Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 50 / sid 5 (AID: v206256.b50.s5, NAD: SE/VALA/0382503)
4
  Åhrshufwud, sampt een Silfwerkanna, som uppbiudes 2 g.
     
18 Cronones Befallningzman wälb.de Gabriel Wykman  
 
för Retten proponerade, huruledes han order undfått,
att noga låta inqvirera, huru med Hr Capiteinens
wälb:ne Rudolph Johan Moustcampz godz i Sun-
nerbo Häradt, för tyden är beskaffat, och att dhe same,
Jempte hwad annat i löst och fast af Hr Capiteineins
egendomb finnas kan, så länge in seqvestro sättia
låta, som Regementz skrifwar Nymans Balance
blifwer Clarerat, för hwilcken Hr Capiteinen Ca-
verat, fördenskull blifwer deß godz såsom att re-
 
  servatum till Kongl. M.tt och Cronan, uppbudet 2 g.
     
19 På lyka sätt, hafwer Cronones Befallningzman wälbet.de Ga-  
 
briel Wykman af Retten begierat, att hr Leutenant
Netterwutz ägendomb så i löst som fast måtte lembnas in
Seqvestro, efftersom han i lyka måtto för bem.te Regementzskrif-
ware begifwit sigh i Caution, dhy blifwer och deß ägendomb
 
  äfwen på slyk hendelße å Cronones wegnar uppbuden 2 g.
     
20 Nils Gudmunßon i Kiölaboda Kiöpt af Eßbiörn Månßon  
  i Bökeweka 1/2 garden Romnahyllte för 110 dlr S.mt, efter  
  bref d 25 April 1692, uppbiudes 2 g.
     
21 Per Nilßon i Werßet, låter uppbiuda 1/12 i samme gård  
 
5
som han af Ingier Jonsdotter Kiöpt för 10 dlr S.mt    
dat: brefwet d 27 Febr: 1691, twå tredingar i 1/4ding 1 g.  
     
Nils Anderßon i Elofzkiöp, sållt till sin Mågh Jöns   22
Perßon i Hollmseryd 1/2 skattegården i Weeka för 76 dlr    
S.mt, dat: brefwet d 30 Marty 1692 1 g.  
     
Lars Nilßon i Nähs, låter uppbiuda 1/3 i Hyllta gård, som   23
han af Bengt Jönßon i Brokhullt, Harall Jönßon i Barß
hullt sampt Nils Siggasson i Hällhult sigh tillhandlat, för
   
89 dlr S.mt, uppbiudes 1 g.  
     
Uppå Hr Cammererar Liungbergz till Hr Befallningz-   24
man Wykman ankombne bref, af Wexiö d 29 octob:
1693. uppbiudes till Banqvens säkerhet, hemmanet Wä-
stregården Nåckarp, som Hr Leutnant Lars Mörner
   
Behrentzson emot 160 dlr i Caroliner uthsatt, ränttar 36 dl.r 1 g.  
     
Erick Bengtason i Brenhullt, låter uppbiuda någre Jorde   25
lotter i gården der sammastedes, som han af åthskillige
sälliare Kiöpt för 134 dlr efter bref dat. Brennhullt
d 1 May 1680.
Noch Kiöpt af sin syster Botell Bengtzdotter 3 skieppe-
land Jord för 9 dlr S.mt, dat. bref d 25 May 1693.
öfwerbyggnat på gården – 9 dlr.;   Item af Gyredt Bengtz-
dotter Kiöpt 1/8:dehl i Brennhult för 10 dlr efter bref d 14
February 1694. består tillhopa af 1/2 gården Brenhullt, som
   
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 50 / sid 5 (AID: v206256.b50.s5, NAD: SE/VALA/0382503)