Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 510 / sid 97 (AID: v206256.b510.s97, NAD: SE/VALA/0382503)
96
 
blef af Retten resolverat och för godt ehrkiendt, kierandens
prätension i dhy måhl så mycket skiähligare att upphäfwa, såsom
Swaranden sålunda bewyst sigh skattejorden, öfwer och icke under be-
talt hafwa, äre och deßuthan sådanne gamble prätensioner, 
på hwilcka uthi 30 åhrs tyd intet lagl.n talt blefwet gienom
kongl. nådigh förordning abandonerade wordna.
   
61 Samma dagh kom för Retten, Baron och General Fellt Tygh
TingzAttesta mestarens höghwälborne hr Johan Siöbladz betiente Gunne
tum Nilßon i Seingesöö af Retten begierade, det honom att Attestatum
 
publicum måtte meddehlt blifwa om ödesmåhlet af hemmanen
Swenshullt och Alltaböke, hwilcket Retten intet anstod att wägra,
Eftersom Nembden uppå tillfrågan, stadnade  i det bewittnande, det 
een Treding af Swenshullt, hafwer uthi Sex åhr legat öde,
och 1/4 af Alltaböke, allenast 1691 öde warit, fördenskull uppå Nemb-
dens betygande, blef detta till sanferdigt bewys meddehlat.
   
62  

Ej avskrivet mål här

 
 
 
 
 
97

Ej avskrivet mål här

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 510 / sid 97 (AID: v206256.b510.s97, NAD: SE/VALA/0382503)