Sunnerbo dombok 1670

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3900 (AID: v205987.b3900, NAD: SE/VALA/0382503)
11v

Ej avskrivet mål här

12r

Ej avskrivet mål här

Samma dagh upwijste Thor Nilßon i Qvinhult een obligation date-
rat dhen 2 Aprilis Anno 1668 som hustru Kerstin Ebbedotters mann
Nilß Jonßon i Kyllhult effter Sluten räckning hafwer gifwitt Tor
på 13 Dr SölferMynt obligerandeß såledeß sig till näste Michel-
mätzo dagh som då war skulden betahla hwilken dock ännu är obetalt
hustru Kerstin nekar intett till skulden hwarföre bleff henne dagh aff
rätten förelagd nästkommande Michaelis dagh giäldett att betahla.

Ej avskrivet mål här

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3900 (AID: v205987.b3900, NAD: SE/VALA/0382503)