Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1290 / sid 251 (AID: v206256.b1290.s251, NAD: SE/VALA/0382503)
250
   
   
   
   
   
   
96 Dher efter Lensmannen wäla.tt Nils Jonßon, för Retten
Om hemgång anklagade Solldaten Eskell Olßon i Ståckalt och Hinneryd
af een Solldat, Sochn, som skall han d 29 sidstledne Octob: /: då han
 
war i Marche till ett Compagnie: Möte i Juddhullt, uthi
giästgifwaregården Traheryd stoor excess föröfwat, uthi bor
det 32 hugg med werjan huggit, giästgifwaren ochEj avskrivet mål här
 
 
 
 
 
251
huuswerden sampt med hans hustru, barn och tienstefolck uhr
stugan förjagat, med hwad mehra, som giästgifwarens Bengt
Fattbergs der öfwer i Retten insinuerade skrifftel libell /: som
ad acta förwarades :/ tydeligare demonstrerar.
Solldaten Eskell såsom swarande sig framstellte, kunnan
des denne sin föröfwade olydighet ey förneka; alltderförr
som och i anledning af det 5 Cap Eedzöhreb. L.L. dömbdes
Solldaten Eskill Olßon för hemgång att plichta __ 40 .
sampt twenne gånger för föröfwat Nydingzwerck för hwart-
thera __ 40 . i anseende till dhe många hugg han för-
öfwat, sampt deßuthan wara förplichtat med giästgifwaren
om deß tagne skade efter mätesmanna orden, att förrenas.
 
   
  97
   
   

Ej avskrivet mål här 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1290 / sid 251 (AID: v206256.b1290.s251, NAD: SE/VALA/0382503)