Sunnerbo dombok 1670

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3860 (AID: v205987.b3860, NAD: SE/VALA/0382503)
7v
Giäld, sonen betahla skulle 6 marker Smtt så och qvittade i giälldett,
Peder var skyldig Jönß 3 marker och 2 öra, bediandeß sig så sant Gud
hullden till lyff och Siähl.
 
Capitenen. Bengdt Nilson i Wrå på een drängh Swen Nilsons ord, och hans
Faderß, wyd sin siähl salig heett berättar, när pantningen skedde i Tor-
sebärga, bekände Perder dett Stuten hörde honom intett till, uthan Jönß i 
Älmåhß är een ährlig Solldatt, och Stält sig väll. Nu kommer Peder i 
Torseberga sielff icke tillstädeß, ty upsättieß deen saken till nästa 
Ting. p.
 
Samma dagh Larß Jonson i Torsedh aff Bärgz Sochn
kärade [..]
 
 
Samma dagh häradz Prophoss Nilß Larßon Gnälling gifwer tillkänna
dett Ingebor Pederßdotter i Råakiöp uthi Torpa Sochn ogifft å skatta Frälse
hafwer låtett sig lägra aff een ogifft dräng Anderß Jonßon i Ekorna-
hult i Knärrydz Sochn i Hallaryd, hon födt barn dhen 13 Januarj 1670
som fick doop och Christendomb. Nu sägeß drängen är till sinneß
att willia wyaß med henne, om hennes moder will updraga dhem
sin jordapartt. Om skrifft och Gudz Församblingz grannskap re-
mitteraz effter kyrkioordningen till dett ährewyrdiga Prästerska
pett, och om Gifftermåhlett emädan giärningen är giord uthan häradz.
 
Samma dagh framkom wtt Jöran Nilson i Bökhult Bok
hållare på [..]
 
8r

Ej avskrivet mål här

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3860 (AID: v205987.b3860, NAD: SE/VALA/0382503)