Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 70 / sid 9 (AID: v206256.b70.s9, NAD: SE/VALA/0382503)
8
 
Kiöpebref dat. Löckna d 7 Juny 1690. Underskrefwit aff
Gudmund Erikzson, uthi hwilcket han uppdragit och sållt till
Brodde Anderßon och hans hustru Jngred Nilßadotter Een
fierdring skatteJord i Löckna och Odenßiö Sochn för 44 dlr
S.mt, Jtem Ao 1691 d 22 Augusti, Germudn bekommit
Tree dahl.r S:mt; och såsom ber:de Kiöp är frywilleligen giordt,
betalningen richtigt påfolgt, som och ber.de Jord laghbuden och
Laghstånden, dhy afhender bem.te Sälliare samme Treding skatte-
Jord i ofwanbem.te Löckna gård ifrån sigh och sine Arfwin-
gar och tillägnas Brodde Anderßon, hans hustru och begges
deras arfwingar till ewerdeligh ägo.
   
34 Erick Anderßon i Wreet, uppwiste i Retten een skrift af deß
om ett intak
grannar underskrefwne, dat: Odensiö d 21 Novemb: 1691
 
dher uthi dhe honom efterlåtet att få inhegna een Enebacke
och att ahlekiärr wed ynne Qwarn, hwilcket af Retten så wyda
Confirmerat blef, som det icke någon annan präjudicerar.
   
35 Jöns Gudmunßon i Biärßeryd, låter uppbiuda ett blått klä-
om ett förklädes des skiörtt till wederning, det han af Solldate hustruen Johanna
werdij, i Skiärßeryd för 7 Smt, uthi Sex åhr haft i pantt, hwilcket
 
Nembden för 2 dlr Smt werderade, och lembnades Johanna 
fritt, det till nästkommande Wåhrfrudagh att infria, eller 
på annor hendelse, blifwer förklädet Jöns tillhörigt.
 
 
36
Samma dagh kom för Retten, Sohne Jonßon i Yfla, högeligen
Om een bortt
sigh beklagandes, hurusåsom hans hustru Jngier Jönsdotter
rymbd hus-
för 10 åhr sedan från honom bordtrymbt, och att han
tro.
sedermehra ingen kundskap hafft, hwarest hon sigh uppehållit,
 
eller nu för tyden wistande är, antingen lefwande eller död,
 
9
anhållandes om ett attestatum publicum här uthinnan;
fördenskull Retten föranlåten blef här öfwer att inqvirera,
och blef af Nembden sampt een dehl allmoge bewittnat, att
bem.te hustru Ingier på så lång tyd som ofwanmentione
rat är, ey warit här å ortten, icke heller någon weet, hwar
est han nu wistande är, uthan beretta, att till alla kyrckior
här i häradet äro publicationer om ber.de Qwinnesperßohn uth
gångne, att hwilcken henne uppspana kunde, skulle der om
sin flyt giöra;
 
   
Nembdemannen Oluff i Hallarp och Måns i Broddalt, tillyka 37
med wederbörande skoughwachtare förordnades att uthsyna dhe Om Eekors uth-
Rys Eckor, som i Biärßerydz gierde stå Åker och äng till synande.
präjudice  
   
BefallningzMannen wäla.tt Johan Swenßon, fullmechtigh 38
på Per Smedz i Liungby wegnar, Klagade till åborene i Om een oxe i
Ängelstad och Liungby Sochnar, som skall, medelst deras för- een br[..]skada.
summelße, Per Smedz oxe, uthi een Broo i Gnußtorpa giet?
bruket brenet af och sigh förderfwat, till 7 Rd:rs werde, anhållan-
des der före sin refusion af taget skadestånd;   Till Swars
uppå Ångelstad församblingzwegnar, Oluff Bengtzson i
Bollmstad, Swen Jönßon Jbm och Joen Anderßon i Sahluwahre
sigh Sisterade, förklarandes det ingen rätt wägedehlning der
sammastedes ännu skiedt wara, uthan förmenandes åboerne i
Liungby Sochn, äfwen böra der till swara;   Nembdemanner
ne Joen Kråk och Per Jonßon i Berghem af Retten för
ordnades att werdera oxens Kiött, sampt huud och Tallgh, inkom
mandes der öfwer till Retten med berettellßen, att dhe werderat
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 70 / sid 9 (AID: v206256.b70.s9, NAD: SE/VALA/0382503)