Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1260 / sid 245 (AID: v206256.b1260.s245, NAD: SE/VALA/0382503)
244
   
   
   
   
   
   
   
86 Samma dagh förlyktes Nils Kruhse med Jacob Matzson i
Om een badstugu, Ößiö, om een badstugu Jacob låtit uppbrenna på Sätesgår-
 
den Öyhult, den tyd han bem.te gård arenderade, således, att
Jacob Matzson till nestkommande S. Thoma dagh ehrlägger och
betalar till Nils Kruhse Tree dahl.r Smt, hwar på dhe gofwo hän-
der samman och giorde afträde.


 
 
 
 
245
Saaköhrsfougden Jöns Larßon, emot Swen Anderßon i Ößiö- 87
hult, efterskrifwna momenta för Retten framställte, Om förmeent
1. Om een söndag morgon näst för juhl 1692 skall Swen Sabbatzbrott
  på een hemqwarn låtit mahla mallt.  
2. Låtit om söndagen uppsättia höö.  
3.
gådt till herrans höghwerdige Nattvard oskiftade pro-
 
 
ducerardes i samma saak till wittne Nembdemannen Måns 
Persson i Broddalt, hwilcken Eedeligen giorde sådan relation, 
att Swen med sin hustru kommit i Kyrckan Wråå, sedan skrif-
tet wordt, och doch gått till herrens nattward.
 
Swaranden Swen Anderßon tillstädes anhåller om dilation 
till nästa ting, då han lofwar på sin sida willia wittnen 
framskaffa, hwilcket och i anledning af processen ho-
nom bewilliat blef.

Ej avskrivet mål härKälla: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1260 / sid 245 (AID: v206256.b1260.s245, NAD: SE/VALA/0382503)