Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 350 / sid 65 (AID: v206256.b350.s65, NAD: SE/VALA/0382503)
64
 
om uthslagh  i saken, hwilcken thera skulle förskont eller med
straff belagt blifwa; producerandes och till bewys af den
senares befryande, ber.de Trumbslagares på deß dödsstund giorda
och här hoss fölliande Copiale testamente No 1 som tillyka
intygar, att om honom lyfwet blefwet förundt, hade hans willia
gierna warit, henne till ächta att taga. Der emot åter den
förras skiähl uthi ofwanber.de remiissorial, som än yttermehra
under No 2 här hoos tienstligest byfogas, inbegrepne är
Jempte en nu för Retten uppwyst Sochneattest No 3 som
och i lyka måtto här innelycht Copialiter med föllier,
allt till den ända, att Eders Edell höghwydighet och ven:
Consistorium må der af kunna ehrörtra samman hänget,
och sedan det uthslagh i saken träffa, som TingsRetten till
Norm och rättelße lända kan; etc.
   
152 Samma dagh uppbödz af H.r Häradzhöfdingen här in loco een frälße-
Uppbod. uthJord uthi Ångelstad Sochn belägen, Rya benembd, som ränttar åhrl.n
 
3 dlr 24 öhre S.mt, den han sigh af Häradzhöfdingen wälbet.de H.r
Johan Bodero för 36 Rd.r i S.mt tillhandlat hafwer, effter bref af
  d 30 Martij 1690 1 g.n
 
65

Ej avskrivet mål här

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 350 / sid 65 (AID: v206256.b350.s65, NAD: SE/VALA/0382503)