Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 400 / sid 75 (AID: v206256.b400.s75, NAD: SE/VALA/0382503)
74 [tom sida]
75
Anno 1694 d 18, 19, 20, 21 och 22 Juny, höltz ordinarie
SommarTing med Allmogen af Sunnerbo häradt, å rättan Ting-
stad Liungby, närwarande Cronones Befallningsman wälbet.de
Gabriel Wykman, sampt häradz wahnlige Nembd,
  Neml.n
Per Jonßon i Alltaböke Joen Kråk i Linneråhs
Per Jonßon i Berghem Oluf i Theßåhs
Oluff Anderßon i Gnußtorp Joen i Ramskough
Larß i Wästerhullt Sohne i Båhrshullt
Måns i Båckaboda Oluff i Hallarp
Per i Gyllteboda och Bengt Knutzson i Ößlöf
  
Sedan Tinget war ordenteligen publicerat och lyst, blefwo först
efterskrefne hemman och skatterättigheter uppbudne som föllier.

Oluff Jönßon i Theßåhs låter uppbiuda 3/8 skatteJord i Theß-   1
åhs, Jtem låter Oluff uppbiuda 1/16 dehl i Teßåhs 3 g.  
     
Efter höghwälborne Hr Baron och Landzhöfdingens bref,   2
af d 27 Septemb: 1693 till Hr Befall.n Wykman, uppbiu-
des Sätesgården Foglanähs för resterande Balancer, efter
fordomb Befall.n Sahl. Jsraël Jönßon, medan dher hoos be-
   
rettas ingen annor tillgång finnas till 447 dlr 10 6/25 S.mt 3 g.  
     
Bengt Knutzson i Ößlöf, kiöpt af Oluff Erlandzson i Fall-   3
naweka 1/8 skatteJord Jbm för 40 Rdlr efter bref d 11 Nov: 1692.
Noch Bengt Knutzson kiöpt af Nils Warman 1/8 för 40 Rdlr
   
efter bref d 14 septemb: 1693 uppbiudes
3 g.  
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 400 / sid 75 (AID: v206256.b400.s75, NAD: SE/VALA/0382503)