Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 660 / sid 127 (AID: v206256.b660.s127, NAD: SE/VALA/0382503)
126
   
   
   
100 Capellanen i Annderstad, hr Johan Brittomannus för Retten
Klander om angaf, som skall Oluf i Backagården Söndertorppa tillägnat sigh
een äng een äng wed nampn Haga Måsa, den han föregifwer warit deß
 
bostellshemman Haga tillhörigh, fördenskull sustinerandes, att den
samma till sitt förriga bohlstäde igien redresseras måtte, pro-
ducerandes Per Germundsson i Nähs; denne sak till wittne
hwilcken uppå Rettens reqvisition efter aflagd Eed giorde
sådan berettelße, Nembl.n
Per Germundsson i Nähs om 86 åhr wittnade, att ängen som
kallas Haga Måse, och förr warit uthmarck, blef af Olufs fader
som då warit Lensman och bodde i Backagården Söndertorppa


 
 
 
 
 
 
127
först intagen, berettar och dher hoos, att wed samma tyd hade een Cor-
poral wed Nampn Anders Gudmunßon fått ber.de hemman Haga
till Bostelle, då Olufs fader war beredd samma äng att infreda,
men doch ey dristade sigh der till förr än han fick Corporalens tillå-
telße och gaf honom een skieppa Rough derförr.
Resolutio,
Nembdemannarne Larß i Wästerhullt och Måns i Broddalt förordna
des af Retten att dehla intagen, hemmanen Haga och Backagården Södertorppa
emillan, som rättwyst och förswarligit wara kan, efter dhe på allme-
ningen skiedda äro, i wydrigt fall måste dhe uthläggas efter det 32
Cap. Byggeb. L.L.
 
   
  101
   
   
   
   
   

 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 660 / sid 127 (AID: v206256.b660.s127, NAD: SE/VALA/0382503)