Sunnerbo dombok 1670

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3950 (AID: v205987.b3950, NAD: SE/VALA/0382503)
16v i Tofftaholm 10 rdr vthi godt contant smtt och således kiöpett gott ährkent
och der han mehr kan med skiähl praetendera må han och dett hoosz vederböran
derna effter förmågen giöra. Detta Nilsz sielff bekiände.
3. Bleff och bevittnat i andra halffva gården är mehr jord som syskonen
är ährfallen, där Petter kan hafva någon praetention vijdare må han den der
vthsökia så vijda han gitter.
4. Synes och aff Petters nu insinuerade protest att han hafver till detta kiöp
ytterligare samtyckt effter han allenast praetenderar på 10 rdr dhem han kan
i offvanbe.te andra halffva gård och sine broder vthfordra det bästa han gitter.
5. Hafver och Petter yttermehra gifvitt sin broder Joen skrifftelig fullmacht be.te
sin iordapartt försällia dett Jon för rätten nu tillstod och bekiende.
6. Bemelte Petters broder Jon i Gunghult bevittnade för rätten att han offtast
hafver skrifvitt sin broder till och honom tillbudett denna försålda iord kiö
pa och åtherlösza men Peder skrifvitt honom till svar sig inga medell
där till hafva, han begiärar denna iorden intett, han Joen må giöra aff
henne hvad han vill, denne Jon bekänner och att der Petter vill lösa
sin iord igen så hafver Joen sielff den behållen och Petter skall få dhen
aff honom lösza när han behagar hvilken dehl icke är vthi denne försål
de iord vthan vthi dhen andra halffva gården.
7. Ähr be.te halffve försålde gård långe sedan både lagbuden och lagstånden
och imedlertijd alldrigh dett ringeste der på klandratt eller någott inspråk
giordt, så hafver icke Petter i rättan tijdh här på talt eller klandratt
och således där han någon rätt hafver hafft den förtegatt, jura enim vigilan
tibus et non dormientibus inserviunt.
8. Om dett skiöthe icke ginge är lijkvist sielfva kiöpett krafftigdt efter
alt hvad lagh fordrar är för rätten passerat och laghlige fullbordatt.
9. Hafver icke heller Peder Peerszon nu klandratt med penningar uthan
breff, icke heller hafver han sielff som genom sin fullmächtige sin iord för
såldt ius retractus för desze skiähl kan med kiöpebreffvett ingalunda längre
sahl mr Johans hustru och barn till största skada uppehållasz uthan med
deltesz.

Samma dagh framstegh för rätten vyrdige och vällärde hr Jöran Osen
gius kyrkioherde vthi Annerstad och inlade i rätten ett kiöpebreff vthgifvitt
aff Erek Jönszon i Norrnähsz aff innehåll att han aff frij villie med
sin hustrusz Kerstin Månszdotters goda iaa och samtycko hafver vplåtett
och såldt offvanbe.te hr Jöran i Anderstad een fiärding vthi norregår
den Skieen och derföre bekommett 120 rdr. Be.te Erek var och nu till
städesz och tillstod kiöpett och att han var richtigdt betalt. I lijka
måtto inladesz vthi rätten eett kiöpebreff vthgifvitt aff Nilsz Nilszon
i Skieen der vthinnan han bekänner sigh med sin hustrus iaa och samtycko
17r hafva såldt länszmannen v.tt Jönsz Månszon i Hallarp 1/4 i be.te
Skieen och derföre bekommett 100 rdr och een koo vthi äthlefz gåfva, be.te
länszman var nu här för rätten tillstädesz och bekiende sigh samma gårdefiär
dungh hafva såldt mehrbe.te h.s vyrd.tt hr Jöran Osaengio för samma prijsz
han dhen för detta kiöpt hafver och derföre sin fullkombl.e betallning vnd
fångett så att honom så med kiöp som betallningen väll åthnögdes och
såledesz äger nu h.s vyrd.tt halfva Skieens gård hvilken halfva gård är långdt
för detta laghbuden och laghstånden och sälliarne så väl som köparen
begiära dom och fasta här öfver, samma begiäran såszom dhen är lagh
ligh iembväll många skiähl som i protocollet finnasz, ty dömbdes detta
kiöp krafftigdt och gilt nu och i tillkommande tijder att stånda och alldrig
åthergånga och således affhändes een halff gård ifrån offvanbe.te sälliare
deras hustrur barn och arffvingar så födde som ofödde och nu tillägnas
och skiöthes in vnder offtabe.te h.s vyrd.tt hr Jöran i Anderstad, hans k. hustru
sampt begges deras barn och arffvingar till evärdeligh laghfången
egendomb med huus jord.
Rationes hvarföre offvanbe.te skiöthe på ½ gård Skieen meddeltes hr
Jöran Osaengio.
1. Ähr denne Skeens gård åthskillige gånger långdt för detta vpbuden och
Mårten i Näglinge icke för än sedan hr Jöran i Anderstad hade kiöpt
samma halfva gård och nu kiöpett med någre breff som ähre skreffne för
34 åhr sedan klandra vill.
2. Haffva och sälliarne bodt i Skeen i några åhr och imedlertijd hafver
alldrigh Mårten på dem klandratt, der han hade hafft någon rätt hade han
intett effterlåtett dhem der så länge boo vthan legha.
3. Haffver Mårten sielff skriffteligen försäkratt hr Jöran villia giöra
sin flijtt att hr Jöran skulle få kiöpa samma halffva gård, då och före
gifvitt hoosz hr Jöran sigh hafft een dehl der vthi och låtett hr Jöran
gifva sigh penningar nembl.n [..] derföre och sedermehra lefvere
rat hr Jöran samma penningar igen hvar aff slutas kan om Mårten
hade hafft någott arffzrätt hade han väll behållett penningarna.
4. Haffver länszmannen Jönsz Månszon i Hallarp kiöpt een fiärdingh
i hela gården till sigh och sedan transporterat sitt kiöp in på hr Jö
ran, då hafver hr Jöran lefvereratt Mårten i Näglinge hela summan
som Jönsz Månszzon för gårdaparten hade vthgifvitt, honom Jönsz
att restituera hvar aff slutasz om Mårten hade hafft någon rätt i
samma gård hade han väll då sin part afftagett.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3950 (AID: v205987.b3950, NAD: SE/VALA/0382503)