Sunnerbo dombok 1670

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 4000 (AID: v205987.b4000, NAD: SE/VALA/0382503)
21v Anno 1670 dhen 10 11 och 12 Octobris ordinarie laga tingh
höltz med menige allmogen vthi Sunnerbo härad å rättan tingstad Hampna
da närvarandesz Johan Gisaszon häradzskriffvaren vthi cronones befall
ningzmans ställe sampt häradz eedsvåren nämbd.
Nembl.n

Jon i Horn Simon i Wästerhult
Peer Anderszon i Bärgheem Jon i Viggåsen
Peer Jonszon i Snällszböke Johan i Vixiö
Andersz Pederszon i Tutthult Knutt i Biärnaryd
Jon Arvedszon i Siöhult Jon Krååk i Linneråhsz
Påfvell i Ryd Larsz i Ragnilakiöp

Samma dagh effter tingzlysandett vpbudesz
desze gårdar
1/4 aff Rönninge i Nyttia sochn för sk. revht. 1
1/4 aff Staffsättra i samma sochn för sk. revht. 1
1 Backagården i Nyttia för sk. revht. 1
1 Ågården ibm för sk. revst. 1
1 mellomgården ibm för sk. revht. 1
½ söndragården i Nyttia för sk. revht. 1
½ hemman Åhrszhult norragården i Lijhult sochn 1
1 Bökhult i Nyttia S. 1
1/4 aff Biärszhult i Hynneryd sochn 1
1/9 aff Häslehult i samma sochn 1
1/8 aff Kiäxnähsz i Pietterydz sochn 1
1/5 aff Snickaregården i Skeen 1
½ Linneråhsz i Pietterydz sochn 1
Larsz S.S. arffzlåth i söreg: Älinge 1
1 Grimsedt i Anderstad sochn 1
½ Signeszbo i Vrå sochn 1
2 toland i Rya i Ångelstad sochn 1
1/3 aff Bäck i Kånna sochn 2
½ mellomgård  i Bäckarid 2
1/4 aff östra Rörszhult i Odensio sochn 2
½ Fägrult i Hynnerydz sochn 2
22r 1 Toreszgård i Kallszhult i Hallaryd sochn 2
1 dragonsgård ibm för sk. revht. 2
1 Jacobs gård ibm 2
1 Lindhult i Pietteryd sochn 2
1/4 aff skattagården i Kånna 2
1 Hulegård i Dörarp med ett torp frälse på kiöp 2
1 Steensz gård i Flattinge frälse 2
½ Ekenähsz i Giötherydz sochn 2
½ Backagård i Horseberga för sk. revht. 2
1 Askenähsz säterij låther vällb.ne Sweckertt Gyllennerodtt
för pant till vällb.ne Nilsz Skunk upbiuda 2
½ Eskill Påfvellsons gård i Boarp 2
3/4 aff begge skattagårderna i Skogare i Anderstadz sochn för
skatt reuht. 2
½ Buggatorp i Liunga sochn 3
1 Qväniarp frälse på pant 3
1 Förarp frälse på kiöp i Tutaryd sochn 3
½ Hyalt i Vrå sochn 3
1/4 aff Sinnerszhult i samma sochn 3
½ Lambakull i Augunnaryd sochn 3
1/3 aff Cronebo i Berga sochn på pant 3
1 Foglanähsz Lijevagn och Örneholma 3

Samma dagh framkom för rätten Jon Pederszon i Berghem
och kärade mott hustru Karin Nilszdotteer i Bäck dett hennes
sahl. mann Jönsz Svenszon bekom aff honom een häst på
kiöp för 4 dr smtt, hustru Karin nekar intett till kiöpett vthan
loffvar effter förmågo betahla, skiuter sigh på sin fattigdom och
månge giäld, omsijder lofvar betahla 2 dr smtt i värde eller
arbete, der på gaff handsträckning och affträdde.

Samma dagh vpstegh för rätten Simon i Västerhult, Peder i Bärghem
och Joen i Viggåhsen och gifva tillkänna dett dhe å jordransakning hafva
varitt befalte see och besichtiga tu hemman, Skogare vthi Annerstad sochn
och befunnitt att hvarthera hemmanett kan vara til vthsäde 4 eller högst
5 toland ensädj och vthan träd, äng till boskapzföda öfver vinteren
10 lasz ängh, äro belägne på een måhszudder ibland stenskiärff och
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 4000 (AID: v205987.b4000, NAD: SE/VALA/0382503)