Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 60 / sid 7 (AID: v206256.b60.s7, NAD: SE/VALA/0382503)
6
  uppbiudes för 182 dahl.r S:mt 1 g.
     
26 Hr Kyrckioherden i Piätteryd, Ehrewyrdige Hr Swen  
 
Tiliander, låter uppbiuda Måns Assarssons i Bökeweka
Skiötesbref på 1/2 gården, emot försträckte 25 dlr S.mt den
16 Novemb: 1688.
Noch 1689. d 14 Octob: 11 dlr 16 öhre, sampt fyra
 
  Skieppor SädesRough, uppbiudes 1 g.
     
27 1/4 skatteJord i Ahlenskiöp, den Nils Nilßon dersamma  
  stedes panttsatt, uppbiudes till werdering och Sahlu, åth  
  denn henne behagar infrya 1 g.
     
28 Jöns i Höstlänga, uppwiste i Retten ett förpantt: och  
 
ett Kiöpebref, det första dat: d 11 April 1679 det
senare d 6 Juny 1688. Lydande på 1/4 skatteJord
i Södregården Berghem, bestående af 3 Tunneland
åker med tillhörigh äng, för 24 dlr S.mt; som och
i Cronoskatt betalt, 6 dlr 2 öhre S.mt, efter werderingz-
mennernes Per Jonßons i Berghem och Lars Simon
 
  sons i Wästerhullt uppsatz, som således uppbiudes 1 g.
     
29 Hr Kyrckioherden Ehrewyrdige Andreas Berghgren,  
 
uppwiste i Retten, ett wälb:ne Hr Häradzhöfdingens 
Christopher Gyllengrypz Sälliobref, dat: d 8 octob:
1693. lydande på hemmanet Skienatorp med deß ström
 
  som Hr Kyrckioherden Kiöpt för 400 dlr S.mt, uppbiudes 1 g.
     
30 Wälborne Hr Christopher Gyllengryp, låter upp-  
  biuda hemmanet Liunga Östrag.n, den han kiöpt aff  
 
7
Fru Magdalena Rosenbielke för 200 dlr S:mt ly-
   
dande der på bref, dat: Oby d 13 Novemb: 1693 1 g.  
     
Samma dagh uppwistes i Retten, ett med wittnen rati- 31
ficerat kiöpebref, dat: Kohlborstet d 20 Octob: 1688 Tingskiötning
gifwit och underskrifwit af Sißela Clemmetzdotter i bewillias
skinnhullt, uthi hwilcket hon tillstår sigh hafwa till kiöpz
uppdragit och försållt till sin Mågh Carl Erikzson Een
Treding Jord i Södra skinnhult och Piätteryd Sochn för
Siuttyo Nyo dahl.r S.mt; Och såsom samma Kiöp är frij-
willeligen giordt, betalningen richtigt påfolgt, som och ber.de
Treding skattejord laghbuden och laghstånden, dhy afhendes den
ifrån ber.de sälliare, och deß arfwingar, och tillängnas Carl
Erikzson, deß hustru Kierstin Nilsdotter och bägges deras
arfwingar till ewerdeligh ägo.
 
   
Wälb.ne Hr Wilhelm Netterwudt Jönßon, i Retten 32
uppwiste Leutenantens wälb:ne Hr Wilhelm Netterwutt obligations
Carlssons uthgifne obligation, dat. Borßna d 27 Octob: 1693. improtocolle-
uthi hwilcken Hr Leutenanten uppdrager till Hr Netterwutt Jönsson rande.
Ränttan af sine rusthålldz bönder i Wästregården Borßna till 30 dl.r
S.mt att åthniuta; Men Cronones Befallningz man wälbet.de Gabriel
Wykman der emot å Cronones wegnar så wyda protesterade,
som han ifrån Hr Baronen och Landzhöfdingen kan order inhempta
huru wyda ber.de Rusthåll från Cronans gravation kan orubbat
blifwa eller icke, hwilcket såsom ett reservatum i häradz pro-
tocollo annoterat blef.
 
 
33
Samma dagh uppwistes i Retten ett med wittnen ratificerat
Tingskiötning
 
bewilias
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 60 / sid 7 (AID: v206256.b60.s7, NAD: SE/VALA/0382503)