Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 700 / sid 135 (AID: v206256.b700.s135, NAD: SE/VALA/0382503)
134
 
hwilcken förledet åhr för begånget dråp sitt straff uthstod, och ehuruwehl
han wed sitt yttersta uppå rättareplatzen icke allenast tillstått, henne
under ächtenskapz lofwan hafwa besofwet, uthan och någre saker
näst för sin död henne Testementerat, doch såsom hr Kyrckio-
herden Mr Andreas Ingerman gienom deß i Retten insinuerade
Attest af d 21 Juny 1694 hwilcken ad acta förwarades intygar,
att ber.de Trumslagare äfwen ett annat Qwinfolck Maria Jons-
dotter i Giötheryd den hon 2ne resor besofwit, tillförenne ächten-
skap tillsagt, alltså är TingsRetten intet anstendigt att aggreera den
senare trolofningen emot det 15 Cap. §16 i Kyrckioordningen, 
uthan dömbde att Mertta för begånget lönskaläger med Per Nilßon
plichtar                               20 .
   
115  
   
   


 
 
135

Ej avskrivet mål här

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 700 / sid 135 (AID: v206256.b700.s135, NAD: SE/VALA/0382503)