Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 560 / sid 107 (AID: v206256.b560.s107, NAD: SE/VALA/0382503)
106
74 Samma dagh androgh för Retten Cronones Lensman wäla.t Nils Jonßon,
Om förment huruledes pygan Karin Jönsdotter i Seignesöö å Crono, skall beskyllt
Tiufnat och  pygan Elin Jönsdotter i samma gård, för det hon skall hafwa stulit,
widskipelse, ifrån änckan Ingalöf i Seignesöö 1/2 skieppa miöl och några kakor
 
d 28 sidstledna Maij medan hon war i kyrckan, hwilcket Karin in-
tet neka kan, uthan inför Retten tillstår sigh mött Elin samma dagh 
strax wid Ingalöfs huus, då hon hade samma Miöl uthi een poße 
förwarat, sampt kakorna, det Elin jngalunda tillstå wille, 
Elliest berättar Lensmannen, det Karin hafwer bracht Elin 
att taga af henne sallt och bröd att uppäta, och dher på swarja, 
intet samma saker borttagit, det dhe bägge och tillstodo, 
Föruthan detta säger Lensmannen, Karin och hennes fader Jöns sampt 
Ingalöfs son Gudmund, hafwa sätt uthi Elins föräldrars huus 
efter samma bortstulna saker, doch der sammastädes dher af intet
funno, intygar i det öfriga lensmannen, det Karin hade nyckelen 
till Ingalöfs huus medan folcket war i kyrckian, att dher af läße-
ligare präsumeras kan, henne samma saker afhendt
Resolutio
Såsom pigan Karin Jönsdotter i Seignesöö, intet kan öfwer-
bewysa pygan Elin Jönsdotter i samma gård, Een half skieppa 
miöl sampt några kakor hafwa stulit ifrån änckan Ingalöf 
Ibm, Alltderföra blifwer Karin i anledning af det 20 Cap. 
Tingenb. här med förfallen att böta sina 40 jembwehl och 
för det hon bracht Elin att uppäta Sallt och bröd på bahra 
knä ståendes, med bedyrande sigh intet samma saker ifrån 
Ingalöf borttstulet, 40 , i förnågo af Kongl. May.ths 
allernådigste, stadgar 9.de punct om Eeder och Sabbatsbrott,
 
107
eftersom sådant intet annat än för widskiepelße considereras 
kan, och Elin Jönsdotter, som alliest om sigh ett godt loford 
hafwer, till sin heder consewerat.
 
   
  75
   
   Ej avskrivet mål här 
 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 560 / sid 107 (AID: v206256.b560.s107, NAD: SE/VALA/0382503)