Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 340 / sid 63 (AID: v206256.b340.s63, NAD: SE/VALA/0382503)
62
   
   
   
   
   
   
149 Nembdemannerne Oluff i Hallarp och Måns i Broddalt,
Om rödning tillyka med wederbörande Jägery=betiente af Retten förordnades
af eckor att märcka och uthsyna dhe Rys=Eckor, som uthi Häggeshulta
  gierde pröfwar stå åker och äng för när.


 
 
 
 
 
63
Samma dagh framtredde för Retten, Kåhnan Mertta Nilsdotter i 151
Alltaböke, uppwisandes för detta Trumslagarens Per Nilßons hemma Om ächtenskapz
meddehlte bref, af d 8 Decemb: 1693, der uthi han näst för sin lofwan
döds stund tillstårtt sig under ächtenskaps lofwan henne besofwet
hafwa, men som den honom påkombne olycka af dråp, haar hans
intention till ächtenskaps fullbordan hindrat; allt fördenskull han
sine Qwarlåtenskap till ber.de Mertta Testementerat, dher emot
een annor wed nampn Sahra Jonsdotter från Giöteryd, med
hwilcken bem.te Trumbslagare twenne oächta barn aflat, pro-
testando uppwiste kyrckiones Sexmäns der sammastädes attest
af d 20 February 1694 att han under ächtenskaps lofwan äfwen
henne besofwet, dhy haar TingsRetten ey funnet anstendigare
wara, än att sådant bref till ven: Consistorium afgå låta, ly-
dande ord ifrån ord sålunda som under förmehlas.
Eders Edell höghwyrdighet och ven: Consistorium, täcktes sig
Behageligen påminna, det remissorial som ifrån Sunnerbo hä-
radz TingsRett tienstligest afgick in martio nästförledet åhr, an-
gående Trumslagarens Per Nilßons olofl. sammagång med
Capellanens dotter uthi Giöteryd, som berettades under ächten-
skaps lofwan skiedt wara, hwilcken Trumslagare sedermehra
haar åter på nytt inlåtet sigh med ett annat Qwinfolck i Allta-
böke och Hinneryd Sochn, Mertta Nilsdotter wed nampn
och henne i lyka måtto under ächtenskaps lofwan besofwet,
hwar på folgt är, att han medelst begånget dråp i Septemb: månadt
näst förleden, är till döden dömbd, och omsyder aflyfwat blef
wen, hafwandes Cronones Lensman under påstående Ting
begge deße kränckte Qwinfolck för Retten angifwit och påstått
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 340 / sid 63 (AID: v206256.b340.s63, NAD: SE/VALA/0382503)