Sunnerbo dombok 1670

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3810 (AID: v205987.b3810, NAD: SE/VALA/0382503)
2v
       
       
       
       
       
1    Klåckare gård i Vrå medStrömmen,    
  Hästhult, Glamßhult, Kränkeboda, Kroxhult, Håkanßhult  Brådhult, Åkerbelt    
  Lindhult, Abeßhult, Ryd, Ösiöhult, Ormhult, Gunnalt, Norra Ämbo, Jorsaryd    
  Våcköön Bäck, grytåhß, Torseberga  Wikißnäß.    
       
3r

Ej avskrivet mål här

Dito kom för rätten Capitenen Bengdt Nillson i Wråå, kla-
 
gandes öfver Jönß Bengdtson hr Oluff Rosenstiernas Fougde, förr
Capitenen Bengt
gifvandes Fougden hafwa honom affsagdt ifrån gården Wråå, hvilken
Nilßon klagar till
gård åboen Bengdt Nilson hafwer mycket väll bebygdt, med Sågeqvarn
Hr Oluff Rosen
och tillhörige värktygh förbettrat, sampt i åcker och annat gården
stienerna Fougde
för eed gatt, hwar uppå han framwysto sin Förrige herres hr Boo
för de han hoo aff
Rosenstiernas Assecurations skriftt, att hwad han öfwer laga bygningh
sagdt hafver att
gården formerar skall han derförr skiähligh refusion och vedergiäll-
vydare gården Vrå
ning åthniuta. Jönß Bengdtßon swarar sigh icke honom ifrån gården
beboo.
affsagdt, uthan såßom godzet nu nyligen, bröderne emellan skifttat är
 
och gården Vrå till hr Oluff Rosenstierna arffallen, är för menar
 
han sigh förrmehra hafva att råda och disponera der om, som annan
 

 
 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3810 (AID: v205987.b3810, NAD: SE/VALA/0382503)