Sunnerbo dombok 1670

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 4020 (AID: v205987.b4020, NAD: SE/VALA/0382503)
23v bekänner han var drucken uthi slåterööll Anno 1669 då hoff han sigh
vp i een säng der hon lågh och strax insompnade, Jönsz säger sigh intett
vijdare besked vetha i dhen saken eller beskyldningen. Resolutio. Jönsz
Jönszon böthe för mökränkning 40 marker till 3skifftesz Giffterm B.
3 Cap. i L.L. fadrenom, konungenom och häradett.

Samma dagh framkom för tingzrätten Gunnill Larszdotter i Mister
hult å skatta ogifft bekänner sigh vara besufven aff een ogifft ryttare
Jon Knapp, nu döder, denne Gunnill bekänner sigh gå med Jon Knapz
barn och väntar sigh effter julehälgen 1670, vpsattesz till barnett
födt varder.

Samma dagh framkom för rätten Nilsz Bengdtszon i Biärnared
uthi Ångellstad sochn begiärar hans vthfästa eed och edmän inskrifvasz
må i protocollet som han nu tillstädesz med sigh betingat hafver för det
han Nilsz Bengdtszon i Biärnaryd i föreden och hans eedmän, ähr
lige och oberychtade dannemän nembl.n Gumme Nilszon i Äpplenäsz
Bengdt Jonszon ibm, Andersz i Biärnared, Larsz ibm, Oluff Pederszon
i Ratare, begiärandesz han må fylla eeden för sin perszon med bemelte
6 mannom, dett han icke hafver villiandesz eller vethandesz sig till
nytto användt någott hr Jönsz sahl. kyrkioherdes i Angellstad ned
satt godz i fäijdatijden, bediandesz sigh så sandt Gud huldan till lijff 
och siähl, nu gifz Nilsz Bengdtszon ett gott lofford och ingen fordrar
vijdare eedgång. Rätten finner effter lagh Tingm B 24 Cap. L.L. vari så
gilder eden gifven som gången och Nilsz Bengdtszon vijd sin ähra behållen
och den som honom annat vijter eller förkastar och icke mächtar bevijsa
må vara förtänkt vndergå laga straff.

Samma dagh framträder för rätten v.tt Mårten Hindrickszon och gaff till
känna dett Jöran Knuttszon i Anderstad å frälsze gifft mann hafver sig
förlägratt med ogifft qvinfolk Ingred Jonszdotter i Skeen å frälse barn
samman afflat som föddesz vijd miszommarstijd hon [..] vara siuk hemma
barnett sammaledesz.
R. Effter giärningen är vpenbar vorden stor synd och förargelsze
ty dömdesz Jöran Knuttszon effter publicerat straffordinantien till 80 dr
och stå uppenbara skrifft, Ingred är fattig tienstequinfolk, får lyffte Simon
i Wästerhult och Jon i Viggåhszen för halffparten aff löfftet 20 dr
vijdare tro dhe sig intett till, elliest må hon arbeta eller tiena för dett
öffriga och stå uppenbara skrifft.

Samma dagh framstältesz Peder Nilszon i Tokare å frällsze aff Nyttia
sochn bekänner sig lägrat Ingred Jonszdotter i Rååsz tå begge ogiffte
till tienst i Tiuffvarp 669, barnett föddesz i miszommarsz fått doop och christen
domb. I medler tijd är Peder Nilszon gift vorden för än yppadesz hon
24r war hafvande dock till gifftermåhlen skedde förliuszning. Ty böte Per Nilszon
för mökränkning 40 marker till 3sk. Giftm B. 3 c. L.L. Jöran Nilszon i Bökhult
lyffter för sakören. Om skrifft och Gudz församblingz gemenskap remitteras till
dett vyrdige prästerskapett.

S:d: v.tt Mårten Hindrickszon klagade moth Jöran Nilszon i Balkarp om
een förkommen boock som han förmenar vara bitin aff hans hund och
bleff mäst vpäten. Jöran nekar till sin hund föregifvandesz hunden var
bunden tå bocken förkom. Omsijder vthfäste Jöran i Balkarp een trigge
manna eed dett hans hund, dett hans hund icke hafver bititt ihiäll Mårten
Hindrickszonsz bock vthan var tå bunden, att fylla vijd nästa ting.

Samma dagh framkom Larsz Nilszon lanbofougde med åboen Andersz i
Sunderåå å frälse besvärade sigh öfver ryttmästaren vällb.ne Johan Pållman
till Vgglanszryd nu icke tillstädesz om een nidhuggen humble tvärgiärdesz
gård, nu kommer ryttemästaren icke tillstädes vthan skrefvett sin vhrsächt.

S:d: framkom v.tt Jöran Nilszon vällb.ne hr Peder Sparres Larsons
general gouverneurs på Giötheborg vthskickade bokhållare med flere aff fräl
se godzäganderna till Höredasz by och åboer i Bärga sochn om tvenne torp
eller nybygge till tvenne frälsehemman Giäszhult. Sven Anderszon i [..]
måhle rättare tillstädesz föregifver sigh icke vara nu fullmächtigh att
svara i den saak och hans eller jordägande till Giäszhult hr Lago Yxkull
är icke stämbd ty begiärasz citation.

Samma dagh framkom Tuffved i Hampnada kärade mott Nilsz Nilszon
i Misterhult om frijheett sökt höga öffverheten för brandskadan i fäijdatijden
halffparten är clarerat. R. Nilsz Nilszon betahle som dhe andre hemman giordt
hafve.

S:d: instälte sigh för rätten Sara Nilszdotter i Torarp gifft effter hög
vyrdige biskopens i Wexiö skrifvelse daterat Anderstad dhen 15 Septemb 1670
hennes man Andersz Ollåfszon i Torarp å frälse är stämbd och icke
tillstädesz, bleff angifvin och upskrifvin för stembningz försittiande 3 marker till 3sk.

S: d: anklagadeß Anderß Nilßon i Åckerhult, dett han skulle angrijpitt hustru
Kerstin i Håkonnahult, hustrun är intett tillstädeß, nu framkalladeß h. Kirstins mann
Nilß Pederßon, han frijligen bekänner, dett hans hustru bleff icke slagen
eller skadd med wredeß mod, blånat eller blodwyije, icke heller kläderefnat
och kan icke bewijsaß någon kyrkiotienstz förhindring skedde, som pastoris Attest
med Kyrkionämbden som tå tillstädeß woro medgifwen, dock för än han
ledsagade henne fogeligen i sin Stoole, hafuer han godwilleligen skiänckt till
Kyrkian 16 öra Smtt Ty synes Tingzrätten der medh låtha sigh beroa
dett aff Kyrkionämbden är bewilliat.
 
S: d: Månsz Månszon i Runckarp begiärar byrdzbreff på sin sons
Månsz Månszonsz vägnar, stannatt gulldsmedz gesell i Stocholm född aff
ährlige förälldrar fadren Månsz Månszon och modern hustru Anna
Clemetzdotter, med sine k. förälldrarsz inrådande begifvitt sigh till ett
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 4020 (AID: v205987.b4020, NAD: SE/VALA/0382503)