Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 500 / sid 95 (AID: v206256.b500.s95, NAD: SE/VALA/0382503)
94
 

Ej avskrivet mål här   
60 Anders i Probstekiöp, klagade till sin farbroder Per Börgeßon
Klander om i Rataryd, angående skatterättigheten af halfwa gården dher
skattejord sammastedes, som Per i possession innehafwer, med på
 
stående, att han bewysa måtte, qvo jure han ber.de skattejord
sigh bemechtigat;        Till swars Per Börgeßons Söner
 
95
Jöns och Erick i sin faders siukdomb sigh instellte, föregifwan-
des, det han nästan för 30 åhr sedan kommen i possession
af ber.de skattejord, den han dehls efter sine föräldrar Erfft, dehls
och gienom giord försträckning till sin Sahl. fader på 84 Rdr
emot underpantt af skatteJorden sigh tillhandlat, inläggandes dher
öfwer åthskillige skriftelige documenter, både af d 23 Octob
1670 som d 20 Juny 1672 föruthan det han ifrån Ao 1672
till 1689 betalt skatten för sin stiufmoder åhrl.n 3 dl.r Smt
som är 51 dl.r förmenandes således ifrån samme prätension böra
wara fryehrkiend, hwilcket ährende Retten togh att öfwerläggia, 
och dher öfwer således Sententierade som föllier;
Resolutio;
Uthi saken emillan Anders i Probstekiöp kierande, och farbro-
dern Per Börgeßon i Rataryd, gienom deß Söner Jöns och 
Erick Swarande, angående förmennt prätension uthi skatte
rättigheten af halfwa gården Rataryd, kieranden söker att åth-
niuta, men såsom han med intet skiähl eller wittne kunde till
ehrkienna farbrodren att wara något wederhäfftigh för samma
Jord, uthan han med åthskillige attester bewysta, till sin fader
i lyfstyden giordt försträckning på 84 Rdr 8 1/5 öre, Jtem 
från 665 till 672 i uthlagar för sin fader betalt 26 dl.r 16 öre
som och uthlagt skatten från 1672 till 689 51 dl.r, och han 
der förr till betalning lembnat åth sin Son så mycket i
ber.de Jord, som sigh der förr belöpa kunde, deßuthan Swa-
randen beropar sigh på Kierandens långliga stillatyande
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 500 / sid 95 (AID: v206256.b500.s95, NAD: SE/VALA/0382503)