Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 690 / sid 133 (AID: v206256.b690.s133, NAD: SE/VALA/0382503)
132
 
skall sigh bestyga, hwilcken förlykning af Retten Confirmerades,
som och een Copia ad acta dher af förwarades.
   
111 Hans Bengtßon från Öhringe, Högs häradt och Weinge sochn, 
Om Skullfordran såsom constituerat fullmechtigh af Befallningsmannen wälbet.de 
 
Nils Wergman, för Retten högeligen sigh beswahrade, öfwer den 
tergirersation Gunne Johansson i Haghullt och Marckaryd sochn 
wisat  till betalning af ett paar oxarf som han af ber.de Befall-
ningsman för sexton dahl.r Smt kiöpt, det Befallningsmannens 
Per Johanssons i Markaryd såsom Cautionist för ber.de sin broder 
/:hwilcken och citerat är/: dher öfwer meddehlta obligation 
af d 11 Septemb: 1691 demonstrerar, hwar på till afräkning 
een oxe för sex dahl.r Smt lefwererat är, men ännu 10 dl.r 
restera påståendes fullmechtigen om uthslagh och domb saken;
swaranderna nu ej tillstedes, doch in för Retten tillstod Johan 
Ingewalsson i Prästorp, dem lagl.n och i rättan tid hafwa cite-
rat, men dhe uthan någom laga uhrsächt sigh absenterat, icke 
desto mindre stadande TingsRetten wed sådant uthslagh som 
under förmehlas.
Resolutio
Ehuruwähl TingsRetten något eftertänckeligit förekom, uthi den-
na saak uthom Swarandernas närwaro något att s luta, icke deste 
mindre, såsom för Retten 1mo bewystas, dem richtigt wara cite-
rade, men dhe 2de eij Compaterat, icke heller 3o med deras eenskyl-
lan om utheblifwande inkommit, och något laga förfall bewyst, 
alltderförr blef debitoren in contumaciam /: likmäligt kungl. 
May.tts allernådigste publicerade stembnings placat /: dömbd 
 
133
att böra bem.te 10 dahl.r Smt till Befallningsm.n Wirgman 
forderligest betala, jembwehl deßuthan i Expenser ehrläggia i ett 
för allt fyra dahl.r Smt.
 
   
   
   
   
   
   
   
Lensmannen Nils Jonßon , anklagade Mertta Nilsdotter i Allta- 114
böke Crono, för begånget Lönskaläger med Trumslagaren Per Nilson Om lägersmål


Ej avskrivet mål härKälla: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 690 / sid 133 (AID: v206256.b690.s133, NAD: SE/VALA/0382503)