Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 690 / sid 133 (AID: v206256.b690.s133, NAD: SE/VALA/0382503)
132
 
skall sigh bestijga, hwilcken förlijkning af Retten Confirmerades,
som och een Copia ad acta dher af förwarades.
   
111 Hans Bengtzson från öhringe, Högz häradt och Weinge Sochn, 
Om Skullfordran såsom constituerat fullmechtigh af Befallningsmannen wälbet.de 
 
Nils Wirgman, för Retten högeligen sigh beswehrade, öfwer den 
tergiversation Gunne Johansson i Haghullt och Marckaryd sochn 
wisat till betalning af ett paar oxar som han af ber.de Befall-
ningzman för Sexton dahl.r S.mt kiöpt, det Befallningzmannens 
Per Johanssons i Markaryd såsom cautionist för ber.de sin broder 
/:hwilcken och citerat är /: dher öfwer meddehlte obligation 
af d 11 Septemb: 1691. demonstrerar, hwar på till afräkning 
een Oxe för Sex dahl.r S.mt lefwererat är, men ännu 10 dlr 
restera påståendes fullmechtigen om uthslagh och domb i saken;
Swaranderna nu ej tillstedes, doch in för Retten tillstod Johan 
Ingewalßon i Prästorp, dem lagl.n och i rättan tijd hafwa cite-
rat, men dhe uthan någon laga uhrsächt sigh absenterat, icke 
desto mindre stadande TingzRetten wed sådant uthslagh som 
under förmehlas.
Resolutio
Ehuruwehl TingzRetten något eftertänckeligit förekom, uthi den-
na saak uthom Swarandernas närwaro något att sluta, icke deste 
mindre, såsom för Retten 1.mo bewijstas, dem richtigt wara cite-
rade, men dhe 2.de ey Compaterat, icke heller 3.o med deras eenskyl-
lan om utheblifwandet inkommit, och något laga förfall bewijst, 
alltderföre blef debitoren in contumaciam /: lijkmäligt kungl. 
May.ttz allernådigste publicerade stembningzplacat /: dömbd

  /: att 
133
att böra bem.te 10 dahl.r Smt till Befallningsm.n Wirgman 
forderligest betala, jembwehl deßuthan i Expenser ehrläggia i ett 
för allt fyra dahl.r Smt.
 
   
Corneten wälb:ne H.r Per Lood ratione officy, kierade till bonden 112
Jacob Clemmetzson i ijfla, hwilcken uthi 30 åhrs tijd CronoRust- Om huusröte.
ningzStammen Skiällsnähs bebot och brukat, men han som sigh
wederboort byggnaden der sammastedes ey inrettat, påståendes kieran-
den att ber.de Jacob påläggias måtte, hwad som brister, det effter huse-
synesordningen fullgiöra.
Jacob Clemmetzson tillstedes, förmenar byggnaden uthi Skiällsnähs
för dhe åhr han der bodt, wara förswarligh;   Retten fördenskull föror-
sakat blef, saken under noga ransakning och skiärskadande sigh före-
komma låta, och befans wed undersökandet, Jacob warit förplichtat
för den tijd han der bodt, att uppsättia byggnat till 156 dahl.r
S.mtz werde, men befans, det Jacob allenast bygt för 74 dahl.r
Alltderföre pröfwade Retten skiähligt, att Jacob Clemmetzson, de-
fecten af samma byggnat som till 82 dahl.r S.mt sigh bestijger,
till nästkommande Midsommars tijd, med arbete in natura antin-
gen fullgiöra böra, eller och det som brister, då med penningar
betala.
 
   
Wed samma tillfälle, tillsades och af Retten förmantes åboerne Ja- 113
cob Månßon och Johan Swenßon i Koggaboda, att fullgiöra den Dito
byggnat som för dem ännu kan brista Neml.n 18 dahl.r S:mt
emot dhe 62 dahl.r S.mt dem i brandstodzpenningar Kan wara
förundt.
 
   
Lensmannen Nils Jonßon , anklagade Mertta Nilsdotter i allta- 114
böke Crono, för begånget Lönskeläger med Trumslagaren Per Nilson Om lägersmål

  /: hwilc-
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 690 / sid 133 (AID: v206256.b690.s133, NAD: SE/VALA/0382503)