Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1330 / sid 259 (AID: v206256.b1330.s259, NAD: SE/VALA/0382503)
258

Ej avskrivet mål här

259
   
   
Wed samma tillfelle uppwistes i Retten ett fullkomligit kiöpebref, 113
af åthskillige sälliare uthgifwit och underskrefwit, de dato Tingskiötning
den 10 Augusti 1692, uthi hwilcket dhe tillstå sigh hafwa
försålt all deras skatterätt uthi fierdingzhemmanet Sånnalt,
till Mårtten Nilßon i Gillestorp, för Contant 80 dlr S:mt
hwilcket kiöp, såsom det befans frywilleligen wara giordt,
betalningen richtigt på folgt, som och efter Lagh uppbudet och
laghståndet, och intet klander mellankommit, dhy dömbdes det
kraftigt nu och i tillkommande tyder att stånda och alldrigh
återgånga.
 
   
Ej avskrivet mål här 
 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1330 / sid 259 (AID: v206256.b1330.s259, NAD: SE/VALA/0382503)