Sunnerbo dombok 1628

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 214 / sid 1 (AID: v49319.b214.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
Lefererat den 28 Martij 1629

Anno 1628 denn 31 Martj stodh lagha häredztingh ij Pie
terydz sochnn i Kiäxnäsz, vthj näruaro wälbördigh Truls Pär
son Kååsze thill Öijhullt, Arfuedh Pärsonn thill Oshullt, Ithem
konungh Maij:tz befalldningzman och arendator ehrligh wisz
och försichtigh Måns Jonszonn i Jönekiöpingh, sampt vnder
fougtenn ehrligh achtat Päder Carallszonn i Trotteslöff
sampt häredz nämdhn.

Nämdhenn  
Jöns Jeppeszon i Rydh Pär Nillson i Ösziö
Ebbe i Hiullsznääsz Pär Johanszon i Judhullt
Anders i Berghem Giszle i Tranhullt
Måns Båtillszon i Horn Lars i Alenszkiöph
Nils Bugge i Skaerph Pär Bengtson i Trotteslöff
Lasze i Bråddallt Oluf i Håålegåårdenn
  12


Samme dagh fordrade arendatoren w: Måns Jonszon af all
moghenn för 624 af huar gåårdh för skoor och pällszar
päningar - 17 öra efter odugeliga pällszar vtgiordes som
intett blefuo vpburne.
Till det andhra beiakade allmoghen at willia hålla be
falldningzmanszens häst huar på et dygnn för han förhallst
them medh tiondhenn.
Till det tridie förfräghade arendatoren huadh slagz sädh all
moghen vttgiordje vthj gierdenn och införde thill Callmar, i dätta
åhr 1628. Der till allmoghenn swaradhe at de hade kiöpt
af w: Birghe Pärsonn slotzschrifuaaren, och gafuo honom för huar
tunna päningar - 3 daller.
Till det fierdhe klaghar arendatoren at krigzfollket hafuer
boskapskattenn inne medh sigh för åhr 1627 huillket arendato
ren hafuer betallt och begierer dom, at huadh de icke godwillligen
skattenn willia vttlägga ifrå sigh skola länszmänderna hafua
macht them vttpanta, huillket effter HKMaij:tz mandaat blef
dömdt at the skola lägga thett ifrån sigh, eller blifua pantadhe.
5 Liustes och på om lagha brodhar, att alla skola hålla sina brodhar
färdigha.Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 214 / sid 1 (AID: v49319.b214.s1, NAD: SE/VALA/0382503)