Sunnerbo dombok 1670

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 4020 (AID: v205987.b4020, NAD: SE/VALA/0382503)
23v

Ej avskrivet mål här

24r

Ej avskrivet mål härS: d: anklagadeß Anderß Nilßon i Åckerhult, dett han skulle angrypitt hustru
Kerstin i Håkonnahult, hustrun är intett tillstädeß, nu framkalladeß k. Kirstins mann
Nilß Pederßon, han fryligen bekänner, dett hans hustru bleff icke slagen
eller skodd med wredeß mod, blånat eller blodwyte, icke heller kläderefwet
och kan icke bewysaß någon kyrkiotienstz förhindring skedde, som pastoris Attest
med Kyrkionämbden som tå tillstädeß woro medgifwen, dock för än han
ledsagade henne fogeligen i sin Stoole, hafuer han godwilleligen skiknekt till
Kyrkian 16 öra Smtt Ty synes Tingzrätten der mez låtha sigh beroa
dett aff Kyrkionämbden är bewillias.
 
S: d: [..]
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 4020 (AID: v205987.b4020, NAD: SE/VALA/0382503)