gårdelåter äro
laghbundne och lagståndne. Ty dömbdeß detta kiöp krafftigdt och gilt
evärdeligen Stånda och alldrig åthergånga.
 
Samma dagh kom för rätten Arrendatoren öfwer lille Tullen
och Accysen i Mallmö välbede Petter Paulin och inlade ett köpe-
breff uthgifwitt aff nämbdemannen vällförstdh Simon i Wästerhult
hwar uthi han bekänner sigh aff Fry willie och berådde mode hafva såldt
Vällbede Petter Paulin och hans k. hustru Chatarina Gyllenneroott och begges
deras arffvingar ¼ deehl aff Västre skattagården i Tansiö i Hynnerydz
Sochn, med Condition och willkorl om bete Gårde fiärding går
med lagh och rätt ifrån wällbete Petter Paulin, hans hustru och
arffwingar, tå beplichtar han sigh att gifwa lika mycken och god
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3960 (AID: v205987.b3960, NAD: SE/VALA/0382503)