Sunnerbo dombok 1624

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 8 / sid 1 (AID: v49319.b8.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
Anno 1624. Denn 18 Junj. Stodh Lagha Häradz
Tingh i Sunderboo Häradh, å Rättann tingstadh
Hampnadhe, wthj Närwaro, denn Edle och wälb:ne Her-
re Här Ture Sparre Till Erikstadh, Wälb:ne Erik
Jöranßonn till Härsätter, Och Nääß. Ståthållare
Oppå Cronobergh, Jthem Wälb:ne Christopher Ribbing
till WlfzNääß Jthem K: Maij:tz Befalldningzman och
Arendator Erligh wijß, och försichtigh Måns Jonßon
i Jönekiöpingh sampt Häradz Nämdn.
                     Nämdhenn
Ebbe i Hiullßnääß.       Nills Bugge i Skaerph.
Jöns i Rydh.               Per Bengdtson i trotteslöf
Oluf i hålegårdenn.       Anders i Berghemb.
Laße I Bråddallt.       Pär Nillßonn i Ößiö.
Gisl i Tranhullt.               Lars i alenßkiöph.
Måns Båtillßon i Hornn.     Eßbiörnn i Länshuullt.
 
Samme dagh kom för Rätta Någhra knechtar och klagade sigh
öfuer w: Pär Olufzonn, at hann hadhe theras tilldellningh them
ifråå, Så befandz at the blefuo afdelldte till besolldningz folk
wthj moadaa, derföre kunde de icke hafua tilldellningh här
hemma och hafua frij besolldningh Borto.
The andre som hemma Wååro hafuer Pär Olufsonn delldt them
till Länßmänderne, och afräknat medh wthj sinn opbördh them
han gaf sinna Zedlar at the skulle Blifua till fridh ställdte
så mange som gamble wååro, och the Nyskrifne Bestodhz Ingen
tilldellningh.
 
Samme dagh kom för Rätta Ingor i Berghem, och På sine moders Be-
nemdh Kirstinn Gommeholms wägnar, klagade at fougdtens
Päder Olufzons, Och wälb:dig Erik Månsons tiänare hade Pantat
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 8 / sid 1 (AID: v49319.b8.s1, NAD: SE/VALA/0382503)