Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 120 / sid 19 (AID: v206256.b120.s19, NAD: SE/VALA/0382503)
18
 
angående ett bord Pexen ifrån Prästeboda emot förbud bortt förd
blef af Retten resolverat, att ehuruwehl Leutenant Pex, för
samma sin förgrypelighet såsom een förbudz brytare ansees borde
icke deste mindre såsom han warit een gammal officerare, deß
uthan i största fattigdomb stadd, dhy blifwer han för denne
gången ifrån böter förstank, doch åligger honom inom 14
dagars dagh ber.de bord at återskella, sampt deßuthan 8 öhre
stembningzpeningar betala;
Blef fuller deßföruthan angifwit, att Leutenant Pex
skolat afhendt och stulet ifrån för detta Fendrichen Bengt
Ström i Tutaryd /: hwars hustro han tilförenne besofwet,
då dhe bege giffta woro, för hwilcken saak dhe och effter kongl.
hoffRettens resolution för detta lagligen plichtat :/ een
halsduuk, hwilcken warit wärd 3 dlr S.mt, och han försållt på
een giästgifwaregård i Allbo häradt, den Fendrichensedan igien
löst, och han således sin halsduuk igien bekommit, hafwandes för
denskull skiällt Pexen offenteligh för Tiuff i Tutarydz Sochne
stuga, som hela församblingen der sammastedes skall witter-
ligit wara; Men såsom Pexen i det momentet nu intet stembd
är, dy blef saken till nästa Ting differerat.
   
53 Gudmund Nilßon i Signesöö, klagade till Gudmund Per-
Om skullfordran sons i Hästhullt arfwinar, angående Sex dahl.r 2 2/3 öre
 
Smts skullfordran, den kieranden påstår af Per Gudmunßon 
kunna ehrnå och bekomma, Per Gudmunßon nu ej tillstedes, 
men doch skrifftl. sigh nu excuserat, ey kunna medelst 
sin hustrus nyss infallna barns födsel denna gången litem 
Contestera, blefwe uppskutet, men dher Per framdeles wed 
sakz sens uthDrächt och änkel. sluut Succumbera skulle, bör 
han för expenser wara wederhäftigh.
 
19
Boo Båtelßon i Qwänarp, klagade till sin gårdman Gentor, som skall 54
han ey wara mechtigh lyka ägor emot dhe hwilcka Gentor brukar, Om ägor och
och dhe å begge sydor uhi skatt äre lyka dehlachtige, påståendes för gårdedehlning
denskull Bo, Jemkning och dehlning uthi ägorne;
Till swars med ordomb Gntor för Reten sigh Sisterade, före-
gifwandes sigh inga flere ägor nytia, än honom rätmäteligen
tillhöra bör, eller af den andre dehlen, som Kieranden wille före-
gifwa sigh något tillängnat, uthan hwad melioration Swaranden
på sin syda anlagt, förmodar han böra honom och dhe hans till
ehrkiennas, dher emot den andre boleken hwilcken Kieranden Kiöpt,
och han nu innehafwer, af långlige tyder gienom förwexling af
åthskilige bomän, tyd efr annan eteriorerat warit, dher
Jempte och Swaranden med sådan exception inkommer, sigh icke
allena war possessor funditill samma Jord den han brukat,
uthan een Man slagare wed nampn Nils Gudmunßon d 9 Jan:
1679. pantsat dher af 7 skieppeland för 21 dlr, Noch Ett
skieppeland för 6 dlr, Jtem een stuga kiöpt för 6 dlr S:mt,
och såsom dråaren ey är tillstedes, icke heller någon weet hwar
han sigh uppehåller, dhy hans dher på så mycket mindre kunat
något Skaftt= eller Tingskiöta meddehlas, såsom intet Kiöpebref
ännu på Jorden uppretat är.
Resolutio; Såsom Swaranden, Jorden på pantt och eij på kiöp
innehafwer, dhy blifwer med uthslagh i saken så länge differerat,
som Jordäganderne kunna antingen sielfwe eller gienom sine
fullmechtige tillstedes komma, och sigh här öfwer förklara, i
medler tyd sitter Gentor uthi sin häfd orubbat.
 
   
Jöns Hanßon Liunghult för Swarslösa emot Gudmund 55
Nilßon i Seignesöö, angående ett koppespenne, plichtar – 3 . Ht. försittiande
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 120 / sid 19 (AID: v206256.b120.s19, NAD: SE/VALA/0382503)