Sunnerbo dombok 1670

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3980 (AID: v205987.b3980, NAD: SE/VALA/0382503)
19v

Ej avskrivet mål här

20r

Ej avskrivet mål härSamma dagh prasenterades för rätten åthskillige kiöpebreff, hvaruthinnan
Sahle Borgmästarens Månß Peerßons arffwingar i Wexiö, bekänna sigh ha-
fwa såldt till Anderß Jonßon i Saxanähß een gårdadehl i Hulta, begiärandes
der på måtte skiöte meddeleß. då framsteg een gammall mann Broder Ben-
gdtßon bd hwilken för detta nembln Anno 1662 dhen 17 eller 18 Juny
då ordinarie Ting stod i Hampneda, ährhölt Tingzrättens domb att blifwa
wyd Sahl Månß Persons skatte arffweiord i Hulta, som han försträckte pen-
ningar 70 marker, längst sedan till Broder Bengdtson pantsatte, till deß
han sin betallning igen bekommen, och Anderß Joenßon i Saxanähß, sökie
sine Fångeßmän. Offwanbete Månß Perßonß arffwingar, dett bästa han kan
och gitter, hwarförr bleff denne gången intett skiöthe här å gifwitt.
 
Samma dagh kom för rätten Håkan i Forssa, klagandes på Larß i Räntan
i dett [..]
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3980 (AID: v205987.b3980, NAD: SE/VALA/0382503)