Sunnerbo dombok 1624

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 8 / sid 1 (AID: v49319.b8.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
Anno 1624. Denn 18 Junj. Stodh Lagha Häradz
Tingh i Sunderboo Häradh, å Rättann tingstadh
Hampnedha, wthj Närwaro, denn Edle och wälb:ne Her-
re Här Ture Sparre Till Erikstadh, Wälb:ne Erik
Jöranßonn till Gänsätter, Och Nääß. Ståthållare
Oppå Cronobergh, Jchem Wälb:ne Christopher Ribbing
till WlfzNääß Jchem K: May:tz Befalldningzman och
Arendator Erligh wyß, och försichtigh Måns Jonßon
i Jönckiöpingh sampt Häradz Namdn.
                     Nämdhenn
Ebbe i Hiullßnääß.       Nills Bugge i Skaruph.
Jöns i Rydh.               Per Bengdtson i trotteslöf
Oluf i hålegårdenn.       Anders i Berghemb.
Laße I Bråddallt.       Pär Nillßonn i Ößiö.
Gije i Tranhullt.               Lars i alenßkiöph.
Måns Båtillßon i Hornn.     Eßbiörnn i Länshuullt.
 
Samme dagh kom för Rätta Någhra knechtar och klagade sigh
öfuer w: Pär Olufzonn, at hann hadhe theras tilldellningh them
ifråå, Så befandz at the blefwo afdelldte till besolldningz folk
wthj moadaa, derföre kunde de icke hafua tilldellningh här
hemma och hafua fry besolldningh Borto.
 
The andre som hemma Wååro hafuer Pär Olufsonn delldt them
till Länßmänderen, och afräknat medh wthj sinn opbördh them
han gaf sinna Zedlar at the skulle Blifua till fridh ställdte
så mange som gamble wååro, och the Nyskrifne Bestodhz Ingen
tilldellningh.
 
Samme dagh kom för Rätta Ingor i Berghem, och På sine moders Be-
nemdh Kirstinn Skommeholms wägnar, klagade at fougdtens
Päder Olufzons, Och wälb:dig Erik Månsons tiänare hade Pantat
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 8 / sid 1 (AID: v49319.b8.s1, NAD: SE/VALA/0382503)