Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 80 / sid 11 (AID: v206256.b80.s11, NAD: SE/VALA/0382503)
10
 
femb lb. a 3 mkr, huden _ 2 dlr och 8 mkr Talgh för 16 öhre
brister således 4 dlr 8 öhre.
Resol: afgick från Retten förmaning till Åboerne i Ångelstad
försambling, att dhe godwilligt förnöija Per Smed ber.de 4 dlr 8 öhre
S.mt, effter Liungby Sochn beropar sigh på een förlijkning them
emillan upprettat, hwilcken doch nu ey tillstedes war.
   
39 Åboerne i Börcket Klöfwaryd Joen Perß och Joen Jonßon
Klander om ett beswehra sigh öfwer åboerne i Bergzgården Jbm, om ett
knechtetorp. knechtetorp, men som dhe ey äro citerade, blef detta ährende
  till een annor gång uppskutet.
   
40 Uppå Lensmannens wäla.tt Nils Jonßons sampt Nembdeman-
Ekors uthsy- nens Per Jonßons i Alltaböke berettelße, blef åboen uppå
nande. hemmanet Kiöpet och Hinneryd Sochn af Retten effterlåtit att
 
få låta nederhugga Tijo stycken Eekor som stå åkern och een
dehl huus förnär.
   
41 Saaköhrsfougden wäla.tt Jöns Larßon för Retten anklagade
Om Lönske- drengen Per Swenßon i Klöxhult Crono, som skall han
läger. med ett ogifft Qwinfolck Elin Månsdotter i Bökhullt, lägers-
  måhl begånget, det han ey kunde förneka, dhy dömbdes han att
  plichta för Lönskeläger 40 mkr
  sampt deß Kåhna Elin 20 mkr
  och stånde bägge uppenbara skrifft.
   
42 Ryttaren Swen Perßon i Ekornarp in för Retten sigh be-
Om förmeent o- swehrade, öfwer deß qårdqwinna och äncka, hustro Jngier, som
troheet af höö skall förleden Annan dagh Juhl, hans poicke Måns Anderßon
och korn nekor.
funnit af sin huusbondes höö, warit uppkastat för Änckans koor
 
  /: det
11
det poiken för sin maatmoder sagt, äfwen och drengen Eskell, som den
tijden tiente änckan, sagt till poiken när han grät dher öfwer att hööt
således fans, hwem tro det giort, uthan min Maatmoder som war hem-
ma från kyrckan?     Till swars änckan sigh instellte, höge-
ligen sigh bedyrandes, icke något af samma höö som för hennes koor
lågh, tagit, uthan hade sin dreng Eskell dher uthinnan Suspect,
efftersom han sagt sigh skola henne skiemma, det änckan Jngier
för H. Jngebor i Hullie sigh beklagat öfwer; berettade och Änckan
att drengen Eskell för henne sagt, som skall ryttaren Swen tagit
KornNekor på hennes lagh och kastat på sitt, det doch intet kunde
öfwerbewijsas, uthan ryttaren på det högsta emot samma beskyllning
Protesterade, begierandes att drengen Eskell der före lagl.n plichta
måtte;
          Resolutio,
Retten pröfwade skiähligt, att påläggia drengen Eskell, som synes
wara upphofwet till allt mißförstånd deße gårdfolck emillan, till
nästa Ting sielf tredie med Eed sigh befrija;
1.mo att han intet sagt på Änckan, hon tagit af Swens höö, och gifwit
sine koor, 2:do  ey heller han sagt för änckan att Swen tagit
korn på hennes lagh och kastat på sitt, att icke heller 3:tio, Eskell
sielf uthi någon Elak jntention emot Änckan, lagt Swens höö för
hennes koor,
 
   
För detta uppbördzmannen Nils Nilßon i Ryd, klagade till Jöns 43
Larßon i Wägla, som skall han, då Nils tillijka med fougde- Om skiällsord
karlen 1693. åhrs Crono Renttor af honom wille uthfordra, wisat sigh
heelt motwilligh, och med elacke ord dem bemött, hwar öfwer Jöns
således sigh förklarade, icke annorledes dem tilltalt, uthan sagt,
welen i pantta så råden i, Men Nils i Ryd wille föregifwa,
som skall Jöns kallat uppbördzlistan een skielms rächning, hwilcket
 
 
  /: och
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 80 / sid 11 (AID: v206256.b80.s11, NAD: SE/VALA/0382503)